XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Algimantas Katilius
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1959 04 09 Prienų rajone. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1985–1999 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Nuo 1996 LII rankraštyno vedėjas, o nuo 2006 m. XIX a. istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a. – XX a. pradžioje)“.
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • XIX ir XX a. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija.
 • XIX a. Užnemunės istorija.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia). Vilnius: LII, 452 p. Rec. A. Prašmantaitė, Lietuvos istorijos metraštis, 2009/1, Vilnius, 2010, p. 143–149.

 

Šaltinių ir knygų publikacijos:

 • P. Rauda, Nesuprantami mums tavo, Viešpatie, keliai : atsiminimai. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2000,  521 p.  Įvadinis straipsnis: A. Katilius, Keli kanauninko Petro Raudos biografijos ir veiklos bruožai.
 • Pogrindžio kunigų seminarija. XX a. aštuntojo ir devintojo dešimtmečio Lietuvos antisovietinio pogrindžio dokumentai. Parengė vysk. dr. J. Boruta, A. Katilius, D. Ratkutė. Vilnius: LKMA, 2002, 727 p.
 • Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2002, 190 p.
 • J. Stankevičius, Mano gyvenimo kryžkelės. Atsiminimai. Parengė A. Katilius, dr. E. Neniškytė. Vilnius: LKMA, 2002, 743 p.
 • Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, M. Klimkaitė, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2002, 379 p.
 • Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2002, 190 p.
 •  J. Stakauskas, Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Sudarė ir įvadinį straipsnį parašė A. Katilius. Vilnius: Aidai, 2003, 459 p.
 • Arkivysk. Pranciškus Karevičius, MIC, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Parengė prof. A. Gaigalaitė, A. Katilius, Vilnius: LKMA, 2006, 427 p.
 • Didžiosios knygnešių bylos. Sudarė A. Katilius. Vilnius: LII, 2006, 420 p.
 •  J. Staugaitis, Mano atsiminimai. II papildytas leidimas. Parengė J.Boruta, R.Laukaitytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2006, 624 p.
  Biblliografija: A. Katilius, Justino Staugaičio bibliografija.
 • Carlas von Schmithas, Necrolithuanica. Parengė R. Griškaitė, A. Katilius, V. Kazakevičius, A. Mickevičius. Vilnius: Versus aureus, 2006, 269 p.
 • Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos. Sudarytojai T. Gustienė, V. Pukienė, A. Katilius. Marijampolė: Piko valanda, 2009.
 • Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams. 1898 m., Vilnius: LII, 2012, 816 p.

 

Straipsniai ir šaltinių publikacijos:

 • Carlo von Schmitho byla: areštas ir teismas, Baltų archeologija, 1996, nr. 2, p. 14–16.
 • Litwini-wychowankowie Sejneńskiego Seminarium Duchownego na uniwersytetach katolickich Europy zachoniej, Przeszłość natchnieniem dlia teraraźniejszości, Ełk, 1996, p. 203–213.
 • Seinų kunigų seminarijos biblioteka: komplektavimo šaltiniai, Knygotyra, 1997, t. 33, p. 322–334.
 • Carlas von Schmithas ir Vilniaus senienų muziejus, Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 1995, Vilnius, 1997, p. 66–78.
 • Archive documents on Carl von Schmith,  Archaeologia Baltica, 1997, t. 2, p. 22–25.
 • Seinų seminarijos klierikai, įšventinti vyskupo Motiejaus Valančiaus, Žemaičių praeitis, Vilnius, 1998, t. 8, p. 77–87.
 • Profesorius Jonas Totoraitis Vatikano archyve, Suvalkija, 1997, nr. 1, p.11–24.
 • Marijampolės gimnazija: Motiejaus Gustaičio pranešimai Seinų vyskupijos vyresnybei,Suvalkija, 1998, nr. 4, p. 47–52.
 • Pogrindinė kunigų seminarija, LKMA metraštis, 1998, t. 12, p. 199–220.
 • Konflikty polsko-litewskie o język nabożeństw w mieszanych (polsko-litewskich) parafiach na przełomie XIX i XX wieku, Pozostawione Historii. Litwini o Polsce i Polakach, Kraków, 1999, p. 107–120.
 • Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, Lietuvos istorijos metraštis 1998, Vilnius, 1999, p.387–390.
 • Prof. Z.Ivinskio rankraštinis palikimas Vilniaus universiteto rankraštyne, Lietuvos istorijos metraštis 1998, Vilnius, 1999, p.390–394.
 • Arkivyskupo Juozapo Skvirecko atsiminimai ir traukimosi iš Lietuvos dienoraštis, LKMA metraštis, Vilnius, 1999, t. 15, p.637–674.
 • Lituanistikos instituto įkūrimas Čikagoje, Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos, Vilnius, 1999, p.88–99.
 • Į Vakarų Europos katalikų universitetus ne studijuoti, bet gydytis?, LKMA metraštis, Vilnius, 1999, t. 16, p.143–195.
 • Vincas Kudirka Seinuose, Kultūros barai, 1999, nr. 12, p. 57–63.
 • Profesoriaus Antano Aleknos dokumentai, LKMA metraštis, Vilnius, 1999, t. 14, p.392–410.
 • Monsinjoro dr. Pauliaus Jatulio archyvas, Mūsų praeitis, Vilnius, 1999, t. 6, p.188–196.
 • Barboros Žagarietės stebuklų knygą suradus, LKMA metraštis, Vilnius, 2000, t. 16, p. 443–525.
 • Kunigas Kristupas Švirmickas MIC–Sibiro misionierius ir kovotojas dėl laisvės, LKMA metraštis, Vilnius, 2000, t. 17, p. 349–420.
 • Kun. dr. Juozapo Stakausko bibliografija, LKMA metraštis, Vilnius, 2001, t. 19, p. 71–79.
 • Sumanymai įsteigti Romoje kolegiją Rusijos imperijos katalikų dvasininkams XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, Lietuvos istorijos metraštis. 2000, Vilnius, 2001, p. 180–196.
 • Egidijaus Banionio archyvinė medžiaga, Mūsų praeitis, 2001, t. 7, p.118–123.
 • Jonas Dainauskas, Lietuvos istorijos metraštis. 2000, Vilnius, 2001, p. 469–472.
 • Publikacje Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk, Biuletyn Historii Pogranicza, 2002, nr. 3, p. 110–115.
 • Kunigų ugdymo (edukacijos) pertvarkymas Lenkijos Karalystėje po 1863 m. sukilimo,LKMA metraštis, Vilnius, 2002, t. 20, p. 155–196.
 • Vyskupo Motiejaus Valančiaus ganytojinio laiško apie liaudies mokyklas projektas ir kritika, LKMA metraštis, 2002, t. 20, p. 323–336.
 • Devyniasdešimt metų kunigui istorikui Vincui Viktorui Gidžiūnui, LKMA metraštis, Vilnius, 2002, t. 21, p. 665–673.
 • Kunigo Jono Totoraičio užrašai apie 1905–1906 metų įvykius Lietuvoje, LKMA metraštis, 2003, t. 22, p. 481–503.
 • Vyskupas Antanas Baranauskas ir kunigų seminarijos problemos: rusiškų disciplinų dėstymas. In: LKMA metraštis, 2003, t. 23, p.229–236.
 • Ką XX a. pradžioje Vatikanas žinojo apie Lietuvą?, LKMA metraštis, 2003, t. 23, p. 277–286.
 • Biskup Antanas Baranauskas a kwestia narodowościowa w diecezji Sejneńskiej. (Tas pats lietuvių kalba), Antanas Baranauskas. 100-osioms mirties metinėms / W 100-lecie śmierci, Punskas, 2003, p.53–68.
 • Mečislovo Reinio studijos, LKMA metraštis, Vilnius, 2004, t. 24, p. 485–490.
 • Kunigo Juozapo Šipausko pasakytas pamokslas Šv. Kazimiero garbei. Parengė A. Katilius, dr. P. Subačius, LKMA metraštis, Vilnius, 2004, t. 25, p. 629–642.
 • Vyskupo Justino Staugaičio laiškai arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui, LKMA metraštis, Vilnius, 2004, t. 25, p. 643–660.
 • Ar Seinai „teisėtas“ vyskupijos centras?, Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2005, p. 32–58.
 • „Motinėlės“ draugija Kaune, Kauno istorijos metraštis, t. 7, Kaunas, 2006, p. 85–102.
 • Prelato Mykolo Krupavičiaus archyvas, LKMA metraštis, t. 27, Vilnius, 2005, p. 557–571.
 • Vyskupo Vincento Borisevičiaus bibliografija, Vincentas Borisevičius, Ganytojiniai laiškai, Villnius, 2005, p. 218–260.
 • Carlas von Schmithas-biografijos atradimas, Carlas von Schmithas Necrolithuanica, Parengė R. Griškaitė, A. Katilius, V. Kazakevičius, A. Mickevičius, Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 9–24.
 • Katholische-teologische Wissenschaft in Sowjetlitauen: die Verfolgung des Priesterseminars, legale Theologische Fakultät und die Ausbilldung der Priester im Untergrund, Studia Ełckie, t. 8, Ełk, 2006, p. 271–280.
 • Seinų vyskupo Konstantino Irenėjaus Lubenskio neišsiųstas raštas popiežiui Pijui IX dėl vienuolynų uždarymo, LKMA metraštis, Vilnius, 2006, t. 29, p. 187–210.
 • Wydawnictwa poświęcone osiemdziesięcioleciu diecezji Telšiai, Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, 2006, nr. 7,  p. 109–113.
 • Memorandum of the Governor -General of the Vilna Gubernia Sviatopolk-Mirskii on the Lithuanian Latin Alphabet, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 2006, p. 89–104.
 • Ks. Romuald Jałbrzykowski profesor Seminarium Duchownego w Sejnach, Między Wilnem a Białymstokiem. 50-lecie śmierci Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, Białystok, 2007, p. 27–36.
 • Seminarium duchowne w Sejnach w latach 1826–1915: społeczne, geograficzne i narodowe pochodzenie alumnów, Mój Kościół w historię wpisany. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, Białystok, 2007, p. 172–184.
 • Kunigo Justino Staugaičio visuomeninė veikla 1905-1915 metais, LKMA metraštis, Vilnius, 2008, t. 31, p. 11–37.
 • Seinų kunigų seminarija XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: klierikų tautinės tapatybės klausimas, Terra jatwezenorum, Punskas, 2009, p. 144–160.
 • Rusijos imperijos valdžia ir Katalikų Bažnyčia Lenkijos Karalystėje sukilimo metais: kan. Julijonas Zaleskis, Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas. Buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius, 2009, p. 229–251.
 • Lietuvos vienuolijų dalyvavimas 1863–1864 m. sukilime, LKMA metraštis, Vilnius, 2009, t. 32, p. 79–112.
 • Epizodas iš Pirmojo pasaulinio karo įvykių Seinuose: vyskupo Antano Karoso areštas,Terra jatwezenorum, Punskas, 2010, t. 2, p. 168–179.
 • Kun. Juozo Vaičaičio rašytinis palikimas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2010, t. 33, p. 233–282. (kartu su Justinu Sajausku).
 • Lietuvių studentų katalikų draugijos Leveno universitete XX a. pradžioje,  Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2011, t. 34, p. 141–167.
 • Lietuvių ir lenkų konfliktas dėl pamaldų kalbos Berznyko parapijoje XX a. pradžioje,Terra jatwezenorum, t. 3, Punskas, 2011, p. 181–190.
 • Seinų vyskupas Konstantinas Irenėjus Lubenskis, Terra jatwezenorum, t. 3, Punskas, 2011, p. 127–142.
 • Katilius Algimantas, Fribūro universiteto draugijos „Lituania“ šalpos fondas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 36, Vilnius, 2012, p. 91–117.
 • Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“, Terra jatwezenorum, Punskas, 2012, t. 4, p. 260–272.
 • Seinų kunigų seminarijos 1882 m. vinjetė (kartu su Stanislovu Sajausku), Terra jatwezanorum, Punskas, 2012, t. 4, p. 224–236.
 • Vilniaus vienuolynai XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje, LKMA metraštis, Vilnius, 2013, t. 37, p. 131–170.
 • Apie Seinų vyskupijos kunigų dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime, Terra jatwezenorum, Punskas, 2013, t. 5, p. 220–227.
 • Moterų vienuolynų tinklas buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XVIII a. pab.–XX a. pr., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: tradicija ir paveldas, Vilnius, 2014, p. 23–36.
 • Kun. Jono Totoraičio MIC laiškai kun. Pranciškui Būčiui MIC, Terra jatwezenorum, t. 6, Punskas, 2014, p. 224–251.
 • Vilniaus miesto vienuolynai ir Rusijos imperijos vykdoma politika XVIII a. pabaigoje–XIX a., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 38, Vilnius, 2014, p. 43–85.
 • Buvusių vienuolių dalyvavimas Vygrių ir Seinų (Augustavo) vyskupijų pastoracijoje, Terra jatwezenorum, t. 7, Punskas, 2015, p. 104–122.
 • Fribūro lietuvių studentų draugija „Rūta“, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė, Vilnius, 2015, p. 497–508.

Recenzijos:

Vincentas Juzumas, Žemaičių vyskupijos aprašymas, iš lenkų kalbos vertė ir parengė Mindaugas Paknys, Varniai: Žemaičių vyskupystės muziejus, 2013, 1078 p., Archivum Lithuanicum, t. 16, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, p. 439–446.

 

Kontaktai
el. paštas -algimantas.katilius@istorija.lt
Telefonas – 8 5 262 68 59