XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Rasa Čepaitienė
Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1971 m. spalio 7 d. 1990–1996 m studijavo Vilniaus Universiteto Istorijos fakultete. 2003 04 10 apgynė daktaro disertaciją tema: „Kultūros paveldo sampratos Lietuvoje XX a.“ Nuo 1997 m. VU IF, mokslo asistentė, lektorė. Nuo 2004 m. – LII jaun. mokslo darbuotoja, vėliau – mokslo darbuotoja.
Mokslinės stažuotės: 1996 ir 2001 m. Briuselio Laisvasis Universitetas (Belgija).
Atviros visuomenės Instituto Aukštojo mokslo paramos programos finansuojamo Regioninio seminaro dėstymo įgūdžiams tobulinti (RESET) „Teaching Age of Extremes in the Age of Politics of History“, vykusio Kijevo nacionalinio universiteto Mohila akademijoje, dalyvė (trukmė – 2010–2013m.).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys
•    Atminties kultūros studijos
•    Kultūros paveldo istorija ir teorija
•    Sovietmečio kultūros ir posovietinės transformacijos tyrimai
•    Pasaulio ir Lietuvos istoriografija

Mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos:
•    Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje, Vilnius, LII leidykla, 2005, 467, [1] p.
Recenzijos: Jūratė Jurevičienė, Paveldo vertės panorama. Recenzija knygai Rasa Čepaitienė Paveldosauga globaliajame pasaulyje, Vilnius, LII, 2010, 375 p. Urbanistika ir architektūra, 2012, nr. 2 (36), p. IIIa–IIIb; Vytautas Tumėnas, Lietuvos etnologija, 2012, nr. 12, p. 228–237.
•    Культурное наследие в глобальном мире. Вильнюс, ЕГУ, 2010, 295 c.
Recenzijos: Stepan Stureiko. Europietiškas požiūris į kultūrinį palikimą. Recenzija su pastabomis. – Rec.: Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном мире, Вильнюс: ЕГУ, 2010, 298 с. Lietuvos istorijos studijos, 2011, nr. 28, p. 157–163; Ярослав Пасько. Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном мире, Вильнюс: ЕГУ, 2010, 298 с. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 15. Спеціальне видання: Проблеми історичної урбаністики / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2011, c. 339–341.
•    Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, LII, 2010, 375 p.

Mokslinės publikacijos:
1.     Воспоминание о величии: oбраз Великого Княжества Литовского в исторической памяти современной Литвы, Украiнський iсторичний збiрник. Киiв, 2013. Випуск 16, c. 366–392.
2.     Written sources of the anti-Soviet underground in Lithuania and their use in the contemporary politics of memory. 2nd International Symposium „Georgian Manuscripts“, Abstracts of Papers. Tbilisi, 2013, p. 278–279.
3.     Politinės lyderystės tęstinumo problema posovietinėje transformacijoje. Politologija, 2013, nr. 4 (72), p. 119–155.
4.     Kultūrinės atminties sovietizacija: Vilniaus ir Minsko atvejai, Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas. Vilnius, LII, 2013, p. 267–314.
5.     Nacionalinis pasakojimas versus lokalios istorijos: kultūrinės atminties raiška Lietuvos provincijoje. Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas. Vilnius, LII, 2013, p. 229–264.
6.     Miestas kaip ideologinis tekstas: teoriniai ir interpretaciniai aspektai. Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas, Vilnius, LII, 2013, p. 57–85.
7.     Autoritarizmas ir urbanistika: Vidurio Azijos valstybių atvejis, Miestų praeitis, 2012, nr. 3 (CD formatu).
8.     „Tarybinės sostinės“ konstravimas J. Stalino epochoje: Vilniaus ir Minsko atvejai. Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje, Vilnius, LII, 2011, p. 171–224.
9.     The Patterns of Urban Lanscape Commodification. Architecture and Urban Planning, Scienticial Journal of Riga‘s Technical University, 2013, vol. 8, pp. 50–59.
10.     Memory politics in a multiethnic city: the case of Vilnius. Plural. History, Culture, Society. Year book of the History Department, ”Ion Creangă”, Pedagogical State University Chișinău, 2013, vol. 1, no. 1/2, p.p. 164–179.
11.     Восприятие советской эпохи в современной Литве. Прошлый век 1: (Сб. науч. тр. /pед. кол.: Миллер А.И., гл. ред., и др., Москва, РАН, ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки, 2013, c. 241–276.
12.     Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 16–17. Спеціальне видання. Харків: ТОВ «НТМТ», 2013, c. 43–61.
13.     Проблемы интерпретации «спорной» памяти в посткоммунистических странах. Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes, 2012, Volume I, no. 1/2, p. 195–206.
14.     Минск советский и Вильнюс литовский: создание «советской столицы» в сталинский период, Перши мiжнародны кангрэс даследчыкаŷ Беларусi. Працоŷныя матэриялы.Kaunas, VDU, 2012, vol. 1, c. 237–241.
15.     Forum „Периферийность «Центра» в современных национальных исторических нарративах“. Ab imperio, 2012, но. 1, с. 54–58.
16.     Praeities suprekinimas urbanistinėse erdvėse. Urbanistika ir architektūra, 2011, nr. 35, 147–158.http://www.thefreelibrary.com/The+commodification+of+the+past+in+an+urban+space%2fPraeities…-a0266942790
17.     Micто як iдеологiчний текст: теоретiчни й iнтерпретацiйнi аспекти. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 15. Спеціальне видання: Проблеми історичної урбаністики / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко, Харків: ТОВ «НТМТ», 2011, c. 11–30.
18.     Otázky zvěčnění sovětského dědictví a vzpomínek v postsovětských zemích. Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia, Supplementum II, 2011 Číslo 1, s. 341–358.
19.     Sovietinio palikimo ir atminties įamžinimo klausimai posovietinėse šalyse. Acta Universitatis Caroliane Studia Territorialia, Supplementum II, 2011 Číslo 1, p. 323–340.
20.     Подходы к интерпретации наследия и памяти советского периода на примере опыта некоторых посткоммунистических стран, Альманах добрососедства, Москва, 2010, июль, с. 5–11.http://dobrososedstvo.info/dobro/ru/information/n_127/o_11912?rating=up&isNew=0
21.     Keletas pamąstymų apie istorijos politikos antropologinį matmenį, Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos, Vilnius, VUL, 2010, p. 65–78.
22.     Kultūrinės globalizacijos iššūkiai paveldosaugai, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, VPU leidykla, 2010, p. 305–330.
23.     Interpretuojant daugiakultūrį Vilnių: kontekstai, problemos ir galimybės. Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas, Vilnius, VU, 2009, p. 49–78.
24.     Sovietinės kultūros šaltiniai: tarp futurizmo ir paseizmo, Darbai ir dienos, 2009, nr. 52, p. 85–104.
25.     Homo sovieticus muziejaus projektas – atvira erdvė sovietmečio vertinimams, Vilniaus istorijos muziejiniai kontekstai, Vilnius: LNM, 2008, p. 44–57.
26.     Kolektyvinė atmintis miestovaizdyje (Vilniaus atvejis), Besiformuojantis ir formuojamas kraštovaizdis, Kaunas: KTU leidykla, 2007, p. 86–101.
27.     Paveldas Lietuvos statybų vizijos kontekste (kartu su J. Buču, I. Gražulionyte, A. Mlinkauskiene), Urbanistika ir architektūra, 2007, t. 31, nr. 4, p. 201–212: santr. liet., angl.
28.     Sovietmečio atmintis: tarp atmetimo ir nostalgijos, Lituanistica, 2007, t. 53, nr. 4 (72), p. 38–53.
29.     Henri Pirenne‘as – tarp mokslo ir politikos, Lietuvos istorijos metraštis, 2006–1, p. 63–76: santr. angl.
30.     Kultūros paveldas ir lietuviškasis tapatumas, Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 111–118. Paveldosauga ir tarpdisciplininis kontekstas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla: vieno požiūrio likimas (Lietuvos istorijos studijos, specialusis priedas nr. 4), 2006, p. 123–146. [PDF]
31.     LDK Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos plėtros gairės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla: vieno požiūrio likimas (kartu su A. Bumblausku, J. Poškiene, R. Vaštoku, R. Šermukšnyte), Lietuvos istorijos studijos, specialusis priedas nr. 4, 2006, p. 35–72. [PDF]
32.     „Mus vienija alus ir pergalės“? arba sportas ir lietuviškoji tapatybė (kartu su I. Butautu), Lietuvos istorijos studijos, 2006, nr. 17, p. 97–112.
33.     Nuo monumento prie smūtkelio. Atmintis ir kasdienybė paminkluose, Lietuvos etnologija, 2005, nr. 5, p. 171–188.
34.     Le sport dans la construction de l‘identité nationale lituanienne (kartu su I. Butautu), Sport, politiques et sociétés en Europe Centrale et Orientale / ed. par J.-M. De Waele et A. Husting, Collection „Sociologie politique“. Editions de l‘Université de Bruxelles, 2005, p. 63–78.
35.     Sovietinio laikotarpio istorijos ir paveldo įprasminimo problemos Vilniaus mieste, Santykis su istorine praeitimi XXI amžiaus Vilniuje / sud. A. Nikžentaitis, A. Ragauskas, Vilnius: LR Seimo leidykla, 2004, p. 47–59.
36.     Lietuvių istorinės sąmonės tyrimų perspektyvos: ideologinis problemos lygmuo, Politologija, 2004, t. 35, p. 84–100. [PDF]
37.     Istorijos „prijaukinimo“ būdai ir vietos paveldas, Istoriniai tekstai ir vietos kultūra, Šiauliai/Ryga, Lucilijus, 2004, p. 231–241.
38.     Istoriniai miestai paveldosaugos akiratyje, Miestų praeitis, 2004, nr. 1, p. 43–78: santr. angl.
39.     Nuo Indianos Džonso iki Laros Kroft arba kintantis archeologijos vaidmuo dabarties pasaulyje, Miestų praeitis, 2004, nr. 1, p. 7–42:santr. angl.
40.     Kultūros paveldo panaudos problema socrealistinėje Lietuvos architektūroje (kartu su O. Valioniene), Urbanistika ir architektūra, 2004, t. XXVIII, priedas nr. 3: Architektūros istorijos tyrimai: meninių idėjų apykaitos, p. 83–94.
41.     Sovietmetis Lietuvos kultūros istorijos šviesoje: projekto bandymas, Menotyra, 2003, nr. 2, p. 74–79.
42.     Vilniaus bažnyčių likimas sovietmečiu (1944–1990), Liaudies kultūra, 2002, nr. 5, p. 32–38.
43.     Lucie Varga ir prancūzų Annales mokykla: didžiųjų šešėlyje, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2002, nr. 4, p. 137–145.
44.     Požiūriai į praeities paveldą dabarties Lietuvoje, Kultūros paminklai, 2002, nr. 9, p. 10–19.
45.     Réflexions sur le fémminisme et la société en Lituanie, Sextant, 2002, no. 17/18, p. 299–312.
46.     Moterų istorijos transformacijos: praeities patirtis, ateities perspektyvos, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2001, nr. 3, p. 7–20.
47.     Istorija ir paveldosauga – glaudesnio dialogo link, Kultūros paminklai, 2001, nr. 8, p. 127–133.

Dokumentų ir kt. rinkiniai
1.    Gamtos ir kultūros paveldas. Perteikimas ir ugdymas: Chrestomatinių tekstų rinktinė /sud. R. Čepaitienė, Vilnius, Eugrimas, 2009, 369 p.

Kontaktai
el. paštas – rasa.cepaitiene@if.vu.lt
Telefonas – +370 694 00638