XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Regina Laukaitytė
Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė Marijampolėje. 1983 m. baigė Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą, 1988 m. jame apgynė disertaciją. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1989 m. balandžio mėn. Mokslinių interesų sritys: vienuolijų istorija, Lietuvos Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių bei religinių, tautinių mažumų XX a. istorija, stalinizmo laikotarpio istorija.

Redkolegijų narė: VU mokslo leidinio Religija ir kultūra (nuo 2008 m.)

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos
1.     Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos šaka Amerikoje, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, 282 p. [The North American Branch of the Sisters of the Immaculate Conception of the Poor]
2.     Lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, 335 p. [Lithuanian Churches under German Occupation (1941–1944)].

Straipsniai Lietuvos recenzuojamoje mokslo periodikoje:
1.    Žydų religinis gyvenimas Lietuvoje 1944–1956 m., Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 4 (90), p. 295–309.
2.     Katalikų ir religinių mažumų pogrindis Lietuvoje 1944–1956 m., Bažnyčios istorijos studijos, t. 5, Vilnius: LKMA, 2012, p. 371–391.
3. Tikinčiųjų pasipriešinimas Bažnyčių veiklos varžymui Lietuvoje 1944–1953 metais, Lietuvos istorijos metraštis. 2011–2. Vilnius, 2012, p. 81–95.
4.     Rytų apeigų vyskupo Petro Būčio misija Lietuvoje (1930–1940 m.), Istorija, Vilnius, 2012, nr. 84, p. 26–37.
5.     Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu, Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 2 (84), p. 129–140.
6.     Rusai Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944), Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai, 1, Vilnius, 2011, p. 57–69.
7.     Imperijos epilogas Lietuvoje: rusų emigrantai 1918–1940 m., Istorija, Vilnius, 2010, nr. 78, p. 25–33.
8.     Lietuvos religinės mažumos 1918–1940 m.: valstybės globoje, Bažnyčios istorijos studijos, Vilnius, 2010, t. 3, p. 243–270.
9.     Bažnyčios padėties ir nuosavybės restitucija Lietuvoje po 1990 m., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2009, t. 32, p. 135–146.
10.     Justinas Staugaitis – politikas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2008, t. 31, p. 39–48.
11.     Sentikių Bažnyčia Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941-1944), Istorija, 2008, nr. 69, p. 33–41.
12.     Kauno stačiatikių bendruomenė XIX–XX a., Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2008, p. 89–106.
13.     Vilniaus arkivyskupijos integravimas į Lietuvos Bažnyčios gyvenimą 1942–1944 m., Bažnyčios istorijos studijos, Vilnius, 2007, t. 1, p. 43–61.
14.     Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1941–1944 m.: požiūris į žydų genocidą ir krikštą, Lituanistica, 2007, nr. 2 (70), p. 1–12.
15.     Lietuvos Bažnyčių humanitarinė pagalba 1941–1944 m., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, t. 29, 2006, 43–55.
16.     Katalikų Bažnyčios padėties restitucija Lietuvoje 1941–1944 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2005–2, Vilnius, 2006, p. 117–134.
17.     Mykolo Krupavičiaus memorandumai sovietų ir vokiečių valdžiai, Lietuvių katalikų akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 27, p. 511–526.
18.     Lietuvos ordinariato ryšiai su Vatikanu 1941–1944 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2004–1, Vilnius, 2005, p. 127–144.
19.     Lietuvos Bažnyčių misijos vokiečių okupuotose SSRS srityse 1941–1944 m., Lituanistica, 2005, nr. 3, p. 1–14.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose:
1.     Relations of Lithuanian monastic institutions with the West during the soviet period, Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?/ edited by K. Korzeniewska, Vilnius, 2013, p. 129-151
2.     Эпилог Российской империи в Литве: русские эмигранты в 1918–1940 гг., Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике, т. XII, Таллин, 2012, p. 8–21.
3.     The Restitution of the Status of the Church in the Republic of Lithuania, Restitutions of Church Property, edited by Michaela Moravčikova, Bratislava: Ustav pre vzt’ahy statu a cirkvi, 2010, p. 203–214.
4.     Archidiecezja Wileńska w latach 1942–1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa, Biuletyn historii pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, p. 36–51.

Straipsniai kituose leidiniuose:
1.     Viekšnių stačiatikių parapija, Viekšniai. Istorija ir kultūra, sudaryt. P. Šverebas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 421–435.
2.     Radviliškio cerkvė, Radviliškio kraštas: Kultūros ir istorijos leidinys, 2012, nr. 1 (16), p. 21–23.
3.     Valkininkų stačiatikiai, Lietuvos valsčiai. Valkininkai – 2009 06 08 paskelbtas elektroniniame Lietuvos lokalinių tyrimų moksliniame žurnale:www.llt.lt.
4.     Leonas Bistras, Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai, sud. G. Surgailis, Vilnius: Krašto apsaugos ministerija, 2008, p. 108–115.
5.     Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007: Bikinas Juozapas, p. 622–623; Bistras Leonas, p. 213–216; Dagilis Juozas, p. 231–133; Gylys Mykolas, p.637–639; Jerinas Jevtichijus, p. 289–292; Jurgutis Vladas, p. 303; Laukaitis Juozas, 659–661; Mieleška Vincentas, p. 374–356; Staugaitis Justinas, p. 486–487; Steponavičius Jonas, p. 488–491; Šmulkštys Antanas, p. 511–515; Vilimas Adomas, p. 556–559.
6.     Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006: Dogelis Povilas, p. 135–136; Jurgutis Vladas, ten pat, p. 176–178; Mieleška Vincentas, ten pat, p. 249–251; Staugaitis Justinas, ten pat, p. 360–362; Steponavičius Jonas, ten pat, p. 363–365; Šaulys Kazimieras Steponas, ten pat, p. 371–372; Šmulkštys Antanas, ten pat, p. 381–383.
7.     Stačiatikių paveldas Užnemunėje, Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai / sud. S. Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 111–117.

Spausdinta tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga
1.     The Resistance of Believers to the Constraint of Church Activities in Lithuania in 1944–1953, Usuteaduslik Ajakiri /Theological Journal, 2013, nr. 1 (64), p. 84–98.
2.     Cоциальные аспекты репрессий: переход на нелегальное положение в Литве в 1944–1953 гг., История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 18–20 октября 2012 г., Москва: РОССПЭН, 2013, с. 393–401.
3.     The interest of Lithuania’s Church in the apostolic activity in Russia and among Russians, Bažnyčios istorijos studijos, t. 4: Church History between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from the early Modern Ages to the 20th century, Vilnius: LKMA, 2012, p. 103–120.
4.     Mažesniųjų brolių ordino atgimimas ir raida Lietuvoje 1909–1949 m., Studia Franciscana Lithuanica, t. 3: Pranciškonai Lietuvoje XX a.: Šviesa spindi tamsoje, Vilnius: Aidai, 2011, p. 11–27.
5.     1863-ieji metai Lietuvos stačiatikių vyskupijos istorijoje, Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse / sud. A. Prašmantaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2009, p. 169–189.
6.     Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920–1926 m., Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sud. L. Jovaiša, Vilnius: Aidai, 2008, p. 135–148.
7.     Vientikybė Lietuvoje (XIX a. viduryje–XX a. pradžioje), Lietuvių katalikų akademijos metraštis, t. 26, Vilnius, 2005, p. 379–398.

Dokumentų rinkinių sudarymas:
1.     1940–1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms, Lietuvių katalikų akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 27, p. 586–637.
2.     Pranas Bieliauskas, Vilniaus dienoraštis 1915.XII.26–1919.XI.26, Trakai: Voruta, 2009, 196 p.

Kontaktai
el. paštas – regina.laukaityte@istorija.lt
Telefonas – 8 5 262 68 43