Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Vida Savoniakaitė
Humanitarinių mokslų daktarė, vyresn. mokslo darbuotoja, Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja

1988 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1988–1990 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje, nuo 1991 m. studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Tekstilė kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX–XX a.“. Lietuvos istorijos institute dirbo laborante, mokslo darbuotoja, nuo 1998 m. dirba vyresniąja mokslo darbuotoja, 2013 m. – Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja. Lauko tyrimus atliko Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje.

Vytauto Didžiojo universitete 1997 m. skaitė kursus magistrantams, nuo 2012 m. – doktorantams; Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu bei Lietuvos istorijos institutu Humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties doktorantūros komisijos narė. Stažavosi Lenkijos Mokslo akademijoje (2007), Oksfordo universitete (2008). Mokslinius tyrimus vykdė Halle/Saale Vokietijoje Max Plancko Socialinės Antropologijos institute (2017)

Yra mokslinių tyrimų projektų vadovė, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorė, mokslinius pranešimus skaitė Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2000 m. Europos socialinių antropologų asociacijos narė. Tęstinių mokslo leidinių „Tautosakos darbai“, „Lithuanian Journal of Anthropology“, „Metraštis „Etnografija““ redakcinių kolegijų narė. Doktorantų Loretos Martynėnaitės (disertacija apginta 2013 m.), Ingos Zemblienės, Jono Tilviko ir Viktorijos Varanauskaitės mokslinė vadovė; doktorantūros programos komisijos gynimo komitetų (8) narė, pirmininkė (1), disertacijų (4) oponentė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    antropologijos ir etnologijos mokslo istorija,
•    etniškumas ir nacionalumas,
•    etniniai procesai,
•    ekonomikos antropologija,
•    kultūros istorija ir paveldas,
•    meno antropologija.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
•    Monografijos
1.    Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX–XX amžiuje, Vilnius: Alma littera, 1998, 248 p. ISBN 9986-02-493-5.
2.    Elektroninė knyga Kūryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai = Creative Work and Traditions: Geometric Patterns of Lithuanian Textiles, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002, 133 tinklalapiai: 85 – lietuvių kalba ir 48 – anglų kalba, 295 il. ISBN 9986-780-40-3.
R e c e n z i j a: Žilvytis Šaknys, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius, 2002, 2 (11), p. 192–194.
    Antroji papildyta laida – kompiuterinė mokymo programa
Kūryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai = Creative Work and Traditions: Geometric Patterns of Lithuanian Textiles, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002. 133 tinklalapiai: 85 – lietuvių kalba ir 48 – anglų kalba, 295 il., vartotojo vadovas 24 p. su 10 il.
3.    Lietuvių audinių raštai = Weaving Patterns of Lithuanian Textiles, Nacionalinei programai „Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda (Europos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualioje parodoje)“, http://daugenis.mch.mii.lt/AudiniuRastai/, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2000.
4.    Kūryba ir tradicijos / Creative Work and Traditions, Versija internetui kaip Švietimo informacinių technologijų centro E-mokyklos studijų programa/vadovas; www.musicalia.lt/audiniai/: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2004.
5.    Tradicija rinkoje: Latvijos lietuvių tyrimas, Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, sud. R. I. Merkienė, Vilnius, 2005, p. 192–227. ISBN 9955-601-89-2.
6.    Bendra, bet sava: apie šiuolaikinius aukštaičius, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė, Lietuvos kultūra. Aukštaitijos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 169–207. ISBN 978-9986-780-96-0.
7.    Šiuolaikiniai dzūkai ir suvalkiečiai, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė, Lietuvos kultūra. Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 153–188. ISBN 978-9955-847-17-5.
8.    Šiuolaikiniai žemaičiai ir lietuvininkai, Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I. Lietuvos kultūra: Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla. 2012, p. 189–218. ISBN 978-9955-847-55-7.

 

•    Sudaryti leidiniai
1.    Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 ir 1995 metais. Merkienė I. R., Savoniakaitė V. (sud.). Vilnius: Mokslo aidai, 1999. 336 p. ISSN 1392-6330. ISBN 9986-780-24-
2.    Savoniakaitė V. (sud.) Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, 7(16), 217 p. ISSN 1392-4028.
3.    Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011. 518 p. ISBN 978-9955-847-41-0. Puslapiai internete: Lietuvos tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija (adresai: etnologijos.istorija.lt; identitetas.mch.mii.lt 2008–2010).
R e c e n z i j o s: Nakienė Austė, 101 Straipsnis apie Lietuvos etnologiją ir antropologiją, Tautosakos darbai, XLIV, 2012, p. 248–251. ISSN 1392-2831. Ivanauskas Vilius, Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vida Savoniakaitė (sud.). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. 518 p.: iliustr., Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 13(22), p. 179–181. ISSN 1392-4098.
4.     Savoniakaitė V. (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014. 444 p. iliustr. ISBN 978-9955-847-80-9
R e c e n z i j o s: Anglickienė Laima, Savo ir kito paieškos visuomenėje ir moksle, Tautosakos darbai XLIX, 2015, p. 246–251. ISSN 1392-2831. Nikiforova Basia, Savas ir kitas tarp globalaus ir vietinio / The Self and the Other between Globality and Locality, Logos 84, 2015, liepa-rugsėjis, p. 218–222. ISSN 0868-7692.
5.     Savoniakaitė V. (sud.) Lituanus: The Lithuanian Quaterly Journal of Arts and Sciences, Volume 60:4, Winter 2014. ISSN 0024-5089.
R e c e n z i j o s: Ivanauskaitė-Šeibutienė Vita, „LITUANUS: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 60:4, Winter 2014“, Tautosakos darbai XLIX, 2015, p. 255–256. ISSN 1392-2831. Kuligowski Waldemar, „Lituanus: The Lithuanian Quaterly, vol. 60: 4, ed. V. Savoniakaitė, Chicago: Lituanus Foundation, Winter 2014, ss.96, ISNN: 0024-5089“, Lud, 2015, vol. XCIX, p. 393–394. ISSN 0076-1435.
6.    R. Sliužinskas, V. Savoniakaitė (sud.), Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity, 9, 2014, 220 p. ISSN 2029-3208.
7.    Savoniakaitė V. (sud.). Logos 2017, 92, 93 skyriai Aktualioji tema (žr.„Skirtys ir bendrumai“), p. 66–67. https://doi.org/10.24101/logos.2017.48. ISSN 0868-7692.

 

•    Straipsniai
1.    Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus žemaičių lovatiesės, Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 1990, p. 78–87.
2.    Žemaičių ripsinių lovatiesių raštų struktūra, Lietuvos istorijos metraštis, 1993, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, p. 121–137.
3.    V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Lietuvių audinių raštai [mokslinis pilotinis multimedia projektas], Vilnius: UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1995.
4.    V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Textile Researches and Multimedia Technologies, The 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas: Technologija, 1995, p. 64–67.
5.    V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Weaving Ornaments in Lithuanian Folk Textiles [mokslinis pilotinis multimedia projektas], Netscape, http://www.mch.mii.lt: UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1995 07 31.
6.    Kražių audiniai, Etnografija 2–3, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998, p. 58–62.
7.    Elektroninė knyga ir kultūros tyrimai, Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 147–159.
8.    Neprofesionali ir profesionali lietuvių audinių kūryba, Lituanistica, 1999, nr. 1(37) Vilnius: Academia, 1999, p. 102–114.
9.    Lovatiesių raštai Žemaitijoje, Etninė kultūra ir tapatumo išraiška: Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995 metais, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 315–324.
10.    Tekstilė lietuvių kaimo kultūroje: tyrimo metodika, Etninė kultūra ir tapatumo išraiška: Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995 metais, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 58–67.
11.    Latvijos lietuvių kūrybos stebėjimai, Lituanistica, 2000, nr. 3–4, Vilnius: Academia, p. 93–103.
12.    Lokali tradicija. Šiuolaikinė visuomenė apie lietuvių tekstilę, Liaudies kultūra, 2001, 5, p. 41–44.
13.    Etniškumas. Lietuviai Latvijos pasienyje, Lietuvos Etnologija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001, t. 1 (10), p. 217–230: santr. angl.
14.    Lietuvybės simbolių perteikimai, Lituanistica, 2002, nr. 2 (50), Vilnius: Academia, p. 39–48.
15.    Multimedija: antropologės požiūris, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2002, nr. 3 (12), p. 111–126.
16.    Pelesos apylinkių lovatiesės, Lydos krašto lietuviai, t. 1, Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002, p. 291–300.
17.    Traditional Textiles and Economic Development: Lithuanian Groups in Latvia’s Border Regions, Culture and Economy: Contemporary Perspectives, Kockel U. (ed.), Aldershot and Burlington, VT: Ashgate, 2002, p. 110–124.
18.    Aukštaičiai apie savo tradicinę kultūrą, Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 120–133.
19.    Aukštaičiai: „ribų“ sampratos, Lituanistica, 2003, nr. 3 (55), p. 101–112.
20.    Kultūra ekonomikos antropologijos požiūriu: kodėl geltoni aukštaičių namai? Liaudies kultūra, 2003, nr. 4, p. 19–25.
21.    Kultūra ir ekonomika laike, Lituanistica, 2004, nr. 3 (59), p. 57–70.
22.    Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija, Liaudies kultūra, 2005, nr. 1, p. 19–25. (kartu su Rasa Paukštyte-Šakniene, Danguole Svidinskaite, Žilvyčiu Šakniu, Irma Šidiškiene).
23.    Bendruomenės vykdomas teisingumas šiuolaikinėje ekonomikoje, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, nr. 5 (14), p. 53–64: santr. angl.
24.    Lietuviškosios tapatybės ženklai: etnografinis tyrimas Punske ir Seinuose, Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninis ir kultūrinis tapatumas, Punskas: Aušra, 2006, p. 64–76.
25.    Įvadas. Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, nr. 7 (16), p. 19–36: santr. angl.
26.    Apie Lietuvos etnologijos istoriją, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 3 (75), p. 51–58.
27.    Lietuvos etnografija tarp savos kultūros tyrimų, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 4 (76), p. 62–73.
28.    Globalizacija ir kultūrinis tapatumas: Zarasų krašto audėjų interpretacijos, I. Vaitkevičienė (sud.) Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai. I dalis. Audimas ir medžio drožyba, Vilnius: Petro ofsetas, 2009, p. 6–10.
29.    National Identity by Comparison: Focus on Klaipėda Region, Acta Historica Universitatis Klaipedensis XX. Studia Anthropologica, IV, 2010, p. 144–153. ISSN 1392-4095. Historical Abstracts (EBSCO Database List); Current Abstracts (EBSCO Database List); Toc Premier (EBSCO Database List); Index Copernicus.
30.    Етнічна належність у наукових теоріях, Народна творчість та етнологія № 3 2011, p. 25–29. ISSN 01306936. Індекс 74328.
31.    Įvadas, Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 8–14. ISBN 978-9955-847-41-0.
(Leidinyje publikuoti autorės straipsniai: „Bendruomenė“ p. 54–57, „Ekonominė antropologija“ p. 69–74, „Etniškumas“ p. 79–83, „Etnografija“ p. 85–91, „Etnografiniai lauko tyrimai“ p. 120–123, „Etnologija“ p. 126–134, „Lietuvybės simboliai“ p. 225–228, „Nacionalizmas“ p. 317–320, „Regioniniai ir vietos tyrimai“ p. 344–348, „Tapatybė“ p. 389–392, biografijos „Jucevičius Liudvikas Adomas“ p. 440–442, „Mačiekus Venantas“ p. 449–450, „Višinskis Povilas“ p. 470–472 ir mokslinės informacijos).
32.    Tradicijos: etnologų, antropologų metodologijos ir tyrimai, Res Humanitariae, XIII, 2013, p. 246–266. ISSN 1822-7708.
33.    Įvadas: ar pažįstame sava ir kita?, V. Savoniakaitė (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 11–33. ISBN 978-9955-847-80-9.
34.    Antropologija ir etnologija postmodernybėje, V. Savoniakaitė (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 73–96. ISBN 978-9955-847-80-9.
35.    Įvadas: sava ir kita „tradicijose“ , R. Sliužinskas, V. Savoniakaitė (sud.) Tradicija ir dabartis, 9, 2014, p. 10-15. ISSN 2029-3208.
36.    Defining Lithuanians, V. Savoniakaitė (sud.) Lituanus: The Lithuanian Quaterly Journal of Arts and Sciences, Volume 60:4, Winter 2014: 5–26. ISSN 0024-5089.
37.    Autentiškumo prasmės: apie kultūros paveldą ir nacionalumą, A. Čepaitienė (sud.) Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 14(23), p. 181–195. ISSN 1392-4098.
38.   Baltic States beyond the Transition: New Approaches to Regional Research, Barbara Törnquist-Plewa, Niklas Bernsand & Eleonora Narvselius (eds.) Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europa, Lund: Centre for European Studies at Lund University, 2015, p. 39–54. ISSN: 1654-2185.
39.   Introduction: Belonging on European Borderlands, Jasper Bastian A Road Not Taken. The Lithuania-Belarus Borderland: A Journey to a Lost Time. Šaltinių rinkinys: autorinis menininių / etnografinių nuotraukų su etnografiniais naratyvais ir komentarais albumas. Dortmund: Buchbinderei Tewes 2017, p. 37-45.
40.   Esu lietuvis pasienyje, Logos 2017, 93, p. 117-130. https://doi.org/10.24101/logos.2017.74. ISSN 0868-7692.

 

•    Recenzijos
1.    Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.), Lietuvių atgimimo istorijos studijos, 17 / Sirutavičius V. ir Staliūnas D. (sud.), Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius, 2002, nr. 2 (11), p. 190–192.
2.    Lietuvių etnologijos bibliografija, Gimtinė, 2002, nr. 6, p. 5.
3.    Inga Nėnienė. DIDŽIOSIOS SKAROS LIETUVOJE: KAIMO IR MIESTO KULTŪRŲ SĄVEIKA. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, Lituanistica, 2007, nr. 1 (69), p. 103–104.
4.    Aukštaičių tapatumo paieškos. Sud. Vitalija Vasiliauskaitė. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. 169 p., Lituanistica, 2007, nr. 4 (72), p. 122–124.
5.    Irena Regina Merkienė (sud.) Rytų Europos kultūra migracijos kontekste: tarpdalykiniai tyrimai. Vilnius: „Versus Aureus“, 2007, Lituanistica, 2009, t. 55, nr. 1–2 (77–78), p. 99–101.
6.    Vytis Čiubrinskas, Jolanta Kuznecovienė (sud.), Lietuviškojo identiteto trajektorijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008., Sociologija. Mintis ir veiksmas“, 2010, 1: 154–157. ISSN 1392-3358. (International Bibliography of Social Sciences; Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text; International Political Science Abstracts).
7.    Vytis Čiubrinskas (sud.) Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose“, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, 12(12): 224–228. ISSN 1392-4028. European Reference Index for the Humanities (ERIH), EBSCO Publishing: Academic Search Complete, Humanities International Complete,SocINDEX with Full Text, Modern Language Association (MLA) International Bibliography.
8.    Galvosūkiai apie tradicinį Lietuvos kaimą (Aleksandras Ikamas, Venantas Mačiekus. Tradicinis Lietuvos kaimas: lietuvių etninės kultūros galvosūkiai. Vilnius: Versus aureus, 2013. 288 p. iliustr. ISBN 978-9955-34-421-6), R. Sliužinskas, V. Savoniakaitė (sud.), Tradicija ir dabartis, 9, 2014, p. 191-195. ISSN 2029-3208.
9.    Pirmasis etnografijos enciklopedinis žodynas. Knygos recenzija / diskusija kartu su E. Lazauskaite, O. D. Alekniene, L. Lapėnaite, E. Prelgauskiene, M. Slušinskaite, J. Klimavičiumi. Liaudies kultūra, 2016, 4, p. 82–84 (p. 73–84). ISSN 0236-0551.
10.  Menas šiuolaikinėse kultūros sistemose Centrinėje ir Rytų Europoje. Waldemar Kuligowski and Adam Pomieciński (eds.) Art in Contemporary Cultural Systems: Central and Eastern Europe. Poznań: Wydawnictwo nauka i innowacje, 2014. 195 p. iliustr. ISBN 978-83- 63795-34- 40, Logos 91, p. 219–222. https://doi.org/10.24101/logos.2017.41. ISSN 0868-7692.

 

Kontaktai
el. paštas – vida.savoniakaite@istorija.lt svida@ktl.mii.lt
Telefonas – 85 262 94 10