Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 1988–2001.

       Kn. 3 / Redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas), Sigitas Jegelevičius, Andrej V. Jurasov, Zigmantas Kiaupa, Virgilijus Pugačiauskas, Valdas Rakutis, Irena Valikonytė, Lina Anužytė (sekretorė), Vilnius: LII leidykla, 2001, 270, [2] p.: iliustr.
       Santr. angl. ir vok. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas 500 egz.
       ISBN 9986-780-37-3

       Knygoje spausdinami Lietuvos istorikų darbai, skirti Vilniaus miesto istorijos šaltiniams, jų tyrinėjimų istoriografijai ir saugojimui. Straipsniuose analizuojamos Magdeburgo teisės ištakos ir jos recepcija Lietuvoje XIV–XVI a. Skelbiamos kelios aktualios miestų istorijos šaltinių publikacijos.
       Tyrinėjimai apima XIV–XX a. laikotarpį ir įvairias istorijos šaltinių grupes.
 

TURINYS


Pratarmė

STRAIPSNIAI

Antanas Tyla. Vilniaus miesto dokumentai Lietuvos Metrikoje / 9
Eugenija Ulčinaitė.
Vilnius XVI–XVIII amžiaus lotyniškojoje Lietuvos literatūroje / 19
Sigitas Jegelevičius. Vilniaus miesto archyvas XIX–XX šimtmetyje / 41
Gintautas Zabiela. Vilniaus senamiesčio archeologija: istorija ir dabartis / 59
Eugenijus Svetikas. Vaškuotų lentelių vartojimas Europoje ir galimas jų panaudojimas LDK raštvedyboje XV–XVI a. pradžioje / 73
Lina Anužytė. Maro meto (1602) Merkinės miestiečių testamentai / 97
Liudas Glemža. Instrukcijos miestų deputatams į LDK miestų apygardų suvažiavimus 1791 m. / 113
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Miestų dokumentai 1792–1793 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos aktų knygose / 133
Zigmantas Kiaupa. Diploma renovationis et locationis – XVIII a. pabaigos raštininkų spąstai / 155

MAGDEBURGO TEISĖS TYRINĖJIMAI

Jolanta Karpavičienė. Magdeburgo teisė: ištakos ir transformacijos / 175

PUBLIKACIJOS

Duomenys apie mokslo kainą Vilniuje (XVI a. pradžia). Parengė A. Dubonis / 255
1650 m. kovo 30 d. Vilniaus šuolininkų teismo įrašų knygų aprašas. Parengė A. Ragauskas / 260
Slaptasis Biržų miestiečių archyvas. Parengė D. Karvelis / 261


CONTENTS

Preface

ARTICLES

Antanas Tyla. Documents of Vilnius in the Lithuanian Metrica / 9
Eugenija Ulčinaitė. Vilnius in Lithuania's Latin Literature of the 16th–18th Centuries / 19
Sigitas Jegelevičius. The City Archive of Vilnius in the 19th–20th Centuries: Formation and Destruction / 41
Gintautas Zabiela. Archaeology of the Old Town of Vilnius: History and the Present / 59
Eugenijus Svetikas. The Use of Waxed Tablets in Europe and their Possible Use in Office Work of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th and the Beginning of 16th Centuries / 73
Lina Anužytė. Wills of Citizens of Merkinė in the Time of Plague (1602) / 97
Liudas Glemža. Instructions to Town Deputies to the Congresses of the District Towns of the Grand Duchy of Lithuania in 1791 / 113
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. City Documents in the 1792–1793 Books of Acts of Confederations of the Grand Duchy of Lithuania / 133
Zigmantas Kiaupa. Diploma renovationis et locationis – Traps of Clerks at the End of the 18th Century / 155

INVESTIGATION OF MAGDEBURG LAW

Jolanta Karpavičienė. Magdeburg Law: Origins and Transformations / 175

PUBLICATIONS

Data about the Price of Education in Vilnius (Beginning of the 16th Century). Prepared by A. Dubonis / 255
Inventory Schedule of the Record Books of Vilnius Court of Assessors. Prepared by A. Ragauskas / 260
The Secret Archive of Biržai Citizens. Prepared by D. Karvelis / 267

 

© Lietuvos istorijos institutas, 2005 m. balandžio 28 d.