Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991–2006.

       T. 4: Alytus / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (dokumentų lotynų k. redagavimas), Jonas Drungilas (dokumentų multiplikavimas), Romualdas Firkovičius (dokumentų lenkų k. redagavimas), Rita Strazdūnaitė (rodyklių sudarymas), A. Tyla (įvadinio straipsnio ir santraukos parašymas, dokumentų anotacijų, metrikų, santraukų lietuvių k. rengimas), Vilnius: LII leidykla, 2006, 489, [3] p.: faks.
       ISBN 9986-780-79-9
       Kn. taip pat: Tyla A. Alytaus magdeburginio miesto padėtis ir raida XVI
XVIII a. ir jų refleksija istoriniuose šaltiniuose, p. 7–38. – Bibliogr. išnašose. Santr. vok.: p. 441–448. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 449–487. – Tiražas 600 egz.

       Šis serijinio istorijos šaltinių leidinio „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai” tomas yra skirtas Alytui. Magdeburgines teises Alytui suteikė Steponas Batoras 1581 m. birželio 15 d. Savivaldos teisėmis Alytus naudojosi iki 1776 m. Ketverių metų seimo laikotarpiu alytiškiai labai atkakliai siekė atkurti savivaldą, tačiau dėl valstybę ištikusios tragedijos jiems to nepavyko įgyvendinti. Beveik 200 metų Alytaus savivaldaus miesto gyvenimas yra svarbus miestų ir miestiečių teisės Lietuvoje plėtros paveldas. Šiame leidinyje skelbiami 203 XVI–XVIII a. dokumentai: valdovų privilegijos dėl magdeburginių teisių suteikimo, patvirtinimo ir vykdymo, aktai apie magistrato pareigūnų – burmistrų, tarėjų, suolininkų – rinkimus, vaito ar lantvaičio skyrimą ir įvesdinimą, klebono skyrimą, naujų miestiečių įteisinimą, nekilnojamojo turto pardavimą, dovanojimą, užstatymą, pasisavinimą, miestiečių kovą dėl savivaldos teisių atkūrimo po 1776 m.
       Leidinys yra svarbus istorijos šaltinių rinkinys apie Vidurio Europoje reglamentuotos Magdeburgo miestų teisės sklaidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos įtaką administracinei, kultūrinei ir ekonominei plėtrai. Leidinys atskleidžia šių teisių įgyvendinimo ypatybes Alytuje ir leidžia palyginti jį su kitais Lietuvos magdeburginiais miestais.


 TURINYS

Antanas Tyla. ALYTAUS MAGDEBURGINIO MIESTO PADĖTIS IR RAIDA XVI–XVIII A. IR JŲ REFLEKSIJA ISTORINIUOSE ŠALTINIUOSE   /  7
Žinomi Alytaus vaitai   /  36
Žinomi Alytaus lantvaičiai   /  36
Žinomi Alytaus burmistrai   /  37
Santrumpos   /  39
ALYTAUS MIESTO PRIVILEGIJŲ IR AKTŲ SĄRAŠAS   /  41
PRIVILEGIJOS IR AKTAI   /  71
SANTRAUKA VOKIEČIŲ KALBA   /  441
RODYKLĖS  /   449
Asmenvardžių rodyklė  /   449
Vietovardžių rodyklė  /   479
ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS   /  488    


INHALT

Antanas Tyla. LAGE UND ENTWICKLUNG DER MAGDEBURGISCHEN STADT ALYTUS IM 16.–18. JAHRHUNDERT UND IHRE BEKUNDUNG IN HISTORISCHEN QUELLEN  /   7
    Die bekannten Vögte von Alytus  /   36
    Die bekannten Landvögte von Alytus  /  36
    Die bekannten Bürgermeister von Alytus  /  37
ABKÜRZUNGEN   /  39
LISTE DER PRIVILEGIEN UND AKTEN DER STADT ALYTUS  /   41
PRIVILEGIEN UND AKTEN  /  71
ZUSAMMENFASSUNG  /   441
REGISTER   /  449
    Namensregister   /  449
    Ortsregister  /   479
LISTE DER ILLUSTRATIONEN  /  488
 
 

© Lietuvos istorijos institutas, 2006 m. birželio 7 d.