Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyrius yra vienas didžiausių etnologijos, antropologijos tyrimus vykdančių mokslo centrų Lietuvoje. Čia vyksta doktorantūros studijos ir tyrimai – pastaraisiais metais kartu su Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetais Lietuvos istorijos institutas dalyvauja jungtinėje etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūroje. Mokslininkai tyrinėja etnologijos ir antropologijos mokslo istoriją ir metodologiją, etninius procesus, lietuvių ir tautinių grupių etninę ir tautinę tapatybę, etniškumą ir nacionalizmą, bendruomenes, diasporas, giminystę, lytį ir šeimą, religingumą ir ritualus, kultūros istoriją ir paveldą, plėtoja regionų, vietų, deteritorizacijos, migracijos, paribių tyrimus. Etnologijos ir antropologijos skyrius bendradarbiauja ir vykdo bendrus mokslinių tyrimų projektus su įvairių mokslo institutų ir universitetų mokslininkais, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, organizacijose, mokslo sklaidos projektuose. Ilgamečių etnografinių tyrimų rezultatas yra įdomus ir vertingas Etnologijos ir antropologijos skyriaus rankraštynas.

 

Etnologijos ir antropologijos skyriaus pirmtakas buvo Archeologijos-etnografijos skyrius, įsteigtas 1952 m. Jam vadovavo doc. dr. Pranas Kulikauskas. 1962 m. Etnografijos skyrius atsiskyrė, pirmoji vadovė buvo prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė, vėliau, nuo 1969 m., – dr. Vitalis Morkūnas, nuo 1989 m. – dr. Petras Kalnius, nuo 1991 m. – prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Jai vadovaujant 1996 m. Etnografijos skyrius buvo pavadintas Etnologijos skyriumi. 1997 m. skyriaus vadovu tapo prof. habil. dr. Vacys Milius, 2001 m. – dr. Žilvytis Šaknys, 2013 m. – dr. Vida Savoniakaitė. Leisti tęstiniai leidiniai Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1970–1974), Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1975–1994), tarpdalykinė monografijų, studijų, straipsnių serija Iš lietuvių kultūros istorijos (1958–1989) ir monografijų, studijų serija Lietuvos etnologija (1996–2002). Nuo 2016m. kovo 1d. skyrius vadinamas Etnologijos ir antropologijos skyriumi.

Mokslininkai vykdo dvi mokslinių tyrimų programas. Viena Etniškumo ir nacionalumo pažinimas (2017-2021, vadovė dr. V. Savoniakaitė) siekiama nagrinėti etniškumą, nacionalumą, savą, Kitą, tapatybę ir etnologijos, antropologijos mokslo istoriją. Antra Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (2017-2021, vadovas dr. Ž. Šaknys) tyrinėjamos Vilniaus priemiesčių aktualijos.

Nuo 2001 m. skyriuje kartą per metus leidžiamas mokslinis žurnalas Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos (redakcinė kolegija: Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius), Auksuolė Čepaitienė, Jonathan Friedman, Orvar Löfgren, Neringa Klumbytė, Jonas Mardosa, Žilvytis Šaknys, Danguolė Svidinskaitė (sekretorė)). Šis pakeitė ir pratęsia knygų seriją Lietuvos etnologija.

 

Nuo 2008 m. internete publikuota Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija (http://etnologijos.istorija.lt;http://identitetas.mch.mii.lt), skirta Lietuvos tapatybei, Lietuvos etnologijos ir giminingų tyrimų istorijai atskleisti.