XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Saulius Grybkauskas
Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas

Gimė 1974 m. vasario 26 d. 1996 m. baigė bakalauro, 1998 m. magistro studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. 2007 m. apgynė daktaro disertaciją „Pramonės valdymas sovietinėje Lietuvoje 1965–1985 m.: įtampos ir konfliktai”; 2009 10 15 – 2011 10 01 Lietuvos istorijos institute (LII) atliko LMT finansuotą podoktorantūros stažuotę tema „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKP CK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940–1990 m.; 2012 11 – 2013 05 – Fulbraito mokslinė stažuotė Stanfordo universitete (JAV); „Geriausios disertacijos 2007“ socialinių ir humanitarinių mokslų disertacijų prizininkas.
1996–1999 dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre specialistu, 1999–2002– vyresnysis laborantas, LII, 2002–2006 studijavo doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete ir LII. 2006–2009 – jaunesnysis mokslo darbuotojas LII, 2009–2011 podoktorantūros stažuotojas LII (LMT podoktorantūros programa) nuo 2010 iki dabar dirba Lietuvos istorijos institute.
Nuo 2012 iki dabar – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vyr. mokslo darbuotojas (antraeilės pareigos).
Projektų vadybos ir koordinavimo patirtis:
2002–2007 akademinių mainų projektų vadovas, Vilniaus statybos ir dizaino kolegija; 2008–2009 vyresnysis specialistas, Švietimo ir mokslo ministerija, Aukštojo mokslo departamentas; 2009–2010 vyriausias specialistas, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo politikos skyrius; 2010–2012 mokslo darbuotojas tyrimams ir projektams, Lietuvos istorijos institutas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos ekonominė ir socialinė raida XX a. 2-oje pusėje;
•    sovietinė ūkio politika;
•    sovietinio režimo vykdyta visuomenės kontrolė.

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos
1.    Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje. Autoriai: A. Švedas, V. Ivanauskas, S. Grybkauskas, R. Zizas, V. Sirutavičius, Č. Laurinavičius, L. Svolkinas / Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius, LII leidykla, 2013, 422 p.
2.    Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985. Vilnius, LII leidykla, 2011, 438 p.

Straipsniai Lietuvos recenzuojamoje mokslo periodikoje
1.    The Party Second Secretary and His Networks in the Soviet Lithuania after 1964: Towards Localization of the “Second”?, Lithuanian Historical Studies, 2010, Vol. 15, Vilnius, 2011, p.
2.    Antisovietinės apraiškos ir nacionaliniai konfliktai pramonės įmonėse 1965-1985 m., Darbai ir dienos, 2007, nr. 47, p. 75–90.
3.    Darbininkų streikai, politinės nuobaudos ir sovietinės Lietuvos pramonės plėtra 1965–1985 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2004– 2, Vilnius, LII leidykla, 2005, p. 135–153.
4.    Lietuviškosios sovietinės nomenklatūros požiūris į ūkio valdymo permainas Sovietų Sąjungoje 7-ojo dešimtmečio viduryje, Lietuvos istorijos metraštis, 2001–2, Vilnius, LII leidykla, 2002, p. 187–206.
5.    Lietuvos vyriausybės reakcija į nacistinės Vokietijos politiką Klaipėdos krašto lietuvių atžvilgiu (1939 03 23 – 1940 06 15), Genocidas ir Rezistencija, 1998, nr.1(39), p. 72–80.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose
1.    The Role of the Second Party Secretary in the “Election” of the First. The Political Mechanism for the Appointment of the Head of Soviet Lithuania in 1974, Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History, Vol.14, Num. 2, Spring 2013, pp. 343–367.
2.    Stalins begrenzte Industrialisierung Litauens, Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie. Ein Uberblick auf der Basis sowjetischer und osteuropaischer Quellen / Walter Iber – Peter Ruggenthaler (Hg.), [Wiss. Veroffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fur Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 17]. Innsbruck: Studienverlag 2011, pp. 267–280.
3.    La modernizzazione della Lituania Sovietica (Modernization of the Soviet Lithuania), in: Andrea Griffante, Confini Della modernita. Lituani, non-Lituani e stato nazionale Nella Lituania del XX secolo, Studi Mitteleuropei, IV, Gorizia, 2010, pp. 109–121.
4.    Деятельность КГБ на промышленных предприятиях Литвы в 1965–1985 гг., Социальная история. Ежегодник, 2008, Санкт-Петербург: Алетейя, 2009, c. 253–281.
5.    The Soviet dopuskSystem as Society Control Lever in the Industry of Soviet Lithuania during 1965–1985, Latvija un Austrumeiropa 20.gadsimta 60.-80. gados (Latvia and Eastern Europe in the 1960s -1980s), Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, pp. 79–87.
6.    The Soviet Lithuanian Nomenklatura in the Trap of Economic Nationalism, , History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe / Helga Schultz, Eduard Kubu (eds.), Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Band 14, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, p. 279–293.

Taikomieji darbai:
1.    „Vilniaus Vingis“ istorijos vingiuose. Autoriai: Saulius Grybkauskas, Algirdas Linartas, Vilnius: Mintis, 2004, 310 p.

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose:
Lietuvoje
1.    Neformalių intelektualų grupių kontrolė ir jos kaštai sovietinės politinės ekonomijos požiūriu, konferencija „Asmenybė, sistema ir nacionaliniai procesai vėlyvajame sovietmetyje“, Vilniaus universitetas, 2011 m. birželio 17 d;
2.    Sovietinis generalgubernatorius Lietuvoje kaip racionalus veikėjas: LKP CK II sekretoriaus elgesio strategijos ir tinklai 1967–1986“, Lietuvos istorijos institutas, 2010 m. rugsėjo 2 d.;
3.    „Mapping Elite Networks in the Soviet Lithuania: the Second Secretaries of Communist Party and their Clients“, Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais tema „Being in the Soviet Network: Embracing, Interpreting or Escaping from the System“, 2010 m. lapkričio 11–12 d.d., Vilnius.

Lietuvoje
1.    Nationalist Anti-Soviet Expressions and Particularism of Titular Nomenklatura in Soviet Lithuania: Competition, Conflict or Collaboration? Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos 44-tasis suvažiavimas, 2012 m. lapkričio 16 d.
2.    The Soviet „Governor General“. Second Secretaries of CC of Communist Parties in Baltic Republics and Moldova in 1953–1990,Tarptautinė konferencija Bessarabia 1812. National Problem, International Implications, Kišiniovas, Moldavija –Jasy, Rumunija, 2012 gegužės 14-16.
3.    Soviet “Governor-General“: the Second Secretary of the cental Comittee of Communist parties in the Baltic Republics and ethnic nomenklatura, Tarptautinė konferencija „The Baltic States within the Soviet Union: from poststalinism to the adjustment. 1953-1990“, Riga, 2012 04 19.
4.    The Leadership System of Second Institutional Persons in Soviet Baltic Republics,ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) suvažiavimas, 2011 lapkričio 17 d, Vašingtonas, JAV.
5.    Non – Violent Control of the Soviet Periphery: the Soft Power of Party Second Secretary in Soviet Republics 1953-1990, Antrasis Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais, 2011 m. gruodžio 1–2 d.; Lietuvos istorijos institutas, Vilnius.
6.    The Soviet „Governor General”: Behavior Patterns and Networks of the Second Secretaries“, 2011 m. rugsėjo 21, Tartu universitetas, Estija.
7.    „The Soviet “governor” as Rational Actor“ , Mančesterio universitetas, 2010 m. kovo 3 d.
8.    Institutional Conflict and the Nomenklatura Hierarchy in Lithuania, 1965–1975,Networks and Hierarchies in the Soviet Provinces,2008 m. rugsėjo 18–19 d.d., Mančesterio universitetas, Didžioji Britanija.
9.    The Soviet Lithuanian nomenklatura in the trap of economic nationalism, XIV International Economic History Congress, 2006 m. rugpjūčio 21–25 d.d.; Suomija, Helsinkio universitetas.
10.    The Soviet dopusk System as Society Control Lever in the Industry of Soviet Lithuania during 1965–1985, Latvia and Eastern Europe in the 1960s to 1980s, 2006 m. spalio 10 d., Ryga, Latvija; Riga, Latvia, 10 October 2006.
11.    The Party penalties and KGB “compromat” in the Soviet Lithuania industry ruling (1965-1985),International Centre for Russian StudiesSummer History Workshop, 2005 m. birželio 22–24, Maskva.

Kontaktai
el. paštas – saulius.grybkauskas@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 34 35