XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Česlovas Laurinavičius
Humanitarinių mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Gimė 1952 m. rugsėjo 16 d. Kaune. 1977 m. baigė VU Istorijos fakultetą (istorijos spec.). 1977-1989 m. dirbo pagal paskyrimą Lietuvos centriniame valstybiniame archyve (LCVA); tuo pačiu 1977-1984 m. dirbo valandininku VU Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedroje. Nuo 1989 m. kovo mėn. iki šiol dirba LII. 1993 m. apsigynė daktaro disertaciją. 1993-1997 m. ir nuo 2001 m. iki šiol LII XX amžiaus istorijos (anksčiau vadinosi Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. istorijos) skyriaus vedėjas.
1993-2003 m. dėstė VU TSPMI, 1993-1996 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete, nuo 1998 m. iki pastarojo meto dėsto KU. Vadovavo A. Kasparavičiaus, V. Mažeikos ir E. Gimžausko daktarinėms disertacijoms (visos apgintos). Pastaruoju metu yra  V. Ivanausko daktarinės disertacijos vadovas. Taip pat neformaliai lieka D. Čičinienės daktarinės vadovu (D. Čičinienė – dekretinėse atostogose).
Redkolegijų narys: Lithuanian Foreign Policy Review – nuo1998 m.; Vilnius – nuo 1997 m.; Lietuvos istorijos metraštis – nuo 2001, Lithuanian Historical Studies – nuo 2001 m.

Mokslinių (Metodinių) publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)

Monografijos

1.    Lietuvos istorija T. X, I dalis. Nepriklausomybė 1918–1940. Autoriai: Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius: Baltos lankos, 2014, 635 p.
2.    Многовековое соседство: исторические связи Литовского и Российского государств в XIV–XX вв. Вильнюс (bendraautorius S. C. Rowell), Vilnius, 2009, 64 с.
3.    Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje. Autoriai: A. Švedas, V. Ivanauskas, S. Grybkauskas, R. Zizas, V. Sirutavičius, Č. Laurinavičius, L. Svolkinas. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius, LII leidykla, 2013, 422 p.
4.    Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo persitvarkymo iki Kovo 11 d. (bendraautorius V. Sirutavičius) Vilnius, 2008, 580 p.
5.    Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius. (bendraautoriai E. Motieka ir N. Statkus), Vilnius, 2005, 400 p.

Straipsniai išspausdinti kituose recenzuojamuose periodiniuose  leidiniuose įtrauktuose į LMT patvirtintą bazių sąrašą.

1.    Probleminiai Lietuvos ir Lenkijos santykių 1920 m aspektai, Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos. Vilnius, 2012, p. 41–71.
2.    Ką reiškia Lietuvai turėti Klaipėdą, Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XXI, 2010, p. 5–31.
3.    Kritinis požiūris į Lietuvos užsienio politiką: kas pasikeitė nuo Augustino Voldemaro laikų? (bendraautoriai: V. Lopata ir V. Sirutavičius), Politologija 2009, 2, p. 91–122.
4.    Once Again on the Soviet Statehood in Lithuania in 1918–1919, Lithuanian Historical Studies, Vol. 13, 2008. 2010, p. 179–190;
5.    Tarp istorijos ir propagandos. Recenzija knygai, kuri per pastaruosius metus labiausiai reklamuota (T. Snyder. Kruvinos žemės. Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Vilnius, 2012), Lietuvos istorijos metraštis, 2012 metai. Vilnius, 2013, p. 167–183;
6.    Recenzija: Alfred Erich Senn. Lithuania 1940. Revoliution from Above. (Lietuva 1940. Revoliucija iš viršaus), New York, 2007, Jahrbucher für Geschichte Osteuropas, 56, 2008, Heft 4;
7.    Recenzija: Е.Фурман. Становление партийной системы в постсоветской Литве. (Partinės sistemos formavimasis postsovietinėje Lietuvoje), Москва, 2009. Žvilgsnis iš Rusijos į Lietuvos politinę sistemą”Maskva. 2008.), Politologija , 2010, 2. p. 134–144;
8.    Recenzija: Š. Liekis. 1939. The Year that changed everything in Lithuanian history”, Amsterdam, 2010, Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai, 2011, p. 144–152;
9.    Pro Memoria Reginai Žepkaitei, Lietuvos istorijos metraštis 2010 metai, 2011.

Straipsniai išspausdinti Lietuvos recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose.

1.    The Role of History in the Relationship between Lithuania and Russia // Lithuanian Annual Strategic Review 2005. Vilnius, 2006, p. 109-127.
2.    New vision of Lithuania‘s foreign policy // Lithuanian Foreign Policy Review, 2006, t. 2 (18), p. 134-139.
3.    Rusijos užsienio politika po Rugsėjo 11-osios. // Lietuvos metinė strateginė apžvalga. Vilnius, 2003, p. 157-170; ISSN 1648-8016 BOO-061.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose.

1.    Литва в кризисные 1938–1940 года: внешние и внутренние проблемы; Litauen in den Krisenjahren 1938–1940: äuere und innere Probleme, Трагедия Европы 1939–1941 гг./Сообщения Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Ред А. Чубарьян, Хорст Меллер; Die Tragödie Europas 1939–1941/ Mitteilungen der Gemeinsamen Kommission für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutscher-russischen Beziehungen. 5. Ed. Horst Möller, Aleksandr Čubar‘jan. Oldenburg Verlag München 2013, p. 144-158 (148-161).
2.    The Lithuanian Reaction to the loss of Klaipėda and the combined gift of Soviet ‘security assistance’ and Vilnius, Nother European Overture to War 1939–1941. From Memel to Barbarossa. Ed. M. Clemmesen, M. Faulkner. Histori of Warfare volume 87. Brill, Leiden-Boston, 2013, p. 167–188.
3.   Litewska politika narodowościowa na Wilenszczyznie w latach 1939–1940, Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Białystok i Wilno 1939–1941 – 1944–1945. Białystok, 2011, p. 33–64.

Straipsniai kituose leidiniuose.

1.    Baltijos valstybių paradoksai // Lietuva Antrajame pasauliniame kare (sud. Č. Laurinavičius, A. Anušauskas), Vilnius, 2007, p. 9-18. ISBN 978-9986-780-93-9.
2.    Lietuvos valstybingumo galimybių mozaika: 1944 m // Lietuva Antrajame pasauliniame kare (sud. Č. Laurinavičius, A. Anušauskas), Vilnius, 2007, p. 179-196; ISBN 978-9986-780-93-9.
3.    Klausimai, kylantys Lietuvos tūkstantmečio proga //  Metai, nr.7, 2009, p. 95-102. ISSN 0134-3211.
4.    Vilniečių ir kauniečių dilema Sąjūdžio laikotarpiu iki 1990 m kovo 11 – osios // Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m). Vilnius, 2009, p. 125 – 151; ISBN 978-9955-20-441-1.
5.    Lietuvos sienų raida XX amžiuje. // Lietuvos sienos. Tūkstantmečio istorija. (leidiniai lietuvių, rusų, anglų k.) Vilnius, 2010, 104-153. ISBN 978-9955-23-318-3;
6.    “Atminties strategijos kūrimas. Mintys, sulaukus Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečio.” // Metai, 2010/3, p.91-98; ISSN 0134-3211;
7.    Dėl Antano Venclovos politinio apsisprendimo motyvų ir kainos // Antanas Venclova epochų vėjuose. Vilnius, LLTI, 2007, p. 13-23; ISBN 978-9955-698-45-6.
8.    Č. Laurinavičius. Litewska politika narodowosciowa na Wilenszczyznie w latach 1939-1940 //Stosunki etnicznie podczas wojny i okupacji. Bialystok i Wilno 1939-1941 – 1944-1945Bialystok, 2011, p. 33-64. ISBN 978-83-7431-292-9
9.    Probleminiai Lietuvos ir Lenkijos santykių 1920 m aspektai // Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos. Vilnius, 2012, p. 41-71(1,5 a.l.) ISBN 978-9955-34-353-0
10. Перцепция России/Советского Союза в межвоенной Литве //Образ другого. Страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войнойюРОСПЕН, Москва, 2012, с. 121-136.ISBN 978-5-8243-1663-6 (su A.Kasparavičiumi). 1. a.l.
11.   Sudetska krize roku 1938 a Litva // Acta Unirversitatis  Carolinae.  Studia Territorialia . Supplementum II 2011 Čislo 1. P. 149-194.
12.     Как соседи становяться врагами (Тема для дискуссии в комиссии историков Литвы и России, происходившей 20 октября 2009 г. в Москве) // Россия и Балтия вып. 6, Москва, 2011, с. 123-131 0,5
13. How Neighbors become Enemies // Amber bridge 3/2011 p. 40-45 0,5
„Vorutoje“ 2012 02 24 nr. 4. straipsnis „Kodėl reiktų sugyventi su kaimynais“ 0,5 a.l.
14. Klausimai praėjus ketvirčiui amžiaus nuo Sąjūdžio gimimo, Metai, 2013, nr. 5/6, p. 18–26.

Spausdinta tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga.

1.    Вильнюс во власти Литвы 1939-1940 г: внутренние и внешние аспекты // Международный кризис 1939-1941gg. Материалы конференции, Mосква, 2006, с. 228-246.
2.    Autodeterminazione nazionale e guerra: il caso lituano // Da Versailles a Monaco. Vent’anni di guerre dimenticate. A cura di David Artico e Brunello Mantelli. UTET Libreria, Torino, 2010, p. 35-52. ISBN 978-88-02-08161-8.
3.    Безопасность Балтийских стран и Литва в межвоенный период // Rahvusest riigiks. From Nation ti State. Easti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise teaduskonverentsi materjale. Tallinn, 2010, p. 22-32. ISBN 978-9985-9889-3-0.
4.    Sudetska krize roku 1938 a Litva, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia . Supplementum II 2011 Čislo 1. P. 149–194.
5.    The Interpretations of the Soviet Union’s History: The Baltic Dimensions, Politics of the Past: The Use and Abuse of History. Ed. By H. Swoboda , J. M. Wiersma. E. P. Belgium, 2009, p.121 – 128.
6.    Zur Historischen Bedeutung des 16. Februar 1918, Jahrestagung 2008. Suvažiavimo darbai. Lampertheim, 2009, S. 11–44.

Dokumentų rinkinių sudarymas

СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том II: Литва в политике СССР и в международных отношениях (август 1939 – сентябрь 1945 г.г.) Сборник документов [Составители: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс. Н. С. Лебедева], Vilnius: LII leidykla, 2012, 952 p.
SSSR i Litva v gody vtoroj mirovoj vojny // SSSR i Litovsakja Respublika. Mart 1939 – avgust 1940. T. 1. (Dokumentų rinkinys, sud. N. Lebedeva, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius), Vilnius, 2006

Kontaktai
el. paštas – laurinaviciusc@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 17 87