mp1Miestų praeitis

LII; redakcinė kolegija: Agnė Čivilytė, Elmantas Meilus, Rimvydas Petrauskas, Eugenijus Staniūnas; redaktorius ir sudarytojas Gediminas Vaitkevičius; vertėjas J. A. Bakanauskas. – Vilnius, 2004.
[Kn.] l. – 2004. – 380, [3] p.

ISSN 1822-1246

 

Knygoje pateikti keturi straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kai kurios archeologijos problemos: archeologinių liekanų panaudos tikslai ir priemonės, užsienio šalių patirtis ir tai, kaip tenykščių archeologijos mokslo vystymosi tendencijų kontekste atrodo Lietuvos archeologijos nueitas kelias, analizuojama jos dabartinė padėtis ne tik akademinėje, bet ir socialinėje terpėje, taip pat Vilniaus, kaip istorinio miesto, paveldosaugos raida ir dabartinės problemos, apžvelgiama Vakarų valstybių istorinių miestų paveldotvarkos ir paveldonaudos patirtis. Aptariami rekonstrukcijų šiuolaikinėje tradicionalistinėje architektūroje ir archeologijoje bruožai, analizuojamas šiuolaikinės medinės statybos ir tradicionalizmo santykis, svarstomos viduramžių Vilniaus medinių pastatų rekonstravimo galimybės. Išsamiai analizuojama puodininkystės profesionalizacija XIV–XVII a. Vilniuje, pateikiami laboratoriškai ištirtų šio laikotarpio archeologinės buitinės keramikos pavyzdžių tyrimų duomenys, nuodugniai aprašomi Puškarnės priemiesčio šlako tyrimai, radinių išvaizda ir makrostruktūra, cheminės ir fizinės sudėties bei mikrostruktūros tyrimai. Atskiruose straipsniuose pateikiama istorinė akmenų krosnių plėtotės apžvalga, aprašoma Vilniuje rastų krosnių būklė radimo metu, pateikiamos išvados apie kiekvieną analizuojamą krosnį, apžvelgiama Trakų viduramžių keramika ir puodininkystė.


 

TURINYS

 

Pratarmė 5
Rasa Čepaitienė. NUO INDIANOS DŽONS IKI LAROS KROFT arba kintantis archeologijos vaidmuo dabarties pasaulyje 7
Vietoj įvado 9
Iššūkiai ir pokyčiai 9
Archeologijos ir paveldosaugos sąveika 14
Archeologija visuomenės tarnyboje? 18
Socialiai angažuota archeologija 24
Archeologija, rinka ir tiesos paieška 29
Bandymas apibendrinti 35
From Indiana Jones to Lora Croft or the Changing Role of Archaeology in the Modern World 37
Literatūra 38
Rasa Čepaitienė. ISTORINIAI MIESTAI PAVELDOSAUGOS AKIRATYJE 43
Įvadas 45
Vilniaus senamiesčio paveldo sampratų raida 49
Istorinis miestas Vakarų paveldosaugoje 57
Istorinis miestas sociopolitiniame kontekste 69
Vilniaus paveldosaugos ateities strategijos 73
Išvados 76
Historical Cities in respect to Heritage Preservation 78
Valdas Vainilaitis, Oksana Valionienė. REKONSTRUKCIJOS ŠIUOLAIKINĖJE TRADICIONALISTINĖJE ARCHITEKTŪROJE IR ARCHEOLOGIJOJE 79
Įvadas 81
Šiuolaikinės medinės statybos ir tradicionalizmo santykis 83
Viduramžių Vilniaus medinių pastatų rekonstravimo galimybės 94
Priedai 112
Reconstructions in modern traditional architecture and archaeology 121
Šaltiniai ir literatūra 123
Justina Poškienė. TRAKŲ PILIŲ IR MIESTO VIDURAMŽIŲ KERAMIKA 125
Įvadas 127
Istoriniai duomenys 131
Trakų viduramžių keramikos apžvalga 134
Puodininkystė viduramžių Trakuose – rekonstrukcijos bandymas 157
Apibendrinimas 163
The Medieval Ceramics of the Castles and City of Trakai 166
Šaltinių ir literatūros sąrašas 168
Gediminas Vaitkevičius. PUODININKYSTĖS PROFESIONALIZACIJA XIV – XVII A. VILNIUJE 175
Įžanga 177
Trumpa šaltinių apžvalga 179
Teoriniai keraminės technologijos pagrindai 182
Vilniaus molių technologinės savybės 185
Ankstyvoji istorinė keramika 190
Gotikinė keramika 198
Ankstyvoji gotikinė keramika 199
XV a. gotikinė keramika 204
Renesansinė keramika 210
Renesansinė juostinė keramika 211
Renesansinė žiesta keramika 213
Fajansai 217
Duomenų interpretavimas 219
Miestietiško amato bruožai 231
Lentelės 235
Pavyzdžiai 263
The Professionalisation of Pottery in Vilnius Fourteenth – Seventeenth Century 269
Šaltiniai ir literatūra 275
Aušra Selskienė, Algirdas Selskis, Vidas Pakštas, Raimondas Giraitis. PUŠKARNĖS ŠLAKO TYRIMAI 277
Įvadas 279
Tyrimų objektas ir metodika 279
Radinių išvaizda ir makrostruktūra 281
Cheminės sudėties tyrimai 287
Fazinės sudėties ir mikrostruktūros tyrimai 293
Rezultatų aptarimas 301
Santrauka 306
Summary 307
Šaltinių ir literatūros sąrašas 308
Dainius Strazdas. AKMENŲ KROSNYS VILNIUJE 311
Įvadas 313
Istorinė ir tipologinė apžvalga 314
Krosnių būklė archeologinių tyrimų metu 324
Išvados 356
Krosnių tarnavimo laikas 367
Krosnių funkcija 368
Keletas pastabų 370
Baigiamosios pastabos 373
Stone Ovens in Vilnius 375
Literatūros ir šaltinių sąrašas 377

Knyga PDF formatu