Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Vytautas Tumėnas
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1965 m. Kaune. 1983 m. baigė M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Dailės skyrių. 1988 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, meno istorijos, teorijos ir kritikos spec. 1988–1991 m. dirbo Lietuvos liaudies kultūros centre Tautodailės skyriuje, Tautinio kostiumo sektoriuje moksliniu bendradarbiu. Nuo 1990 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. (nuo 1990 – vyr. laborantas; nuo 1991 – jaunesnis mokslinis bendradarbis; 1993–1998 m. Vytauto Didžiojo universiteto (ir Lietuvos istorijos instituto) doktorantas; nuo 1998 m. – LII asistentas; nuo 1998 11 18 – LII mokslinis darbuotojas). 1998 m. sausio 29 d. Vytauto Didžiojo universitete (ir Lietuvos istorijos institute) apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija Lietuvių liaudies rinktinių juostų ornamentas (XVIII a. pab.–XX a. I pusė): tipologija ir semantika.
Nuo 1995 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narys.
1997 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (LVMSF) parama vieneriems metams doktorantūros studijoms.
2001–2003 m. drauge su KTU Tekstilės dizaino ir technologijų katedra vykdyta LVMSF finansuojama programa Lietuviški audinių raštai: simetrijos išsaugojimas, analizė, plėtotė.
Nuo 2002 m. tarptautinės mokslinės organizacijos SEAC (Société Européene pour l’Astronomie dans la Culture) (Europos kultūrinės astronomijos asociacijos) narys.
1991–2000 m. Tautinių tradicinių dailiųjų amatų dirbinių ekspertų komisijos prie Lietuvos ūkio ministerijos pirmininko pavaduotojas; 2003 m. – pirmininkas.
Nuo 1991 m. yra įvairių respublikinių, regioninių tautodailės parodų-konkursų (1999, 2000, 2001, 2002, 2004 m. Respublikinės medžio drožybos parodos-konkurso L. Šepkos premijai laimėti (Rokiškio kraštotyros muziejus); A. Varno – tapybos; ,,Jaunųjų Žemaitijos menininkų St. Riaubos premijai laimėti”, ,,Lietuviško suvenyro”, ,,Lietuvos kalvių kalvio” vertinimo komisijos narys.
2002 m. Etninės kultūros globos tarybos inicijuotos Valstybinės Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos (2003–2006) bendraautorius.
2004–2005 m. LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertas.
Nuo 2004 m. Archeomytologijos instituto (the Institute of Archaeomythology-IAM), JAV asocijuotas bendradarbis (associated professional).
Nuo 2005 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
2005–2006 m. LR Seimo Tautinio paveldo produktų įstatymo rengimo darbo grupės narys.
2005–2006 m. LR Kultūros ministerijos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo Tarybos narys.
Nuo 2006 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
2006 m. LR Kultūros ministerijos stipendija.
2006–2007 m. komandiruotės ir etnografiniai lauko tyrimai Indijoje (Arunačial Pradešo, Andhra Pradešo, Karnatakos, Radžastano valstijose) International Center for Cultural Studies kvietimu.
2006 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo metodikos centro vykdomo ES Europos socialinio fondo projekto Nacionalinės profesinio rengimo standartų sistemos plėtra ekspertas.
2007-2009 m. elektroninės tarptautinės duomenų bazės Lituanistika ekspertas.
2007–2011 m. LII programos „Tapatybė erdvėje ir laike: lokalios bendruomenės“ dalyvis. Individuali tema: ,,Tautodailės ir amatų procesai (jų dalyviai, dirbiniai ir sklaida), kaip kultūrinės tradicijos ir lokalinės (regioninės) tapatybės veiksnys“.
2007–2008 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos ES struktūrinių fondų projekto Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas ekspertas, vertintojas, mokslinis redaktorius.
Nuo 2009 m. LR Seimo Etninės kultūros globos tarybos narys, Pirmininko pavaduotojas
Nuo 2010 m. Tautinio paveldo produktų Tarybos (prie LŽŪM) narys.
2010–2012 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Tarybos narys.
Nuo 2013 m. Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) narys.
Nuo 2013 m. Société Internationale d ́Ethnologie et Folklore (SIEF) narys.
2014 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertas.
2012–2013 m. Europos socialinio fondo agentūros finansuojamame neformaliojo švietimo plėtros Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“
„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ dalyvis.
2012–2016 m. LII programos  ,,Savas” ir ,,kitas” Lietuvoje: socialinės struktūros, kultūra, tapatybė” (vad. V. Savoniakaitė) dalyvis. Individuali tema: „Lietuvių tautodailė ir jos kūrėjai: savitumas, tradicijos, simboliniai aspektai“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Tradicinės tekstilės ornamentika, tradiciniai tautodailės ir kultūros simboliai ir jų lyginamieji tyrimai, šiuolaikinės tautodailės ir amatų raidos problemos, etnokultūrinių regionų savitumai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
•    Monografijos
1.    Lietuvių tautinės juostos, Vilnius, 1989, 22 p.
2.    Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas: tipologija ir semantika, Lietuvos etnologija, t. 9, Vilnius, 2002, 281p.
3.    Šiuolaikinės lietuvių tautodailės ypatybės/ Features of Lithuanian Contemporary Folk Art, V. Tumėnas (teksto autorius), J. Rudzinskas, G. Jurgaitienė (sud.), Šiuolaikinė lietuvių tautodailė/Lithuanian Contemporary Folk Art, Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2007, 120 p.
4.    Tautodailė Punsko – Seinų krašte/ Folk Art in Punskas – Seinai Region, V. Tumėnas, J. Rudzinskas (sud.), V. Tumėnas (teksto autorius), Punsko – Seinų krašto tautodailė/Folk Art in Punskas – Seinai Region, Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2007.
5. Zarasų krašto medžio drožėjai: kultūrinės tapatybės bruožai, V. Savoniakaitė, V. Tumėnas, Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai. I dalis: Audimas ir medžio drožyba (su santrauka anglų kalba), I.Vaitkevičienė (sud.). Zarasai: Zarasų krašto muziejus, 2009, p. 42-59.
6. Palmira Damijonaitienė – Lietuviškų juostų diplomatė, V. Rimkus, V. Tumėnas (tekstų autoriai), Palmira Damijonaitienė, J. Rudzinskas (sud.). Vilnius: Viešoji įstaiga Tautodailininkų sąjungos fondas, 2011, p. 6-19.
7. Šiaudinių sodų simbolikos archetipai, V. Tumėnas, J. Vaiškūnas, V. Sniečkuvienė, A. Gaspariūnienė, Sodo rėda, M. Liugienė (sud.). Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2012, p. 5-26.

 •  Straipsniai
  1.    „Roželės“ ornamento simbolika, Krantai, 1989, nr. 12, p. 14–21.
  2.    Žemaičių rinktinių juostų ornamento bruožai, Žemaičių praeitis, Vilnius, 1990, p. 165–171.
  3.    Meniniai rinktinių lietuvių liaudies juostų ornamento bruožai, Pabaltijo tautodailės raida ir problemos, Vilnius, 1990, p. 88–91.
  4.  Художественные черты орнамента литовских народных тканых поясов, тканых на ниту с браным узором, Развитие и проблемы народного искусства Прибалтики, Вильнюс, 1990, c. 145–150.
  5.    Rinktinių lietuvių liaudies juostų ornamento meniniai bruožai, Menotyra, Vilnius, 1991, nr. 18, p. 70–86.
  6.    Eglutės ir svastikos ornamentų simbolika, Senovės baltų simboliai, Vilnius, 1992, p. 56–66
  7.    Lietuvininkų ir kuršių juostų ornamento bei papročių sąsajos, Lietuvių liaudies ornamentika, Almanachas tautodailė, kn. 4, Vilnius, 1994, p. 66–74.
  8.    Семантика орнамента елки в литовской народной культуре, Народны паясы – мастацтва i рамяство, Miнск, 1994, c. 96–101.
  9.    Mažosios Lietuvos juostos, Lietuvininkų kraštas, Kaunas, 1995, p. 609–623.
  10.    Juostos Vakarų Lietuvoje: savitų papročių atradimas, Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai, VU, Vilnius, 1997, p. 70–73.
  11.    Juostos Vakarų Lietuvoje, Tautodailės metraštis, 1997, nr. 1, p. 51–58, 75.
  12.    Žirgelių ornamento semantinis laukas, Liaudies kultūra, 1997, nr. 2, p. 22–35: Summary
  13.    Žemaičių juostos, Tautodailės metraštis, 1998, nr. 2, p. 37–41.
  14.    Juostų ryšys su mitologija, Liaudies kultūra, 1999, nr. 6, p. 35–43.
  15.    Vakarų Lietuvos juostos: reiškinio regioninis savitumas, Etninė kultūra ir tapatumo raiška (Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995), Vilnius, 1999, p. 325–335.
  16.    Aukštaičių rinktinės juostos, Tautodailės metraštis, 1999, nr. 3, p. 19–25.
  17.    The Classification of the Signs in the Ornamentation of Lithuanian Folk Bands, The Textiles: Research in Design and Technology (Proceedings of International Conference), Kaunas University of Technology, AUTEX (Association of Universities for Textiles), 2000, p. 76–83.
  18.    Juostos, juostelės, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2000, t. 1, p. 665–667.
  19.    Juostos, juostelės, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2001, t. 1, p. 665–667.
  20.    Aukštaičių pintinių ir vytinių juostų ypatybės, Tautodailės metraštis, 2001, nr. 6, p. 49–53.
  21.    Juostos Tverečiaus ir gretimose apylinkėse, Tverečiaus kraštas, Vilnius, 2001, p. 409–414.
  22.    Laiminti ir laisva, Liaudies kultūra, 2001, nr. 3, p. 48.
  23.    Lietuvių rinktinių juostų ornamento kūrimo taisyklės: tradicija ir neišnaudotos galimybės, Kanonai lietuvių kultūroje, Šiauliai: ŠU, 2001, p. 36–49.
  24.    Juosta ir audimas kaip simbolis lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose: tipologinės sąsajos ir skirtumai, Rytai–Vakarai: kultūrų sąveika. „Logos“, Vilnius, 2002, p. 264–281.
  25.    Teresė Jurkuvienė, Lietuvių liaudies juostos, Lietuvos etnologija, nr. 2 (11) 2002, Vilnius, 2002, p. 195–197.
  26.    Išvados ir pasiūlymai dėl Lietuvos regioninio dalinimo remiantis tekstilės (tradicinių juostų bei jų konteksto) duomenimis, Etninė kultūra, Etninės kultūros tarybos informacinis leidinys – 2001, Vilnius, 2002, p. 63–65.
  27.    Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas, Liaudies kultūra, 2003, nr. 3, p. 26–40.
  28.    Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos: nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2003, t. 31, p. 21–38.
  29.    Kilimas, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2003, t. 2, p. 95.
  30.    Lietuvių tradicinių rinktinių juostų „šimtaraštiškumas“ istoriniu ir lyginamuoju aspektu, Liaudies kultūra, 2004, nr. 6, p. 19–30.
  31.    Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška”, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2005, nr. 5 (14), p. 139–154: santr. angl.
  32.    Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių – poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės”, Kultūrologija 12: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV, Vilnius, 2005, p. 417–440.
  33.    Liudo Truikio asmenybės ir kūrybos bruožai, Liudui Truikiui 100: straipsnių rinkinys, Kaunas, 2005, p. 128–156.
  34.    Lietuvių juostų simbolika, Tautodailės metraštis, nr. 11, 2005, p. 48–51, 69.
  35.    Šiuolaikinės ir dabartinės tautodailės tyrimų problemos, Tautodailės metraštis, nr. 11, 2005, p. 38–45, 70.
  36.    Dualinė juostų simbolika: atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvoje, Rytų bei Senosios Europos kultūrose, Kultūrologija 14. Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos  V, Vilnius, 2006, p. 417–440.
  37.    Šiuolaikinės tautodailės istorijos tyrimų problemos, Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006: Lietuvos dailės istorikų draugijos mokslinis-informacinis leidinys, Vilnius, 2006, p. 41–47.
  38.    Juostos, Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, t. 1, p. 578–579.
  39.    Juostų tradicija Punsko-Seinų krašte, Punsko ir Seinų krašto lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas, ,,Aušra”, 2006, p. 288-318.
  40.    The Universal Symbolism of the Traditional Baltic Textile, Spirituality Beyond Religions. Sanskriti Sangam – II, Vol. 1, ICCS, Benselem, Nagpur, 2006, p. 161–163.
  41.    Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, nr. 7 (16), p. 125–156: santr. angl.
  42.    The Visual and the Mythical-poetic Interpretations of Sky Luminaries in Lithuanian Traditional Textiles, Archaeologia Baltica: Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage, Klaipėda: Klaipėda University, Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Lithuanian Institute of History, 2008, Nr. 10, p. 78-85.
  43.     The Connections Between Old European Signs and Lithuanian Sash Ornamentation, J. Marler and M. R. Dexter (Eds.) Signs of Civilisation: Neolithic Symbol System of Southeast Europe, Sebastopol: Institute of Archaeomythology; Novi Sad: Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad Branch, 2009, p. 215-221.
  44.    Pratarmė lietuviškam leidumui, V. Celms. Baltų raštai ir ženklai. Baltų pasaulio modelis, struktūra, vaizdiniai, simboliai. Vilnius: Mintis, 2010, p. 5-15.
  46.    Audimo technologijų erotinė ir iniciacinė reikšmė lietuvių kultūroje: simbolių choreografiniai ir naratyviniai atitikmenys komparatyvistiniu požiūriu, Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos (A. Andrijauskas sud.), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 278-306.
  47.    Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналоги в енеолітичних культурах Давньої Європи, Народна творчість та етнологія 2011, № 3, с. 69–73.
  48.    Archetipas, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 38-43.
  49.    Semiotika, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 357-362.
  50.    Antanas Tamošaitis, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 462-464.
  51.    Medžio skulptorius Jonas Tvardauskas iš arti, Tautodailės metraštis, 2011, Nr. 20, p. 45-55.
  52.    Sakralioji šiaudinių sodų simbolika ir jos atitikmenys Rytų kultūrose, Rytai-Vakarai komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinio fenomenas, sud. A. Andrijauskas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 418–432.
  53.    Rasa Čepaitienė. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. 375 p.: iliustr., Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012/12, p. 228-237.
  54.    P. Dundulienė – a researcher of symbolism in Lithuanian folk art, Lietuvos tautodailininkų sąjunga/Archyvas, 2012. Lietuvos dailė.
  55. Tarptautinis kūrybinis tapybos projektas ,,Mėlynasis vanduo“,Lietuvos dailininkų sąjunga/SRTF rėmimas / Projekto ,,Parodinio gyvenimo apžvalgos“ 2012.
  56. ,,Nida-Užupis. Nidos tapybos plenerai – tradicijų draugystės tiltai (pokalbis su plenerų vadovais, menininkais S. Kruopiu ir G. Bagdonu, Vilnius, 2013 m. kovo 11 d.)“; ,,Nidos ekspresija 2011 Romualdui Kuncai atminti“, Nida Art Ciollection of Paintings. Nidos tapybos kolekcija. Tradicija nori gyventi, Tradition Wants to Live, S. Kruopis (sud.). Vilnius: Nidos menininkų asociacija ,,Tiltas“, 2013, p. 12-13.
  57. Metalo kryždirbystės tradicijų tąsa: V. Jaručio, V. Kuzino, V. Kryževičiaus kūryba, Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Straipsnių rinkinys, J. Zabulytė (sud.). Utena: Utenos spaustuvė, 2013, p. 89–108.
  58. Sakralioji šiaudinių sodų simbolika regioniniame ir platesniame tarpkultūriniame kontekste, Tautodailės metraštis, 2013, Nr. 25, p. 26-32.
  59. Contemporary Social Art Festivals as Intertextual Manifestations of Postmodern Cultural Identity, Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Winter 2014, Vol. 60:4, p. 62-86.
  60. Emic ir etic požiūrio aktualumas etnosemiologiniuose tautodailės tyrimuose, Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais/ Contemporary Approaches to the Self and the Other, V. Savoniakaitė (sud.). Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 339-366.
  61. Textuality of Geometric Diagonal Ornament Patterns: Historical Transformations of Signification from the Baltic Perspectives, Sign System Studies 42 (2/3), 2014, p. 219-240.
  62. SIEF penkiasdešimtmečio jubiliejinis simpoziumas Amsterdame, Lietuvos edukologija, 14 (23), 2014, p. 263-265.
  63. Minint Europos etnologų ir folkloristų asociacijos (SIEF) 50 – metį, Liaudies kultūra, Nr. 5, 2014, p. 84-85.
  64. Vietinio ir tarpkultūrinio požiūrio siejimo aktualumas svastikos šiuolaikinės sampratos tyrimuose, Tradicija ir dabartis, Vol. 10, 2015 , p. 105-124.
  65. Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų ir pavidalų (formos) bendrybės, T. Civjan, M. Zavjalova, A. Judžentis (sud. ir red.). Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos / сост. и ред. Т. В. Цивьян, М. В. Завьялова и А. Юджентис, Балты и славяне: пересечения духовных культур. Vilnius: Versmė, 2014, p. 384-402.
  66. Lietuvos etnografinių regionų koncepcijos ištakų ir sklaidos keliai, Etninė kultūra: Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys, Nr. 9, 2015, p. 55-67.
  67. Dabarties liaudies meno vieta vizualinės kultūros edukacijoje ir kūrybinėse industrijose Amerikoje, Tautodailės metraštis, (Vilniaus kraštas), Nr. 29, 2015, p. 4-8.
  68. Sakraliosios šiaudinių sodų simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame kontekste, BalsysRimantas, KašinskasVirginijus, RonkaitisGintaras, TumėnasVytautas, Vaiškūnas Jonas, Sodo rėda, M. Liugienė (sud.), Vilnius: Vilniaus etninės veiklos centras, 2016, p. 47-65.
  69. The Common Attributes Between the Baltic Thunder God Perkūnas and his Antique Equivalents Jupiter and Zeus, Mediterranean Archaeology and Archaeometry [http://www.maajournal.com/Issues2016d.php], Vol. 16, No 4, 2016, p. 359-367.
  70. Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50, Tautodailės metraštis, 2016, Nr. 31, p. 4-21.
  71. 2015 m. SIEF XII kongresas Zagrebe „Utopijos, realijos, paveldas: etnografijos XXI-ajam amžiui“, Lietuvos etnologija 16(25). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, p. 213-218.
  72. The intercultural contextuality of Nordic-Baltic deer image symbolism, 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics “CROSS-INTER- MULTI-TRANS”, Kaunas, Lithuania, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, 26-30 June 2017, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017, ISBN 978-609- 02-1346- 9 9786090213469, p. 40.
  73. The Signs of Morning Star Aušra in Baltic Tradition: Regional and Intercultural Features, INSAP X – Oxford XI – SEAC XXV Conference Road to the Stars Abstract Booklet, A. César González García, Patricia Martin-Rodilla and Juan A. Belmonte (eds.), Santiago de Compastela, 2017, ISBN: 978-84-697-5608-9, p. 198-199.
  74. Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke, Logos, 2017, Nr. 93, p. 109–116.

 •  Metodinės priemonės
  1.    Gyvūnija lietuvių tekstilėje, (elektroninė knyga) Gyvūnija lietuvių etninėje kultūroje, 2006: .
  2.    Namo puošybos semiotika, (elektroninė knyga) Lietuvių etninė kultūra. III dalis. Namai etninėje kultūroje, 2007:http://mkp.emokykla.lt/etnine3/?id=41; http://mkp.emokykla.lt/etnine3/?id=43.
  3.    Lietuvių etninės kultūros vertybės (Aktyvus mokymasis). Metodinė priemonė, Vilnius, 2007 (elektroninė knyga, CD-ETNINES_VE).
  4.    Lietuvos tradiciniai amatininkai ir jų veikla. Metodinė priemonė etnografiniams lauko tyrimams, Vilnius: LII, LR KM, 2007.
  5.    Simbolika lietuvių liaudies dailėje ir tautosakoje, O. Verseckienė (projekto vad.), Mokytojų lietuvių etninės kultūros kompetencijų tobulinimas. Etninės kultūros kvalifikacijų tobulinimo programos, Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Pedagogų profesinės raidos centras, 2008, p. 8–53.
  6. Etnografinių regionų samprata, Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas, Vilnius: ŠMM, UPC, 2016 [https://www.upc.smm.lt/paieska/?cx=010400933286988687328%3Akkr2lcmgsfm&q=Bendruomen%C4%97s+tradicijos%2Cpaprotin%C4%97+teis%C4%97%2C+elgesys+ir+etiketas&Submit=Search] .
 •  Pranešimai konferencijose
  1.    ,,The Association of Dance, Ornament and Weawing in Lithuanian Traditional Culture” (Šokio, ornamento ir audimo ryšys lietuvių tradicinėje kultūroje). XXIII Symposium of ICTM Study Group on Ethnochoreology ,,The Silence of Dance”, 2005 08, Monghidoro, Italija.
  2.    ,,The Universal Symbolism of the Traditional Baltic Textile”. ICCS (International Center for Cultural Studies – Tarptautinis kultūrų studijų centras). ,,Spirituality Beyond Religions“, 2006 02, Džaipuras, Indija.
  3.    ,,Vizualinės ir mitinės – poetinės dangaus šviesulių interpretacijos lietuvių tradicinėje tekstilėje” (,,The Visual and Mythic – Poetical Interpretations of the Sky Luminaries in the Lithuanian Traditional Textile”). Europos astronomijos kultūroje draugijos (XV Annual Conference of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC) ir VIII Oksfordo tarptautinės astronomijos ir archeoastronomijos kultūroje (Oxford International Conference on Archaeoastronomy and Astronomy in Culture) tarptautinėje konferencijoje ,,Astronomija ir kosmologija liaudies tradicijose ir kultūros pavelde” (,,Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage”), 2007 07 22 – 31, Klaipėda.
  4.    „Šiaurės Rytų Indijos tekstilės ir lietuvių juostų ornamento tipologinės sąsajos“. KFMI tarptautinėje konferencijoje ,,Komparatyvistinė ir rytų estetika”, 2007 10 20, Vilnius.
  5.    ,,Folklorinė kultūra ir tautodailė: konteksto reikšmė“. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto respublikinė konferencija ,,Tautosakos rinkėjo vaidmuo folklorinėje kultūroje“, 2008 10 16–17 d., Vilnius.
  6.    ,,Aušrinės mitologinė tradicija lietuvių tekstilės simbolikoje”. KFMI konferencijoje ,,Baltų tautų senosios kultūros panašumai ir skirtumai”, 2008 10 23, Vilnius.
  7.    ,,The Parallels Between Northeast Indian and Lithuanian Ornamental Traditions (Šiaurės Rytų Indijos ir Lietuvos ornamento tradicijų paralelės)”. International Center for Cultural Studies (ICCS) konferencijoje ,,The Third International Conference: Renaissance of Ancient Traditions: Challenges and Solutions”, 2009 01 31 – 02 05, Nagpuras, Indija.
  8.    ,,Textile Patterns: the Folk Art Tradition, Its Mythical-Poetical Context and Interpretations in the Contemporary Art / Audinių raštai: liaudies meno tradicija, mitinis poetinis jos kontekstas ir interpretacijos šiuolaikiniame mene”. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Centre de recherches sur l’imaginaire, Université Stendhal, Grenoble konferencijoje ,,Baltiškoji pasaulėjauta: nuo mitologijos iki tautosakos/ Baltic World View: from Mythology to Folklore”, 2009 07 08–10, Vilnius.
  9.    ,,Etninės kultūros vaizdinių semiotika ir tautinės tapatybės simbolių paieška P. Dundulienės darbuose”. Lietuvos istorijos instituto tarptautinė mokslinė konferencijoje ,,Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos“, 2010 10 08-10, Vilnius.
  10.    ,,Aušrinės mitopoetikos atspindžiai liaudies dailėje“. Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslinėje konferencijoje: ,,Religinis simbolis – jo prasmė ir esmė baltų kultūroje“, 2010 10 27–28, Vilnius.
  11.    ,,Šiuolaikinė medžio drožyba: tautodailės tradicijų ir modernumo jungtis“. Klaipėdos universiteto tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje ,,Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“, 2010 11 11–12, Klaipėda.
  12.    ,,The Historical Parks: the Symbolic and Political Functions of Grutas Statue Park (Lithuania)”. Europos kultūros kelių instituto (L’Institut Européen des Itinéraires Culturels) tarptautinė mokslinė konferencija ,,La dimension paysagère des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe“, 2010 12 15-16, Luxemburg.
  13.    ,,Čiurlionio dailės muzikalumo ir liaudies ornamentikos tradicijos paralelės”. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio draugijos ir Čiurlionio namų Respublikinė mokslinė konferencija „Čiurlionio fenomeno mįslė“, 2011 04 28–29, Vilnius.
  14.    ,,Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų (nomenklatūros) ir pavidalų (formos) bendrybės”. Vilniaus Universiteto, Rusų mokslų akademijos slavistikos instituto, Lietuvių kalbos instituto ir LR Seimo tarptautinėje mokslo konferencijoje akademikui V. Toporovui atminti ,,Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos”, 2011 09 14–16, Vilnius.
  15.    ,,Paprotinio šiaudinių sodų meno mitopoetinis kontekstas Rytų-Vakarų tarpkultūrinių sąsajų požiūriu”. Lietuvos kultūros tyrimų instituto konferencijoje Rytai-Vakarai: Multikultūriškumas ir transkultūrinės sąveikos, 2011 11 19, Vilnius.
  16.    ,,The Similarities between Lithuanian and Indian Elements of Sacred Geometry and Ritual Art: Lithuanian Straw Constructions“, IV tarptautinė International Center for Cultural Studies konferencija  Haridvaro universitete (Dev Sanskriti Wishvawidyalaya) ,,Nourishing Balance of the Universe”, 2012. 03. 02 – 07, Haridvaras, Indija.
  17.     ,,Šiuolaikinė kalviškoji kryždirbystė: V. Jaručio, V. Kryževičiaus, V. Kuzino kūryba“. Pasaulio anykštėnų bendrijos, Anykščių kultūros centro, Arklio muziejaus respublikinė konferencija: ,,Lietuvos kalviškoji kryždirbystė“, 2012.06.01-02, Anykščiai.
  18.    ,,The Symbiosis of Folk Cultural and Postmodern Discourses in Grutas Park“ (,,Liaudies kultūros ir postmodernybės diskursų simbiozė Grūto parke“), Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto Kalbos kultūros katedros, Komparatyvistinių studijų grupės, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos tarptautinė konferencija: ,,Pasaulis sudarytas iš pasakų: diskursų sąsajos ir jų pokyčiai“, 2012. 09.13-16, Vilnius.
  19. „Šventojo Jurgio vaizdinio archetipiniai aspektai: sąsajos su Jupiteriu ir Perkūnu“, LKTI konferencijoje ,,Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sąsajos, jų teorinės refleksijos“ (2013.11. 21-22).
  20. ,,Tarpkultūrinių tipologinių ir istorinių sąsajų paieškos svarba etnosemiologiniuose tautodailės tyrimuose“, LII konferencijoje ,,Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“ (2013. 10. 24-25).
  21. „Patterns of Geometric Diagonal Ornament: Historical Transformations of Signification from Baltic Perspective“, Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) VIII konferencijoje ,,Sign Evolution on Multiple Time Scales“ (Arhuso universiteto Semiotikos centras, Danija, 2013.05.29-31).
  22. „The Problems of National Legislation of the Intangible Heritage concept: the Lithuanian Case“, SIEF kongrese „11th Société Internationale d ́Ethnologie et Folklore (Tartu universitetas, Estija, 2013.06.30-07.04).
  23. ,,Tautinio savitumo diskurso vieta šiuolaikiniame dizaine“, žurnalo ,,Namas ir aš“ surengta konferencija-diskusija ,,Lietuviška tapatybė. Kaip ji pasireiškia interjere, dizaine ir architektūroje?“ LITEXPO parodoje ,,Baldai 2014“ (Vilnius, 2014.03.20-23).
  24. Lietuvių liaudies tekstilės ornamento kompozicijos principai Čiurlionio tapyboje, Konferencija ,,Čiurlionis ir pasaulis” (2015 m. liepos 26 –29 d., Druskininkai), Lietuvos muzikų dr-ja, Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir Druskininkų savivaldybė.
  25. Tautodailės vieta dabarties vizualinėje kultūroje ir jos tradicijoje, Konferencija ,,Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone (2015.09.23, Panemunė, Pilies k., Jurbarko r), Etninės kultūros globos taryba, VDA.
  26. Lietuvos etnografinių kraštų sisteminės sampratos raidos bruožai, Tarptautinė konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ (2015.12.02-05, Vilnius), Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
  27. Lietuvių sodų simbolika ir jų tarpkultūrinės paralelės, Tarptautinė konferencija ,,Sodų tyrimai ir sklaida“, (2015.04.17-18), Vilniaus etninės kultūros centras, UNESCO komisija, LR KM.
  28. Symbolic aspects of vernacular roof ridge decorations in the context of Lithuanian folk culture, SIEF 2015 12th Congress: Zagreb, Croatia: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century (2015.06.21-25).
  29. The links in attributes between the Baltic Thunder God Perkūnas and his Antique analogues – Jupiter and Zeus. SEAC 2015 Rome: Astronomy in Past and Present Cultures, Rome: La Sapienza University.
  30. Signs and Visual Symbols: Crossroads of Dichotomies and Shares / Ženklai ir vizualieji simboliai: skirtybių ir bendrybių priešpriešų lauke. LII tarptautinė konferencija ,,Skirtys ir bendrumai socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose“ (2016 09 22-23, Vilnius, LII).
  31. Lietuvių rankšluosčių ornamento semantiniai kontekstai. LDM, VDA, VDA Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos ,,Židinys“ mokslinė konferencija ,,Rankšluosčiai: tarp tradicijos ir inovacijos“ (2016.11.17).
  32. Vacys Milius: audiovizualinė reminiscensija. LNM ir LII konferencija ,,Profesoriaus Vacio Miliaus 90 metų jubiliejui prisiminti“ (2016.12.08, LNM).
  33. Baltų ženklų tradicijos aktualumas šiandien. Zarasų krašto muziejaus tarptautinė mokslinė konferencija ,,Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena“ (2016.09.22 – 23, ZKM).
  34. The Intercultural Contextuality of Nordic-Baltic Deer Image Symbolism, XIII-asis pasaulinis semiotikos kongresas “CROSS-INTER- MULTI-TRANS” (2017. 06. 26-30 Kaunas, Tarptautinis semiotikos institutas, KTU).
  35. The Signs of Morning Star Aušra in Baltic Tradition: Regional and Intercultural Features. INSAP X – Oxford XI – SEAC XXV konferencija ,,Road to the Stars” (2017.09.18-22, Santjago de Kompastela, Ispanija).

 •  Darbas daktaro disertacijų gynime (Disertacijos vadovas, komiteto (tarybos) narys, oponentas)
  1.    2007 06 19 VU: E. Pečeliūnaitės disertacijos ,,Geležies amžiaus (I-XII a.) tekstilė Lietuvoje” gynimo komiteto tarybos narys.
  2.    2007 10 19 VDA: J. Zabulytės disertacijos ,,XIX – XX a. vidurio Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste” oponentas.
  3.    2009 12 15 VDA: Indrės Stulgaitės-Kriukienės aspirantūros mokslinio referato ,,Meninio stiklo judėjimas: jo reikšmė ir įtaka šiuolaikinio stiklo meno procesams“ gynimo komiteto tarybos narys.
  4. 2013-06-21 VDA: Miglės Lebednykaitės humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties (03 H) disertacijos „Šventadienės prijuostės Lietuvos kultūroje. XIX a. – XX a. pirmoji pusė“ gynimo
  tarybos narys.
  5. 2017-10-24 Bremeno universitetas (Vokietija), Matematikos ir informatikos fakultetas: Armando Strazdo tiksliųjų mokslų srities, matematikos ir informatikos krypties disertacijos ,,Racionalieji skaičiai” / ,,Rationalzeichen” (vadovas prof., dr. Frieder Nake, grafinis duomenų apdorojimas ir interaktyvios sistemos) gynimo tarybos narys.
   

  Kontaktai
  el. paštas – vytautui.vytui@gmail.com
  Telefonas – 8 5 262 94 10, +370 685 77672