XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Olga Mastianica
Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1980 m. Vilniuje. 1999–2005 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, baigė magistrines studijas. XIX a. istorijos skyriuje pradėjo dirbti nuo 2004 m. 2006-2010 m. Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantė. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją: „Moters švietimo reikšmės Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje”.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Švietimo istorija Lietuvoje XIX a. – XX a. pradžia.
 • Sociokultūriniai ir tautiniai procesai Lietuvoje XIX a. – XX a. pradžia

 

Knygos

 • Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius: LII leidykla, 2012.
 • Rec.: R. Bleizgienė, O. Mastianica, Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje-XX a. pradžioje, Vilnius: LII leidykla, 2012, Lithuanian Historical Studies, 2013, vol. 18, p. 186-194.

 

Straipsniai

 • XIX a. pirmojo – ketvirtojo dešimtmečių mokymo ir auklėjimo tendencijos Vilniaus Labovskių privačiame mergaičių pensione, Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004, nr. 3, p. 74–81.
 • Mergaičių švietimas Rusijos valdžios tautinėje politikoje (XIX a. 4–7 dešimtmečiai),Lituanistica, 2009, t. 55, nr. 1–2, p. 12–25.
 • Dėl kun. Antano Mackevičiaus vadovavimo sukilėlių būriui 1863–1864 m. sukilime,Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse. Straipsnių rinkinys, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 203–213.
 • Lietuvių inteligentijos požiūris į moterų išsilavinimą XIX a. – XX a. sandūroje, Lyčių studijos ir tyrimai, 2009, nr. 7, p. 102–107. [PDF]
 • Jono Šliūpo požiūris į moters vaidmenį visuomenėje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2011, T. 12, p. 96-106.
 • Женщина между сословной и этнической идентичностью (на примере женского образования в Северо-западном крае в 1830-1860-е годы), Ab Imperio, 2012, nr. 3, p. 49-77.
 • XIX amžiaus visuomenės profesionalizacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje, Lituanistica, 2013, vol.59 (nr.1), p. 24-33.
 • Model wychowania i wykształcenia kobiet w klasztorach wileńskich w pierwszej połowie XIX wieku, Studia edukacyjne, 2012, nr. 21, s. 299-315.
 • XIX amžiaus visuomenės profesionalizacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje, Lituanistica, 2013, vol.59 (nr.1), p. 24-33.
 • „Bajoras, rašantis lietuviškai“, arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys ankstyvojoje Mečislovo Davainio-Silvestraičio publicistikoje, Archivum Lithuanicum, 2013, t. 15, p. 331-345.
 • „Tikėjaus universitete rasianti raktą gyvenimo slėpiniui…“ Nerealizuota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės svajonė ir Lietuvos moterų aukštojo išsilavinimo galimybės XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai, Vilnius, 2013, p. 90-105.
 • Lietuvos visuomenės profesionalėjimo kryptys (pagal 1897 m. visuotinį Rusijos imperijos gyventojų surašymą), Lituanistica, 2014, vol. 60, t. 4, p. 225-237.
 • „Moterims, kurios gimdo tėvynei sūnus“: moters vaidmuo formuojant tautinę tapatybę Edukacinės komisijos laikais, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Kultūra. Edukacija, Vilnius, 2015, p. 172-182.
 • Профессия и ремесло: трансформация понятий и их применение в описании изменений социальной структуры общества XIX века, Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI – XIX веках, сост. Т. Байрашаускайте, Vilnius: LII leidykla, 2015, c. 384-400.
 • Производство и репрезентация „своего“ пространства беларуским национальным движением в начале XX века, Ab Imperio, 2015, nr. 1, c. 175-212. (Perspausidta leidinyje: Tarp etnografinės Baltarusijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo: baltarusiškojo nacionalizmo erdvėkūra XX a. pradžioje, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX amžiuje, Vilnius, 2015, p. 203-227).
 • „Lietuva – tai Lenkijos tęsinys“: teritorinis Lietuvos vaizdinys lenkiškajame diskurse, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX amžiuje, Vilnius, 2015, p. 175-203. (kartu su D. Staliūnu).
 • Apie pirmąsias mokytojas. Pedagogių rengimo pradžia Lietuvoje, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, Vilnius: LII leidykla, 2015, p. 320-331

 

Recenzijos

 • Recenzija knygai: Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działałności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Kraków: Księgarnia akademicka, 2010, 338 p., Lithuanian Historical Studies, 2012, vol. 17, s. 169-174.
 • Recenzija šaltinių publikacijai: Літоўская палітычная думка. Канец XIX – пачатак XX стагоддзя. Анталогія, Мінск 2013, c. 320, Lithuanian Historical Studies, 2013, vol. 18, p. 204-207.

Kontaktai
el. paštas -mastianica@gmail.com
Telefonas – 8 5 262 68 56