Apie institutą

Lietuvos istorijos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybei ir visuomenei svarbius ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę jų plėtrą, turinti ypatingos nacionalinės svarbos statusą.

Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Veiklos prioritetai

 1. Atlikti fundamentinius Lietuvos valstybės ir visuomenės, lietuvių tautos ir jos kultūros istorijos tyrimus: intensyvinti Lietuvos visuomenės, ypač jos socialinės, socialinių struktūrų raidos tyrimus:
  • tęsti Lietuvos visuomenės socialinės ir technologinės raidos priešistorėje ir socialinių grupių bei bendrijų tapatybės, jų raiškos ir adaptacijos besikeičiančioje XXI amžiaus aplinkoje tyrimus,
  • tęsti Naujųjų ir Naujausių laikų Lietuvos visuomenės socialinių struktūrų ir socialinės raidos, modernios lietuvių tautos formavimosi socialinių prielaidų tyrimus;
 2. Rengti sintetinius, atliktus tyrimus apibendrinančius veikalus, darančius didžiausią įtaką visuomenės istorinei atminčiai:
  • tęsti Vilniaus miesto istorijos tyrimus kaip parengiamuosius darbus Vilniaus istorijai rašyti;
 3. Lietuvos istorinio ir kultūros paveldo kaupimas, tyrimas ir sklaida.
  • tęsti Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos valstybės ir visuomenės istorijos dokumentų tyrimą ir publikavimą,

Mokslo kryptys

istorija (05H), etnologija (07H).