LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Adam Stankevič
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1982 m. Vilniuje. 2001-2005 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete istorijos fakultete, kur įgijo istorijos bakalauro laipsnį ir istorijos mokytojo kvalifikaciją. 2005-2007 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programoje ir įgijo istorijos magistro laipsnį. 2008-2012 m. studijavo Vilniaus universiteto istorijos krypties doktorantūroje. 2013 m. spalio 15 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška“(vadovė-prof. dr. Irena Valikonytė). Nuo 2013 m. lapkričio 4 d. eina Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vyr. laboranto, nuo 2014 m. sausio 2 d. – jaunesniojo mokslo darbuotojo , nuo 2017 m. vasario 1 d. – mokslo darbuotojo pareigas. Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. atlieka podoktorantūros stažuotę (tyrimo tema „Nužudymai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII amžiaus antroje pusėje (teisinis ir sociologinis aspektai).

 

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis:

  • LDK teismų veikla XVIII a.
  • Apšvietos epochos LDK visuomenės tyrimai
  • Lietuvos advokatūros istorija

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos
Monografija:
Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 528 p. ISBN 978-609-8183-42-9.
Straipsniai:
1.    XIX a. istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas, Gelvonai, Vilnius, 2009, p. 1158-1175.
2.    Skilusių tribunolinių seimelių problema ir jos sprendimas 1779 m., Istorijos šaltinių tyrimai, sudarė D. Antanavičius, t. 3, Vilnius, 2011, p. 167-178.
3.    Ginčas dėl Gardino vėliavininko Stanislovo Isaikovskio palikimo Lietuvos vyriausiajame tribunole 1779 m., Lietuvos notariato istorija, sud. J. Karpavičienė, Vilnius, 2012, p. 95-108(anglų kalba: The Debate over the Legacy of Hrodno Flag-Bearer Stanisław Isaykowski, History of the Lithuanian Notariat, compiled by Jolanta Karpavičienė, Vilnius, 2016, p. 95-110).
4.    Nužudymo bylos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antroje pusėje), Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė, straipsnių rinkinys, sudarė I. Valikonytė ir L. Steponavičienė, Vilnius, 2015, p. 185-203.
5.    Kazimiero Volmerio ir Oginskių ginčas dėl Vėžaičių (XVIII a. aštuntasis dešimtmetis), Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais – 2: straipsnių rinkinys, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015. p. 150-171.
6.    Teisininkas Antanas Klementas – advokato praktika Raseinių žemės ir pilies teismuose, Lietuvos istorijos metraštis, 2016, nr. 2015-1, p. 21-68.
7.     Antano Klemento karjera Telšių žemės teisme, Teisė, 2016, t. 98, p. 55-66.
8.    Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje), XVIII amžiaus studijos, t. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2016, p. 250-267.
9.     Antano Klemento kūrybinės aspiracijos, Senoji Lietuvos literatūra, t. 43, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 214–249.
10.   Priežastys, dėl kurių nutrūkdavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės ir pilies teismų veikla XVIII amžiaus antroje pusėje, Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos. Straipsnių rinkinys, sudarė Irena Valikonytė ir Neringa Šlimienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 319–331.
11.    Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose, XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorijos, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 98–115.
12.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo tribunolo raštvedyba: bylų registrų knygos, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė Artūras Dubornis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 333-358.
13.    Działalność Trybunału Litewskiego w Grodnie (w latach 1775-1791), Grodnae et orbi. Гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV-XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі (Гародня, 4-5 лістапада 2017 г.), пад рэд. А. Радзюка і В. Галубовіча, Мінск: Выдавец А. М. Янушкевіч, 2018, c. 92-101.
14.    Teisminių dokumentų įvardijimai Trečiajame Lietuvos Statute ir jų raidos bruožai, Lietuvos istorijos metraštis 2018/2, Vilnius, 2019, p. 31–53.

 

Šaltinių publikacijos:
Advokato Antano Klemento kalbos, Lietuvos istorijos metraštis, 2015, nr. 2014–2. p. 175–198.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instukcijos (1788-1790), parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, Vilnius, 2015, 436 p.

 

Mokslo populiarinimo straipsniai:
Žmogų puošia protas ir linksmumas. Teisė Antano Klemento gyvenime ir kūryboje, Kultūros barai. 2015, nr. 9, p. 96-102.
XVIII amžiaus teismų iššūkiai, Teismai.lt, nr. 3 (23), spalis, 2016, p. 25-26.
Notarinės funkcijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų praktikoje XVIII amžiuje, Notariatas, 2017, nr. 23, p. 28–31.
Merkinės seniūnas Matas Oginskis (1738-1786): gyvenimo ir ūkinės veiklos bruožai, Dainava. Dzūkų kultūros žurnalas, 2018, nr. 1 (35), p. 3–9.
Iš Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo istorijos, Teismai.lt, nr. 3 (31), rugsėjis, 2018, p. 29.

 

Dalyvavimas konferencijose:
1.    2013 m. rugsėjo 24-25 d. XXII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje „LDK valstybės vidiniai pokyčiai 1387-1795 m. laikotarpyje“, kurią rengė Lituanistinė komisija prie Lenkijos mokslų akademijos Mokslų komiteto, perskaitytas pranešimas tema „LDK Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje. Bajoriškųjų teismų veiklos efektyvumo Abiejų Tautų Respublikoje klausimu“.
2.    2013 m. rugsėjo 26-29 d. Trečiajame Lietuvos istorikų suvažiavime, sekcijoje „Bajorų savivalda ar bajorų savivalė? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės institucijos XVI-XVIII a.“, pranešimas tema „LDK Vyriausiojo Tribunolo vaidmuo sprendžiant bajorų teisinius ginčus ir nusikaltimus“.
3.    2013 m. lapkričio 7-8 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Vilniuje „Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė (skirta Trečiojo Lietuvos Statuto 425 metų sukakčiai“, kurią organizavo Vilniaus universiteto istorijos fakultetas, perskaitytas pranešimas tema „Trečiojo Lietuvos Statuto baudžiamosios teisės normų taikymas LDK Vyriausiojo Tribunolo teisminėje praktikoje (XVIII a. II pusėje)“.
4.    2014 m. lapkričio 14 d. Kaune perskaitytas pranešimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas XVIII a. II pusės Vilniaus mieste“ tryliktoje mokslinėje konferencijoje skirtoje XVIII a. istorijos tyrimams „Lietuvos Didžiojo Kunigaikštystė XVIII a. Miestas – bendravimo vieta“.
5.    2015 m. rugsėjo 17 d. perskaitytas pranešimas „Merkinės seniūnas Matas Oginskis (1738–1786): ūkinė ir politinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Vilniuje „Mykolas Kleopas Oginskis. Asmenybė ir epocha“.
6.    2015 m. birželio 10 d. perskaitytas pranešimas „Skilę tribunoliniai seimeliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. antroje pusėje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje „Provincijos bajorijos politinis gyvenimas Lenkijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a.“.
7.    2015 m. gruodžio 5 d. perskaitytas pranešimas „Švedų tvanas“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų knygų šviesoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Čenstakavoje „1655 m. Kedainių sutartis. Abiejų Tautų Respublika tvano metu“.
8.   2016 m. lapkričio 17-18 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Antrasis Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos” perskaitytas pranešimas „Notarinės funkcijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų praktikoje XVIII a.“.
9.   2016 m. lapkričio 25 d. Kaune vykusioje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Kasdienybės istorijos“ perskaitytas pranešimas „Kauno pilies teismo kasdienybė XVIII a. II pusėje“.
10.  2017 m. gegužės 31 d. vykusiame „Pagalbinių istorijos mokslų“ programos seminare tema „Bevardžiai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai: Pagalbinių istorijos mokslų terminijos lietuvių kalba problemos“ perskaitytas pranešimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisminių dokumentų raida XVII-XVIII a. ir jų įvardijimo problema“.
11.   2017 m. lapkričio 4 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Grodnae et orbi. Miesto bendruomenės ir aplinka” Gardine (Baltarusijoje) perskaitytas pranešimas „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla Gardine (1775–1791 m.)“.
12.   2017 m. lapkričio 23 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Luomas, užsiėmimas, pašaukimas“ Vilniuje perskaitytas pranešimas „Advokato profesijos raidos tendencijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII amžiuje“.
13.   2018 m. spalio 12 d. Minske tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „1588 m. Statutas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės suvereniteto garantijos“ perskaitytas pranešimas tema „1588 m. Statuto normų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilies teismų praktikoje nagrinėjant bylas dėl nužudymo XVIII a. antroje pusėje“.
14.   2018 m. lapkričio 30 d. Vroclave mokslinėje konferencijoje „Neapšviestoji Apšvieta. Tradicija, tapatybė, kitoniškumas“ perskaitytas pranešimas tema „Apšvietos tendencijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų sprendimuose bylose dėl nužudymų (XVIII a. antroji pusė)“.

 

Kontaktai
el. paštas – stankevic.adam@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73