XIX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


medisauskieneZita Medišauskienė
Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1959 12 04. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1992–1996 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantė. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Cenzūra ir Lietuvos visuomenė 1826–1865 metais“. Nuo 2008 m. gruodžio 8 d. iki 2019 rugpjūčio 5d.  – LII direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Rusijos cenzūros politika Lietuvoje XIX a. pirmoje pusėje;
 • Tradicionalistinė pasaulėžiūra Lietuvos visuomenėje XIX a. viduryje.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos:

 • Rusijos cenzūra Lietuvoje XIX a. viduryje, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1998, 302 p.
 • Rec.: Egidijus Aleksandravičius. Prisiminimai apie cenzūrą, Kauno diena, 1999 02 06. Perspausdinta, Egidijus Aleksandravičius. Praeitis, istorija ir istorikai, Vilnius: Vaga, 2000, p. 500–506.
 • Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R., Lietuvos istorija, t. VIII, d. 1: Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, Vilnius: baltos lankos, 2011. 510 p.  ISBN 978-9955-23-463-0 (8 tomas, 1 dalis), ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)

 

Straipsniai:

 • H. Kirkoro spaustuvė ir „Liaudies bibliotekėlės“ leidimas, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, Vilnius: Sietynas, 1990, p. 33–46.
 • Carinės valdžios sumanymas leisti liaudžiai skirtą žurnalą rusų ir žemaičių kalbomis XIX a. 7-ajame dešimtmetyje, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 4: Liaudis virsta tauta, Vilnius: Baltoji varnelė, 1993, p. 449–478.
 • Lietuviškų knygų cenzūravimas (XIX amžiaus ketvirtasis-septintasis dešimtmečiai),Lituanistica, 1996, Nr. 2(26), p. 54–82.
 • Adomas Honorijus Kirkoras: tarp Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 168–193.
 • Lietuviška knyga cenzūros brūzgynuose (XIX amžiaus pirma pusė), Knygotyra, 1998, t. 25 (32), p. 306–327.
 • Kas skyrė ir kas jungė lietuvius bei lenkus XIX a. viduryje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, t. XL, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999, p. 12–18.
 • Lietuvos samprata XIX a. viduryje, Praeities baruose, Vilnius: Žara, 1999, p. 175–182.
 • Konservatyvi industrinės visuomenės kritika XIX a. vidurio Lietuvoje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, t. XLVI, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000, p. 3–10.
 • „Nesigėdydamas praėjusio laiko gerbėjams save priskiriu“: konservatyvių idėjų raiška Stanislovo Moravskio palikime, Politologija, Vilnius: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2000, Nr. 4, p. 115–136.
 • Luomas, kuris suvokė savo likimą, Darbai ir Dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001, t. 28, p. 85–98.
 • Moralinio pasaulio riteris: keletas Stanislovo Moravskio pasaulėžiūros bruožų,Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, t. 1, p. 115–134. Santr. angl.
 • Adam Honory Kirkor – między Litwą, Polską a Białorusią, Lituano-slavica Posnaniensia. Studia historica. VIII, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001, s. 23–42.
 • Lietuvos dvarai kaip kultūrinio gyvenimo centrai XIX amžiuje, Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis ir ateitis. Konferencijos medžiaga. 2001 m. birželio 22–23 d., Vilnius, Vilnius, 2001, p. 28–35.
 • Moters idealas Lietuvos konservatorių akimis (XIX a. vidurys), Feminizmas, visuomenė, kultūra. 3. Straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 118–127.
 • „Mes ir Jie“: apmąstymai apie suskilusią Europą Lietuvos konservatorių darbuose (XIX a. vidurys), Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sudarė D. Staliūnas, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 78–92.
 • Censorship in Lithuania: a Tool of Russian Policy; 1831–1865, Lithuanian Historical Studies, 2002, vol. 7, p. 43–66.
 • 1835-1839 m. Vilniaus gubernijos administracinio suskirstymo pertvarkymas,Istorijos akiračiai, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 341–362.
 • Atkarūs, bet būtinas: žydai ir bajoriškoji Lietuvos visuomenė (XIX a. vidurys),“Žydų klausimas” Lietuvoje (XIX a. vidurys), Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 85–106.
 • “Отталкивающий, но без него не обойтись”: еврей как alter ego литовского дворянина середины XIX в., Ab Imperio, 2003, № 4, с. 93–114.
 • Apie dvarininkų ir valstiečių santykius ne iš klasių kovos pozicijų, Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 15–26.
 • Политика российских властей по отношению к литовской печати до запрета печати латинскими буквами (цензурный аспект), Исторический путь литовской письменности. Сборник материалов конференции, Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, c. 75–87.
 • Lietuvos dvarai XIX amžiaus sukilimuose, Žemaitijos dvarai pasipriešinimo centrai prieš Rusijos imperiją XIX amžiuje. Konferencijos pranešimai, Šiauliai: Saulės delta, 2006, p. 7–19.
 • Minding Our Manors: Lihuanian Heritage at Risks, The Public Historian, 2008, vol. 30, nr. 4, pp. 35–58. (Bendrautoriai: J. Buračas, I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Vitkuvienė).
 • Religija 1863 m. sukilimo retorikoje, Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse: straipsnių rinkinys, sudarė A. Prašmantaitė, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 269–298.
 • Lietuva ir jos ribos 1795–1915 metais, Lietuvos sienos: tūkstantmečio istorija, Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 66–75.
 • Sveikatos apsauga Rietave XIX a. viduryje (Rietavo ligoninės įkūrimas ir veikla,Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 279-302.
 • Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus veikla: pastangos humanizuoti visuomenę, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 247-278.
 • Ginčai dėl Bogdano Oginskio palikimo XX a. pradžioje, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 400-411.
 • Репрезентации «Литвы» в культурных и политических контекстах первой половины XIX века. Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2015/1, c. 77-124.
 • Lietuvos vaizdiniai XIX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje / sudarytojas – Darius Staliūnas; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Baltijos kopija, 2015. – p. 83-139.

Recenzijos:

 • Rec. kn.: Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России 1797–1917: Очерки истории цензуры, Спб., Иерусалим, 1999, “Žydų klausimas” Lietuvoje (XIX a. vidurys), Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 85-106.
 • Rec. kn.: Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius. Sudarytojas ir vyr. redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001,Lietuvos istorijos metraštis. 2001-2, p. 254–261.

Kontaktai
el. paštas -zita.medisauskiene@gmail.com

Telefonas – 8 5 212 02 70; 8 672 97084