Mokslo taryba yra Instituto valdymo organas. Ją sudaro 15 narių, kuriuos renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu. Ne mažiau kaip 5 nariai yra Institute nedirbantys asmenys. Mokslo taryba direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo; tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius; svarsto ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl Instituto asociacinių ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, lituanistinių mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; rengia ir teikia direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą; direktoriaus teikimu sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.

2015 m. kovo 24 d. išrinktos Mokslo tarybos sudėtis

 • Artūras DubonisITarybos pirmininkas
  Tel. (+370 5) 262 68 68
 • Rimvydas PetrauskasITarybos pirmininko pavaduotojas
 • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė ITarybos sekretorė Tel. (+370 5) 261 72 73
 • Tamara BairašauskaitėIVyriausioji mokslo darbuotoja
 • Rimantas Jankauskas IProrektorius mokslo reikalams
 • Česlovas Laurinavičius IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Dangiras MačiulisIVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Zita Medišauskienė IVyresnioji mokslo darbuotoja
 • Elmantas Meilus IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Jolita Mulevičiūtė ILKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Vladas Sirutavičius IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Gintautas Sliesoriūnas IMokslo darbuotojas
 • Darius Staliūnas IVyriausiasis mokslo darbuotojas
 • Ričardas Taraškevičius IGTC Vyresnysis mokslo darbuotojas
 • Dalius ŽižysILCVA Direktorius