• Lietuvos metrika (1579–1580). Knyga nr. 273. 59-oji Teismų bylų knyga / Parengė Darius Antanavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXIX, 320 p. ISBN 978-609-8183-68-9
 • Debatai dėl praeities Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Šaltinių rinkinys /Sudarytoja Živilė Mikailienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 660 p. ISBN 978-609-8183-71-9
 • Sargėnų kapinynas / Eugenijus Svetikas – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2019. – 556 p. ISBN 978-9986-23-216-2
 • Perlaužto kryžiaus kodas. Lietuviški 1862 metų plakatai / Parengė Aldona Prašmantaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 152 p. ISBN 978-609-8183-63-4
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, T. 5: VIII knyga, Senovės Prūsų valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje / sudarė Ingė Lukšaitė; Parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Sabina Drevello, Jonas Kilius, Tomas Veteikis, Jürgen Buch – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 936 p. ISBN 978-609-8183-62-7
 • Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: III knyga, 1934 m. gegužės 1-oji–1941 m. vasario 23-ioji / Parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 790 p. ISBN 978-609-8183-59-7
 • Lietuvos metrika (1536–1537). Knyga nr. 21. Užrašymų knyga 21 / Parengė Artūras Dubonis –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXII, 350 p. ISBN 978-609-8183-60-3
 • Lietuvos metrika (1532–1534). Knyga nr. 226. 7-oji Teismų bylų knyga / Parengė Laimontas Karalius –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXII, 192 p. ISBN 978-609-8183-61-0
 • Dienoraštis / Mykolas Römeris, [Kn. 8]: 1923 m. balandžio 11-oji–1924 m. kovo 21-oji / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Rimantas Miknys; Vertimas iš lenkų kalbos: Vaiva Grigaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 504 p.: iliustr. ISBN 978-609-8183-57-3
 • Aleksandr Szklennik. Dienoraštis, 1915–1918 m. I knyga, 1915 m. gegužės 11 (24) d. – 1916 m. rugsėjo 9 d. / parengė Edmundas Gimžauskas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 584 p. ISBN 978-609-8183-33-7.
 • Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: I knyga, 1918 m. rugsėjo 1-oji–1926 m. birželio 30-oji / parengė Gediminas Rudis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 736 p. ISBN 978-609-8183-27-6
 • Kas pergyventa 1930 – 1949 metų dienoraštis. Povilas Dogelis / parengė Regina Laukaitytė – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2017. – 824 p. ISBN 978-609- 8183-25- 2.
 • Jonas Vitartas (Jan Michał Witort, 1853–1903). Rinktiniai raštai. I tomas / sudarytoja Auksuolė Čepaitienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 384 p. ISBN 978- 609-8183-31-3
 • XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai T. IV. Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai / Elmantas Meilus. / Lietuvos istorijos institutas – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 508 p. ISBN 978-609-8183-19-1.
 • Acta primae Visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae : Vilniaus Kapitulos archyvo Liber IIb atkūrimas / sudarė, tekstus iš rankraščių parengė, mokslinį įvadą ir paaiškinimus parašė S. C. Rowell. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. CII, 330 p. ISBN 978-609-8183-09-2.
 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai T. 3. 1658 ir 1663 m. Vilniaus miesto tarybos aktų knyga Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojas Elmantas Meilus. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 292 p. ISBN 978-9955-847-98-4.
 • Lietuvos sovietizavimas, 1944-1947 m.: VKP(b) CK dokumentai : dokumentų rinkinys Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojas Mindaugas Pocius. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 654 p. ISBN 978-609-8183-06-1.
 • Kauno miesto aktų knygos XVI-XVIII a. Tarybos knyga 1568-1570/1571 Lietuvos istorijos institutas ; parengė Darius Antanavičius – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 292 p. ISBN 978-609-8183-03-0.
 • Mano autobiografija: rašau Sibire, Taišeto apyl. 1953-1956 metais. Juozas Markevičius ; parengė Gediminas Rudis; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius; Lietuvos istorijos instituto leidykla, 20015, -348 p. ISBN 978-9955-847-90-8
 • Sukilėlių būrių Žemaitijoje monografija : Lietuvos istorijos institutas : parengė Ieva Šenavičienė, Dainius Junevičius. – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 244. ISBN 978-9955-847-99-1.
 • XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai: 1622 m. Vilniaus ekonomikos inventorius: (šaltinio publikacija) Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Vilimas; [šaltinį iš lenkų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 264 p. ISBN 978-9955-847-85-4
 • Atsiminimai / Antanas Macelis; parengė Gediminas Rudis: Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 284 p. ISBN 978-9955-847-82-3
 • Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2014, 348 p. ISBN 978-9955-847-74-8
 • Kauno miesto aktų knygos, XVI-XVIII a., Vaito knyga, 1561 – 1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI-XVIII. Liber Advocatialis, 1561-1564 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; Algirdas Baliulis. – Vilnius: Baltijos kopija, 2013. -XXII, 530 p., iliustr. ISBN 978-609-417-074-4
 • Kauno miesto aktų knygos, XVI-XVIII a., Tarybos knyga, 1555 – 1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI-XVIII. Liber Consularis, 1555-1564 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; lietuviškas santraukas parengė Linas Plankis. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. -XXXVIII, 526 p., iliustr. ISBN 978-609-417-073-7
 • Adomas Stanislovas Krasinskis, Atsiminimai / parengė Aldona Prašmantaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 256 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-72-4
 • 1413 m. Horodlės aktai = Akty Horodelskie z 1413 roku: dokumentai ir tyrinėjimai / Lietuvos istorijos institutas, Polska Akademia Umiejętności; sudarė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak; parengė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Piotr Rabiej … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 544 p.; iliustr. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII-XVIII a.). ISBN 978-9955-847-68-7; ISBN 978-83-7676-158-9
 • Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938-1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Algimantas Kasparavičius, Paweł Libera. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013 . – 624 p. ISBN 978-9955-847-64-9
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548), Kn. 2: 1543 VI 21 – 1544 XI 15 / Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; vertė Sigitas Narbutas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – XLIV, 356 p. ISBN 978-609-420-238-4
 • Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.) / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algimantas Katilius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 816 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-54-0
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis) / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Edmundas Gimžauskas; parengė Edmundas Gimžauskas, Artūras Svarauskas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 704 p. ISBN 978-9955-847-58-8
 • Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai / parengė Ieva Šenavičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 246 p.: iliustr., faks. – (Historiae Lituaniae fontes minores: HLFM) ISBN 978-9955-847-60-1
 • 1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai / Lietuvos istorijos institutas; parengė Virgilijus Pugačiauskas. – Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 358 p. ISBN 978-9955-847-63-2
 • СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. II: Литва в политике СССР и в международных отношениях (август 1940 – сентябрь 1945 гг.). Сборник документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Совместная Литовско-Российская комиссия историков; Составили А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева.- Vilnius: LII leidykla, 2012. – 952 c. ISBN 978-9955-847-61-8
 • Teodoras Lepneris, Prūsų lietuvis / parengė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 258 p. ISBN 978-9955-847-39-7
 • Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, order Preusische Schaubühne [sudarė Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorijos institutas], t. 4, kn. 7: prūsų bažnyčios kronika / [sudarė Ingė Lukšaitė]; parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T. Veteikiu,; [vertė Jonas Kilius, Jürgen Buch, Tomas Veteikis]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 914 p. ISBN 9986-776-82-1 (įr.), ISBN 978-9955-847-45-8
 • XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Elmantas Meilus. ISBN 978-9955-847-44-1 T.2: 1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios Lietuvoje dokumentai / sudarė Elmantas Meilus; parengė Irina gerasimova, Elmantas Meilus, Sergejus Žemaitis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. ISBN 978-9955-847-51-9 (II tomas); ISBN 978-9955-847-44-1 (bendras)
 • XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Elmantas Meilus. ISBN 978-9955-847-44-1
  T.1: 1657-1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga / parengė Mintautas Čiurinskas, Algimantas Kaminskas, Elmantas Meilus. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 696 p.; ISBN 978-9955-847-43-4
 • 1556 metų Upytės valsčiaus inventorius / parengė Algimantas Kaminskas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – 328 p. ISBN 978-9955-34-338-7
  Augustinas Voldemaras, Laiškai Jujai (1902–1919 m.) / parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 187 p. ISBN 978-9955-847-29-8
 • Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija: albumas nr. 7 / parengė Vilma Žaltauskaitė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Mintis, 2010. – 247 p. ISBN 978-5-417-01013-2
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia / parengė Darius Antanavičius ir Eugenijus Saviščevas. – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 104 p. (Historiae Lithuaniae fonts minors: HLFM / Lietuvos istorijos institutas) ISBN 978-9955-34-295-3
 • Silvestras Gimžauskas. Pamokslai / Parengė P. Subačius, R. Taučiūtė / Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010. – 610 p. ISBN 978-9986-592-65-5
 • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.) / Sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius, 2008. – 400 p. ISBN 978-9955-34-160-4
 • Urbanavičius Agnius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais. Sąrašas. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 728 p. ISBN 978-9955-847-19-9
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 882 p., [8] iliustr. lap. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1915–1940 metai / redakcinė kolegija: Zenonas Butkus, Česlovas Laurinavičius (pirmininkas), Rimantas Miknys, Vytas Žalys). ISBN 978-9955-847-04-5
 • XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai) / parengė Jūratė Kiaupienė. – Vilnius: Eugrimas, 2008. – 119, [1] p. – (Historiae Lituaniae fontes minores; 5). ISBN 978-9955-790-28-0
 • Blynas Zenonas. Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m. / Lietuvos istorijos institutas; parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 723, [1] p. ISBN 978-9986-780-98-4
 • СССР и Литва в годы Второй мировой войны: сборник документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук; составители А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. Лебедева; редакционная коллегия: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. Лебедева, А. Никжентайтис, А. О. Чубарьян. – Vilnius: LII leidykla, 2006. ISBN 9986-780-82-9 Т. 1: СССР и Литовская Республика (март 1939 – август 1940 гг.), 2006. – 774, [2] p. ISBN 9986-780-81-0
 • Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubüne, T. 3: IV knyga. Senovės prūsų idolatrija; V knyga. Senovės prūsų šventės; VI knyga. Senovės prūsų konsekracijos / parengė I. Lukšaitė bendradarbiaudama su M. Girdzijauskaite, S. Drevello, J. Kiliumi, M. Čiurinsku. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 803, [4] p.: iliustr. ISBN 9986-776-82-1 (bendras) ISBN 9986-780-89-6
 • Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė: dokumentų rinkinys / sudarė Edmundas Gimžauskas. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 595, [1] p., 1 žml. lap.: žml. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1915–1940 metai / redakcinė kolegija: Zenonas Butkus, Česlovas Laurinavičius (pirmininkas), Rimantas Žalys). ISBN 9986-780-80-2
 • Didžiosios knygnešių bylos: [dokumentų rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Algimantas Katilius. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 420, [2] p. ISBN 9986-780-77-2
 • Povilas Januševičius: Visokių atsitikimų sąrasza, 1895–1898 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Vilma Žaltauskaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2004. – 313, [2] p. – (Bibliotheca archivi Lithuanici; 5). ISBN 9986-780-66-7
 • Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Antanas Tyla; iš rusų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2004. – 392, [2] p. ISBN 9986-780-67-5
 • Mackavičius Andrius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m. / parengė Konstantinas Jablonskis, [sudarė Algirdas Baliulis]. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 449, [3] p. ISBN 9986-780-49-7
 • Pilgrimovijus Elijas. Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600–1601 m. / parengė Jūratė Kiaupienė. – Vilnius: Žara, 2002. – 111, [1] p. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Ingė Lukšaitė, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 4) ISBN 9986-34-093-4
 • Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai / parengė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius: Žara, 2002. – 160 p.: faks. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Ingė Lukšaitė, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 3). ISBN 9986-34-084-5
 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Kn. 3 / Redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas), Sigitas Jegelevičius, Andrej V. Jurasov, Zigmantas Kiaupa, Virgilijus Pugačiauskas, Valdas Rakutis, Irena Valikonytė, Lina Anužytė (sekretorė). – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 270, [2] p.: iliustr. ISBN 9986-780-37-3
 • Valančius, Motiejus. Ganytojiški laiškai / parengė Vytautas Merkys, Birutė Vanagienė. – Vilnius: Žara, 2000. – 213, [3] p.: faks. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 2). ISBN 9986-34-058-6
 • Knygnešys, 1864–1904, t. 3: Petrui Ruseckui pagerbti / sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Vytautas Merkys. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 368 p. ISBN 9986-810-06-X
 • Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. – Vilnius: Žara, 1997. – 53, [3] p.: faks., iliustr. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Vytautas Merkys, Arturas Mickevičius, Juozas Tumelis; [kn.] 1). ISBN 9986-34-010-1
 • Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriai / parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: Academia, 1994. – 185, [2] p. ISBN 9986-08-001-0
 • Vilniaus akademijos spaustuvės šaltiniai (XVI–XIX a.) / pareng. I. Petrauskienė. – Vilnius: „Mokslas“, 1992. – 392, [1] p. ISBN 5-420-01049-6
 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, [Kn.] 2 / sudarė Zigmantas Kiaupa ir Edmundas Rimša. – Vilnius: „Mokslas“, 1992. – 204, [4] p., [8] iliustr. lap. ISBN 5-420-01047-Х
 • Mackevičius Antanas. Laiškai ir parodymai / sudarė Ona Maksimaitienė, Rita Strazdūnaitė. – Vilnius, 1988. – 163 p.

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T.VIII: Lazdijai. Simnas / Lietuvos istorijos institutas; parengė Jonas Drungilas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 338 p. ISBN 978-9955-847-66-3
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. VII: Merkinės miesto aktai (1598–1627) / sudarė Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 1040 p. ISBN 978-9955-847-28-1
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991– .T. 6: Trakai / sudarė Algirdas Baliulis; spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 702, [2] p. ISBN 978-9955-847-06-9
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991– .T. 5: Merkinė / sudarė Algirdas Baliulis; spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 676, [4] p.: faks. , lent. ISBN 978-9989-780-99-1
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 4: Alytus / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (dokumentų lotynų k. redagavimas), Jonas Drungilas (dokumentų multiplikavimas), Romualdas Firkovičius (dokumentų lenkų k. redagavimas), Rita Strazdūnaitė (rodyklių sudarymas), A. Tyla (įvadinio straipsnio ir santraukos parašymas, dokumentų anotacijų, metrikų, santraukų lietuvių k. rengimas). – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 489, [3] p.: faks. ISBN 9986-780-79-9
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 3: Kėdainiai / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.), Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Rita Strazdūnaitė (asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės), A. Tyla (įvadas, dokumentų anotacijos, komentarai, vertimai į lietuvių k.). – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 609, [3] p., [20] p. iliustr. ISBN 9986-780-48-9
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla ir Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.). – Vilnius: Pradai, 1997. – 364, [2] p. ISBN 9986-776-45-7
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai T. 1: Joniškis, Jurbarkas / Sudarė Antanas Tyla. – Vilnius: „Mokslas“, 1991. – 288 p. ISBN 5-420-01043-7

Lietuvos Metrika

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29 / parengė I. Ilarienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. XXXII, 236 p. ISBN 978-609-8183-15-3.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530 – 1536). Užrašymų knyga 17 / parengė L. Karalius ir D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p., ISBN 978-9955-847-92-2.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 32: (1548-1549); Užrašymų knyga 32 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – XX, 144 p. ISBN 5-420-01071-2 (bendras); ISBN 978-9955-847-57-1
 • Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 37: (1552-1561); Užrašymų knyga 37 / parengė Darius Baronas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 632 p. ISBN 978-9955-847-49-6 (37 knyga); ISBN 5-420-01071-2 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7: (1506-1539); Užrašymų knyga 7 / parengė Inga Ilarienė, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – XXIX, 1012 p. ISBN 978-9955-847-50-2 (7 knyga); ISBN 5-420-01071-2 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5: (1427-1506); Užrašymų knyga 5 / parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis, Darius Antanavičius (tekstai lotynų kalba). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 586 p. ISBN 5-420-01071-2 (bendras); ISBN 978-9955-847-52-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius / Lietuvos istorijos institutas, Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – XVI, 174 p. ISBN 978-9955-847-33-5- (22 knyga); ISBN 5-420-01071-2(bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597). Teismų bylų knyga 62 / parengė Darius Antanavičius. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – XXX, 276 p. ISBN 978-9955-847-34-2- (276 knyga); ISBN 5-420-01071-2(bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga 19 / Parengė D. Vilimas. – Vilnius, 2009. – 362 p. ISBN 978-9955-847-21-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1536–1539). Užrašymų knyga 20 / Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). – Vilnius, 2009. – 444 p. ISBN 978-9955-847-23-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604). Diplomatinių reikalų knyga. / Parengė A. Baliulis. – Vilnius, 2009. – 296 p. ISBN 978-9955-847-13-7
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524–1529); Užrašymų knyga 14 / Lietuvos istorijos institutas; parengė D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba) ir L. Karalius. – Vilnius: LII leidykla, 2008 (Vilnius: Petro ofsetas). – 642 p. ISBN 9986-780-84-5 (14 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585–1586); Užrašymų knyga 71 / Lietuvos istorijos institutas. Parengė Darius Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. – XXVI+144 p. ISBN 978-9955-847-08-3 (71 knyga).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6: (1494–1506); Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2007 (Vilnius: Petro ofsetas). – 515, [3] p. – ISBN 978-9986-780-95-3 (6 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. [Knyga Nr. 231] (1540–1543). 12-oji Teismų bylų knyga / Vilniaus universitetas; parengė Irena Valikonytė, Neringa Šlimienė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 392, [3] p. R-klės p. 245–393. ISBN 978-9986-780-94-6 (12 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. Kn. 523: (1528); Viešųjų reikalų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 280 p. R-klės p. 181–272. – ISBN 9986-780-78-0.
 • Lietuvos Metrika Kn. Nr. 567: (1567–1571); Surašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius : Versus aureus, 2006. – 72 p.: iliustr. ISBN 9955-699-23-X
 • Lietuvos Metrika. Knyga 594: (1585–1600) / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 298 p. ISBN 9986-780-84-5
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35 / Lietuvos istorijos institutas. Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša]. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 200 p. ISBN 9955-601-85-X (556 knyga).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4: (1479–1491); Užrašymų knyga 4 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Lina Anužytė]. – Vilnius : Žara, 2004 (Kaunas : Spindulys). – 285, [1] p. ISBN 9986-34-127-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52: (1569–1570); Užrašymų knyga 52 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. – Vilnius: Žara, 2004. – 224 p. ISBN 9986-34-126-4
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9: (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2002 [i.e. 2004] (Kaunas : Spindulys). – 615, [1] p. ISBN 9986-34-121-3 (9 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 1(bendras).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15: (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. – Vilnius: Žara, 2002 (Kaunas: Spindulys). – 448 p. ISBN 9986-34-099-3 (15 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12: (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001 (Kaunas: Spindulys). – 856 p. ISBN 9986-34-075-6 (12 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531: (1567–1569); Viešųjų reikalų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001. – 280 p. ISBN 9986-34-085-3 (531 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532: (1569–1571); Viešųjų reikalų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001. – 156 p. ISBN 9986-34-074-8 (532 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51: (1566–1574); Užrašymų knyga 51 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas]. – Vilnius: Žara, 2000. – 486 p. ISBN 9986-34-XXX-X (51 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530: (1566–1572); Viešųjų reikalų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Baronas, Liudas Jovaiša]. – Vilnius: Žara, 1999. – 118 p. ISBN 9986-34-028-4 (530 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1: (1380–1584); Užrašymų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 208 p. ISBN 5-420-04128-9 (1 kn.). – ISBN 5-420-01071-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3: (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 1998 (Kaunas: Aušra). – 166 p. – ISBN 9986-34-026-8 (3 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25: (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 461 p. ISBN 5-420-01425-4 (25 kn.), ISBN 5-420-01071-2.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10: (1440–1523); Užrašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Egidijus Banionis, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). – 179 p. ISBN 5-420-01398-3 (10 kn.), ISBN 5-420-01071-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11: (1518–1523); Įrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Artūras Dubonis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). – 228 p. ISBN 5-420-01373-8 (11 kn.), ISBN 5-420-01071-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564: (1553–1567); Viešųjų reikalų knyga 7 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 206 p. – ISBN 5-420-01387-8 (564 kn.).
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8: (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). ISBN 5-420-01338-x (8 kn.), ISBN 5-420-01071-2