Etnologijos ir antropologijos Skyriaus Darbuotojai


Darius Daukšas
Socialinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

1995–2001 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2000 m. stažavosi Lundo universitete (Švedijoje) Socialinės antropologijos katedroje. 2002–2004 m. dirbo Europos Sąjungos finansuotame projekte QLG7-2001-01668: „Viešasis genetikos supratimas: tarpkultūrinis ir etnografinis „naujosios genetikos“ ir socialinio tapatumo tyrimas“. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją tema: iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir Lietuviškos migracijos atvejai (Vytauto Didžiojo universitete).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: 
•    Etniškumas, nacionalizmas, migracija, pilietybė.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
•    Straipsniai 
1.    Tarp tradicijos ir modernybės: lietuvių gyvenimo stiliaus kaita tarpukariu, Liaudies kultūra, 2004, nr. 4, p. 26–33.
2.    Tautinio tapatumo tyrimų teorinės problemos: antropologinė perspektyva, Filosofija, Sociologija, 2006, nr. 2, p. 2–7.
3.    Punsko lietuvių etninis ir nacionalinis tapatumas, Punsko ir Seinų krašto lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, sud. Petras Kalnius, Punskas: Aušra, 2006, p. 7–22.
4.    Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion: The Case from Post-Soviet Lithuania, Acta Historica Universitatis Klaipediensis, Studia Anthropologica – II “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Studies: 2007, t. 13, p. 71–79.
5.     The Transmission of Ethnicity: Family and State – a Lithuanian Perspective, Race, Ethnicity and Nation: Perspectives from Kinship and Genetics, Peter Wade (ed.), Oxford & New York: Berghahn Books, 2007, p. 145–169. (2009 antrasis leidimas).
6.    Pase įrašytoji tapatybė: Šalčininkų lenkų etninio/nacionalinio tapatumo trajektorijos, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2008, nr. 8 (17), p. 53-68.
7.    Etniškumo konstravimas Lietuvoje: genetika, pilietybė ir kultūra, Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija, sud. Auksuolė Čepaitienė, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 83–104.
8.    Dominuojantis nacijos, teritorijos ir valstybės diskursas lietuviškoje 1988-1991 m. periodikoje, Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 7-16.
9.    Етнічна належність у генетиці: литовський випадок, Народна творчiсть та етнографiя, 2011, nr. 3, p. 30-33.
10.   Būti lietuviu čia ir ten: migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis, Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose, sud. Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, p. 119-139.
11.   Lietuvos lenkai: etninio ir pilietinio identiteto konstravimas ribinėse zonose, Lietuvos etnologija; socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, nr. 12 (21), p. 167-193.
12. Lithuanians in Norway: Between ‘Here’ and ‘There’, Urbanities: the Journal of the IUAES Commission on Urban Anthropology, 2013, nr. 3 (2), 51-68.
13. „Savas“ ir „kitas“ Norvegijos visuomenėje: Norvegijos lietuvių atvejis, Logos, 2017, nr. 93, p. 131–141.

 •  Pranešimai konferencijose (2005-2015)
  1.      Pranešimas “Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion; The Cases from Post-Soviet Estonia, Latvia and Lithuania” skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives” (Klaipėda) 2005 m. gegužės 19 – 21 d.
  2.  Pranešimas “Kodėl tyrinėjant etniškumą yra reikšminga genetika” skaitytas Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: „Antropologija, etnografija ir biotechnologija“ (Vilnius) 2007 m. rugsėjo 12 – 14 d.
  3.      Pranešimas: “Lithuanians in Norway and England: Transnational Perspective”; CULCOM programos (Oslo universitetas) organizuotame seminare-paskaitoje. (Oslas) 2009 kovo 23 d.
 • 4. Pranešimas: „Blurred Identities and Shifting Borders: Cases from Lithuanian and Polish Borderlands“. Konferencija: Relocating Borders: a Comparative Approach. (Humboldt University), 2013 sausio   11-13.

  5. Pranešimas: „Lithuanian Law on Citizenship: Ethnic or Civic“. Konferencija: Collective Identity and Practices of Citizenship in Postcommunism. (Wroclaw), 2013 vasario 22 -23.

  6. Pranešimas: “Home Between „Here“ and „There: a Case of Lithuanians in Norway”. SIEF konferencija: Ways of Dwelling: Crisis – Craft – Creativity. Göttingen, 2017, kovo 26-30.

 •  Kita
  Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštas už 2009 m. „Jaunųjų mokslininkų darbų konkursui“ pateiktą straipsnių seriją „Etniškumo ir pilietybės problematika: teorija ir etnografiniai tyrimai“. 2010 vasario 23 d.

Kontaktai
el. paštas – dariud@yahoo.com
Telefonas – 8 5 262 94 10