XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Artūras Svarauskas
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1981 m. vasario 24 d. Ukmergėje. 1999 m. baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą. 1999 – 2003 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete ir įgijo istorijos bakalauro laipsnį. 2005 m. VPU baigė istorijos magistro studijas. 2006 – 2010 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantūroje. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.“ [vadovas - hum. dr. Česlovas Laurinavičius]. Nuo 2004 m. – LII XX amžiaus istorijos skyriaus v. laborantas, nuo 2011 m. – jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. politinė raida,
•    Politinė katalikybė XX a. Europoje.

Mokslinės publikacijos:
1.    1. „Ideological and structural development of Christian democracy in the Republic of Lithuania in 1918-1940”. [Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.]: summary of doctoral dissertation, Klaipėda, 2011, 46 p. [PDF].
2.    „Nuo pamokslų iki partinės agitacijos: politinė Krikščioniškosios Demokratijosinstitucionalizacija Europoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje”, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t.XXXIV, p.107-140.  [ISSN 1392-0502]. [PDF]
3.    „Lietuvių krikščionių demokratų prioritetai Steigiamojo Seimo vidaus politikoje”, Steigiamajam Seimui – 90. Pranešimų ir straipsnių rinkinys, [sud. S. Kaubrys, A. Vyšniauskas], Vilnius, 2011, p.119-132. [ISBN 978-9955-33-659-4].
4.    „Studentai ateitininkai ir politika 1926-1940 metais”, Bažnyčios istorijos studijos, 2010, t.III, p.135-172. [ISSN 1392-0502].
5.    [recenzija], „Studija apie moderniojo parlamentarizmo raidą Lietuvoje (Blažytė-Baužienė, D., Tamošaitis, M., Truska, L., Lietuvos Seimo istorija. XX-XXI a., pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, 559 p.) “, Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2010, nr.9.[ISSN 1648-9896].
6.    „Lietuvos darbo federacijos nesutarimai su katalikų politine srove po 1926 m. perversmo”, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2008, t.XXXI, p.49-76. [ISSN 1392-0502]. [PDF]
7.    „Lietuvos politinių partijų jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame dešimtmetyje”,Istorija, 2007, nr.68, p.43-57. [kartu su M. Tamošaičiu]. [ISSN 1392-0456].
8.    „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. T.3: (Lietuvos respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas“, Vilnius: VPU leidykla, 2007. (A. Svarausko autoriniai tekstai, p.191, 226-227, 228-231, 239-240, 251-254, 272-274, 299-302, 314-316, 319, 323-324, 331-334, 435-441, 499-500, 516-519, 545-546, 550, 560-562, 615-618, 623-626, 629-633, 643-645, 647-648, 651-659, 667-668, 672-673, 675-678, 681-682, 686-687). [ISBN 978-9955-20-345-2].
9.    „Socialdemokratai Lietuvos Respublikos  Seimuose“, (kartu su V.P. Andriukaičiu, D. Blažyte-Baužiene, G. Ilgūnu, A. Kontrimiene, E. Kostiniene, J. Oleku, G. Mitrulevičiumi, V. Seleniu, M. Tamošaičiu), Vilnius: Petro ofsetas,  2006, 716 p. [ISBN 9955-668-59-8].
10.    „Lietuvos politinės dešinės radikalizacija XX a. 4-ame dešimtmetyje, (I)“, Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2006, nr.7 p. 53-73. [ISSN 1648-9896].
11.    „Lietuvių Fronto ir Lietuvių Fronto Bičiulių ideologinės ištakos – „1936 metų generacija” lietuviškojo autoritarizmo kontekste”, Į Laisvę, 2006, nr. 154, p. 56–72. [ISSN 1648-2506]. [PDF].
12.    „Kunigo M. Krupavičiaus opozicinė veikla valstybinei valdžiai (1927–1940 m.)”,Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2005, t.XXVII, p. 497–510. [ISSN 1392-0502].

Konferencijos:
1.    2010 05 14, Vilnius, LR Seimas. Konferencija: „Steigiamajam Seimui – 90”. Pranešimas„”Dievui ir Tėvynei”: Krikščionių demokratų politinė strategija Steigiamajame Seime”. [PDF].
2.    2009 04 09-10, Praha, Villa Lanna. Konferencija: „Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich Historie / Čekai–lietuviai ir Vidurio Europos moderniosios istorijos vektorius“. Konferencijos rengėjai: LII, Lietuvos ambasada Čekijoje, Prahos Karolio universitetas. Pranešimas „Politinės katalikybės raidos problemos XX a. I-oje pusėje: Lietuvos ir Čekoslovakijos atvejai”. [PDF].
3.    2008 05 28, Kaunas. Išeivijos studijų centras. Konferencija: „Ateitininkijos ideologiniai vadai išeivijoje”. Pranešimas „Ateitininkija valdžios ir krikščionių demokratų santykių verpetuose po 1926 m. perversmo”.
4.    2006 12 18, Vilnius, LR Seimas. Konferencija: „Istorinis parlamentinės demokratijos tyrimas”. Pranešimas „Krikščionių demokratų ir tautininkų „koalicija” 1926 m. pbg.–1927 m. pr.: priežastys, bendri veiksmai ir pasekmės Lietuvos valstybingumo raidai”.
5.    2006 07 26–31 Kaunas. „Į Laisvę” fondo XV-osios studijų savaitės Lietuvoje metu vykusi mokslinė konferencija. Pranešimas: „LF ir LFB ideologiniai pirmtakai – „1936 metų generacijos katalikai” Lietuviškojo autoritarizmo kontekste XX a. IV-ame dešimtmetyje”.
6.    2005 10 07 Vilnius. LII ir LKMA konferencija: „Mykolas Krupavičius – dvasininkas, politikas ir valstybininkas”. Pranešimas „Kun. M. Krupavičiaus opozicinė veikla autoritariniam A. Smetonos valdymui (1927–1940 m.)”.

Kontaktai
el. paštas – artūras.svarauskas@istorija.lt, svarauskas@yahoo.com
Telefonas – 8 5 262 68 43; 8 652 65408