• Politinė komunikacija Lietuvoje didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo epochoje
  Stažuotojas – dr. Andrej Ryčkov; vadovė – prof., habil. dr. Jūratė Kiaupienė
  2017-2019

  Projekto tikslas – politinės komunikacijos tyrimas LDK ankstyvaisiais naujaisiais laikais (XVI a. pirmojoje pusėje). Politinė komunikacija šiame tyrime suvokiama siaurai, kaip formalus ir neformalus informacijos apsikeitimas tarp didžiojo kunigaikščio bei LDK centrinių valdžios pareigūnų. Projekto metu bus tiriama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, centrinių LDK valdžios pareigūnų ir valdovo dvaro tarnautojų politinė korespondencija. Projekto tikslas realizuojamas pasitelkiant tris pagrindinius pjūvius: analizuojami centrinių valdžios pareigūnų bei jų „agentų“ valdovo dvare bendradarbiavimo būdai; įvertinama formaliosios ir neformaliosios komunikacijos reikšmė valdovo ir centrinių valdžios pareigūnų bendravime; apibrėžiamas centrinių valdžios pareigūnų komunikacijos tinklas. Šis tyrimas leidžia atskleisti galios įgyvendinimo praktikas, kuriomis rėmėsi valdžios struktūros LDK ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Tyrimo rezultatas – trys spaudai įteikti straipsniai su šaltinių publikacijų priedais.

  Stažuotė finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, dotacijos sutartis 2017-12-01, Nr. DOTSUT-158 (09.3.3-LMT-K-712-02-0063)

  • Nužudymai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. antrojoje pusėje (teisinis ir sociologinis aspektai)
   Stažuotojas – dr. Adam Stankevič; vadovė – prof., dr. Ramunė Šmigelskytė – Stukienė
   2017-2019

   Projekto tikslas yra, sekant susiklosčiusia analogiškų tyrimų Vakarų Europoje tradicija ir nusikalstamumo sociologijos, kriminologijos bei viktimologijos metodologija, ištirti XVIII a. II pusėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorijoje įvykdytus nužudymus (tyčinius neteisėto gyvybės atėmimo kitam žmogui atvejus), atskleidžiant teisinius ir sociologinius šios problematikos aspektus. Remiantis pasirinktu klausimynu ketinama surinkti informaciją apie XVIII a. antrojoje pusėje LDK teritorijoje įvykdytus nužudymo atvejus, išanalizuoti įstatymuose suformuluotą nužudymo ir sankcijų už šį nusikaltimą sampratą, aiškintis nužudymo tendencijas, sudaryti žudiko ir jo aukos sociologinį portretą, ištirti ir apibūdinti nužudymo bylų nagrinėjimo procedūrą bei išanalizuoti bausmių už nužudymus taikymo LDK teismuose praktiką Apšvietos humanitarų idėjų kontekste. Tyrimo rezultatai bus išdėstyti studijoje, mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniuose, pristatyti mokslinėse konferencijose ir viešos paskaitos metu.

   Stažuotė finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, dotacijos sutartis 2017-12-01, Nr. DOTSUT-160 (09.3.3-LMT-K-712-02-0084)

   • „Modernios lietuviškos politinės minties tapsmas: problemos, tekstai ir kontekstai“
    2013 – 2015
    Stažuotojas – dr. J. Dementavičius. Vadovas – dr. D. Staliūnas
   • „Lietuvos visuomenė 1939-1940 m. Politinės, etnosocialinės įtampos ir konfliktai“
    2013 – 2015
    Stažuotojas – dr. A. Svarauskas. Vadovas – dr. V. Sirutavičius
   • „Šiuolaikinio religingumo tyrimai: Švč. M. Marijos ir krikščionių šventųjų kultas Lietuvos kultūroje“
    2013 – 2015
    Stažuotojas – dr. A.Kairaitytė. Vadovas – dr. Ž. Šaknys
   • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra ir Apšvietos viešoji erdvė“
    2013 – 2015
    Stažuotojas – dr. A. Vaškelienė. Vadovas – dr. R. Šmigelskytė-Stukienė
   • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Lietuvos kelių tinklo formavimasis XIV-XVII a.“
    2012 – 2014
    Stažuotojas – dr. Tomas Čelkis. Vadovas – dr. R. Ragauskienė
   • „XVI-XIX a. Lietuvos ūkio raida Europos kontekste lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu
    2012 – 2014
    Stažuotojas – dr. Darius Žiemelis. Vadovas – dr. R. Šmigelskytė-Stukienė
   • „Tautinės identifikacijos modeliai Lietuvoje XX a. pradžioje (pagal laikraštį „Litwa“ („Lietuva“)
    2012 – 2014
    Stažuotojas – dr. O. Mastianica. Vadovas – dr. D. Staliūnas
   • „Šiuolaikinė liaudies skulptūra Lietuvoje: socialinė ir kultūrinė raiška“
    2010 – 2012
    Stažuotojas – dr. S. Urbonienė. Vadovas – dr. Ž. Šaknys
   • „Krikščioniškųjų misijų santykio su Kryžiaus karais problema Baltijos regione XII a.pr. – XIII a. pab.“
    2010 – 2012
   • „Fabijono Neveravičiaus ir kitų XX a. pirmos pusės bajoriškos kilmės rašytojų tapatybė bei istorinė atmintis jų kūryboje“
    2010 – 2012
    Stažuotojas – dr. V. Narušienė. Vadovas – dr. D. Mačiulis
   • „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKPCK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940-1990 m.“
    2009 – 2011
    Stažuotojas – dr. S. Grybkauskas. Vadovas – dr. Č. Laurinavičius
   • „Iššūkiai LDK karinei organizacijai: Liublino unija ir pirmieji bekaralmečiai“
    2009 – 2011
    Stažuotojas – dr. G. Lesmaitis. Vadovas – prof. dr. J. Kiaupienė
   • „Rankraštinio LDK literatūros teorijos paveldo tyrimai“
    2009 – 2011
    Stažuotojas – dr. Ž. Nedzinskaitė. Vadovas – dr. D.Antanavičius