XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


XX amžiaus istorijos skyrius įsteigtas 2001.02.01, reorganizavus Lietuvos Respublikos istorijos ir Naujausiųjų laikų istorijos skyrius. Skyriaus vedėjas – dr. Česlovas Laurinavičius.

Skyriuje vykdomos 2 tyrimų programos:

 1. „Vėluojantis nacijos formavimasis: lietuvių atvejis?“ [Programos trukmė 2012–2016 m.] programos vadovas: dr. Česlovas Laurinavičius, vykdytojai: dr. Regina Laukaitytė, dr. Edmundas Gimžauskas, dr. Algimantas Kasparevičius, dr. Gediminas Rudis, dr. Dangiras Mačiulis, dr. Artūras Svarauskas, dr. Danutė Blažytė-Baužienė, dr. Eglė Bendikaitė, dr. Gediminas Vaskela, dr. Rasa Čepaitienė, dr. Mindaugas Pocius, dr. Vitalija Stravinskienė, dr. Vladas Sirutavičius, dr. Saulius Grybkauskas, dr. Vilius Ivanauskas.
 2. Atminties kultūra Lietuvoje 1918–2009 m . Vadovas A. Nikžentaitis, dalyvauja D. Mačiulis, R. Čepaitienė. (2014 m. vasario mėn. programos ataskaita pristatyta bei patvirtinta LII Mokslo Taryboje).

Programos „Lietuva Antrajame pasauliniame kare“, vykdytos 2001–2010 m. Ataskaita.

Reikšmingiausi skyriaus darbai:

 • Lietuvos istorija T. X, I dalis. Nepriklausomybė 1918–1940. Autoriai: Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis. Vilnius: Baltos Lankos,  2014, 635 p.
 • Lietuvos istorija T. XII, 1 dalis. Sąjūdis: nuo persitvarkymo iki Kovo 11-osios, Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius. Vilnius: Baltos lankos, 2008, 580 p.
 • Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje. Autoriai: Saulius Grybkauskas, Vilius Ivanauskas, Aurimas Švedas, Vladas Sirutavičius, Rimantas Zizas, Linas Svolkinas. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius, LII, 2013, 422 p.
 • Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos (Lietuvių ir lenkų kalbomis; bendros Lietuvos ir Lenkijos istorikų konferencijos 2010 m. Suvalkuose medžiaga). Sudarytojai: Č. Laurinavičius, J. Milewski. Vilnius, Versus Aureus, 2012.
 • Studia Territorialia. Supplementum. Acta Unirversitatis  Carolinae. II, 2011. Čekai, lietuviai ir Vidurio Europos vektorius jų modernioje istorijoje (Čekų ir lietuvių kalbomis; bendros Lietuvos ir Čekijos istorikų konferencijos 1997 m. Prahoje medžiaga. Dalyvavo skyriaus nariai:  E. Gimžauskas, A. Svarauskas, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius, V. Sirutavičius). Sudarytojas L. Švec, G. Montvilaitė-Sabaitienė. Praha, 2012.
 • Образ другого. Страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной (bendro Baltijos šalių ir Rusijos istorikų projekto, organizuoto Eberto fondo,  medžiaga; dalyvavo skyriaus nariai: G. Rudis, D. Mačiulis, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius). Sudarytojai:  R. Krumm, N. Lomagin, D. Chanovs, Maskva, 2012.
 • Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Bialystok i Wilno 1939–1941–1944/1945. (Bendro Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos istorikų projekto medžiaga. Dalyvavo skyriaus nariai: A. Bubnys, R. Zizas, M. Pocius, Č. Laurinavičius) . Sudarytojai: E. Dimitrow, J. Tauber. Bialystok, 2011.
 • Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sudarytojas A. Nikžentaitis. Vilnius, LII leidykla, 2011, 490 p.
 • V. Ivanauskas,  Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988), Vilnius: LII leidykla, 2011, 661 p.
 • S. Grybkauskas, Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985 metais, Vilnius: LII leidykla, 2011, 437 p.
 • V. Stravinskienė. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos TSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1959). Vilnius. LII leidykla, 2011, 510 p.
 • R. Laukaitytė. Lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010, 335 p. [Lithuanian Churches under German Occupation (1941–1944)].
 • R. Čepaitienė. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, LII, 2010, 375 p.
 • Confini Della Modernita. Lituani, non-lituani e stato nazionale nella Lituania del XX secolo. Studi Mitteleuropei IV. (Bendro Lietuvos ir Italijos istorikų projekto medžiaga; dalyvavo skyriaus nariai: E. Gimžauskas, S. Grybkauskas, Č. Laurinavičius, V. Sirutavičius, G. Vaskela) / Sudarytojas A. Griffante. Gorizia, 2010, 181 p.
 • A. Kasparavičius. Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika, Vilnius: LII leidykla, 2008, 796 p.
 • E. Bendikaitė. Sionistinis sąjūdis Lietuvoje, Vilnius: LII leidykla, 2006, 300 p.

Dokumentų publikacijos:

 • Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 metais. Sudarytojai A. Kasparavičius, Pawel Libera. Vilnius, LII leidykla, 2013, 622 p.
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki  Želigovskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918–1920). Sudarytojai E. Gimžauskas, A. Svarauskas. Vilnius, LII leidykla, 2012, 703 p.
 • СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том II: Литва в политике СССР и в международных отношениях (август 1939 – сентябрь 1945 г.г.) Сборник документов [Составители: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс. Н.С. Лебедева], Vilnius: LII leidykla, 2012, 952 p.
 • СССР и Литва в годы Bторой мировой войны. Том I:  СССР и Литовская Республика (март 1939 – август 1940 г.г.), Сборник документов [составители А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева ], Vilnius: LII leidykla, 2006, 774 p.
 • Blynas, Zenonas. Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m.; parengė Gediminas Rudis, Vilnius: LII leidykla, 2007, 723 p.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ; parengė Zenonas Butkus; (Č. Laurinavičius), 2008, 882 p.
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare (sud. A. Anušauskas,  Č. Laurinavičius), Vilnius, 2007, 637 p.
 • Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918 : Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; sudarė Edmundas Gimžauskas, Vilnius, 2006, 595 p.