LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Darius Vilimas
humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė Kaune 1966 m. 1992 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos fakultetą. LII ir VDU doktorantūros doktorantas (1994–1998).

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • Tyrinėja XVI a. pabaigos žemės teismo sistemos formavimąsi. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588)“.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Knygos
1.    T. Jevlašauskis. Atsiminimai, Vilnius, 1998, 91 p. (parengtas įvadinis straipsnis, p. 9–20; komentarai, p. 21–70; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, p. 73–88; papildomas istorinis dokumentas, p. 89–91).
2.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588). Daktaro disertacijos santrauka, Vilnius, 2003, 28 p.
3.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588), Vilnius, 2006, 290 p.
4.    Lietuvos Metrika Nr. 19 (1535-1537), Užrašymų knyga Nr. 19, Vilnius, 2009. 362 p. Parengėjas.
5.    XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istorinių šaltiniai. 1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius, Vilnius, LII leidykla, 2014. 264 p. Parengėjas.
Straipsniai Lietuvos leidiniuose
1.    Mykolas Lietuvis ir Teodoras Jevlaševskis: du požiūriai į 1564–1566 m. LDK teismų reformą, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 159–172.
2.    Dėl pirmojo LDK pavietų pareigūnų sąrašo, Lietuvos istorijos metraštis. 2000 metai, Vilnius, 2001, p. 55–72: santr. angl.
3.    LDK pavietų žemės teismų pareigūnai. Pirmoji pavietų bajoriškųjų juristų karta,Lituanistica, 2002, nr. 4 (52), p. 3–27.
4.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismo pradžia – perimamumo mechanizmai (XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia), Istorijos akiračiai. Straipsnių rinkinys, skirtas prof. A.Tylos 75-ečiui, Vilnius, 2004, p.177–186.
5.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo pareigūnai (XVI a. pabaiga). Elito perimamumo problema, Konstantinas Jablonskis ir istorija, Vilnius, 2004, p. 223–228: santr. angl.
6.    Upytės pavieto žemės teismo elitas ir žemės teismo kasdienybė (1566–1588), Iš Panevežio praeities: Upytės žemei 750 metų. Konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2004 09 14, Panevėžys, 2004, p. 70–91. Su žemėlapiu „Upytės pavietas XVI a. pabaigoje“, ten pat, p. 56. [PDF]
7.    Pastabos dėl Pakruojo įkūrimo datos, Žiemgala, 2005, nr. 2, p. 3–7. Su dviejų rankraštinių dokumentų  publikacija.
8.    Brastos vaivados Kazimiero Liudviko Jevlašauskio testamentas, Lietuvos istorijos metraštis, 2007 metai, 2, Vilnius, 2008, p.139-149.
9.    Naugarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio testamentas, Istorija, Vilnius, 2009, t. 71,  p.30-39.
10.    Trumpas V. Raudeliūno rankraštinio archyvo katalogas, Istorija, Vilnius, 2009, p.57-62, nr.75.
11.    Svarbus Upytės pavieto istorijos šaltinis, Žiemgala, 2009/1 (23), p.14-19.
12.    Oginskiai – LDK pareigūnai XVI – XVIII a. / Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakai. Vilnius, VPU leidykla, 2010. P.17-28.
13.    Oginskių giminės pėdsakai Žemaitijoje XVI a. pabaigoje. / Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakai. Vilnius, VPU leidykla, 2010. P.29-53.
14.    Kauno žemės teismas paskutiniaisiais Stepono Batoro valdymo metais, In Lituanistica, 2011. T.57, Nr. 3(85), p.227-242.
15.    LDK „bajorų tautos“ susidarymo ir „bajoriškosios demokratijos problema“ in Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja, In Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19-20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. L.Glemža, R.Šmigelskytė-Stukienė, p.270-279, Vilnius, 2011.
16.    Teisminės kultūros atspindžiai Kauno pavieto žemės teismuose XVI a. devintajame dešimtmetyje // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof.J.Kiaupienės 65-ečiui. Vilnius, 2012. p.503-524.
17.    Žemės teismo knygų, išlikusių Baltarusijos Nacionaliniame istorijos archyve Minske, apžvalga iki 1600 m. (žemės teismo knygos kaip šaltinis tiriant bajorijos istoriją), Lietuvos istorijos metraštis. 2012 metai, 1. Vilnius, 165-176, p.165-176.
18.    Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis), Lituanistica, t. 59 (2013), nr. 1(91), p.1-8.
19.    Žemaičių bajorai žemės teisme XVI a. pabaigoje (trumpa buvusių ir esamų Žemaitijos žemės teismo knygų apžvalga), Lituanistica, t. 59 (2013), nr. 4(94), p. 218-230.
20.   Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismų darbo pobūdis (XVI a. pabaiga). Žemaitijos atvejis, Acta humanitarica universtatis Saulensis. T.19 (2014). 35 – 44.
21.    Bajorai baltarusiškųjų LDK pavietų žemės teismo knygose (teisinis aspektas), Lituanistica. 2014. T.60. Nr.1(95) P.14 – 27.
22.   Bajorai baltarusiškųjų LDK pavietų žemės teismuose (socialinis aspektas), Istorija, 2014, t.96 n.4, p. 5-14.
23.   Шляхта и торговля. Несколько эпизодов из книг Ковенского земского суда XVI века, Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI-XIX веках, Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku, Cост. Т. Байрашаускайте, Vilnius, 2015, с. 258-273.
24.   Bajorų luomo santykis su kitomis socialinėmis grupėmis pagal LDK žemės teismų knygas (Lietuvos totoriai), Lituanistica, 2015, t.61, nr. 3(101).
25.   Oginskių giminės pėdsakais Lietuvos istorijoje (XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia), Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais – 2, sudarė R.Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015, p.23-34.
26.   Žemaitija. Dešimtieji Žygimanto Vazos valdymo metai (žemės teismo darbas ir kasdienybė), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, sud. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius, 2016, p. 415-427. ISSN 2351-7107, ISBN 978-609-8061-41-3
27.   Pavieto žemės teismo erdvėlaikis, Lituanistica, 2017, t. 63, nr. 1(107), p.1-16.
28.   Juridinė Žemaitijos teismų kultūra XVII a. pradžioje. Problemos formulavimas. Rankraštinių teismo knygų apžvalga (1600-1630), Lituanistica, 2018, t. 64, nr. 2 (112), p. 99-109.
29.   Kauno žemės teismo kasdienybė Liublino unijos išvakarėse, Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a. Lokalinės istorijos problemos, Vilnius, 2018, p. 325-347. ISBN 978-609-8183-38-2
30.   Iš Kauno pavieto žemės teismo kasdienybės. Pavieto vazniai XVI a. pabaigoje, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, Vilnius, 2018, p. 227-249. ISSN 2029-0705
31.   Procedūriniai Žemaitijos žemės ir pilies teismų darbo aspektai (1600-1630), Lituanistica, 2018, t. 64. nr. 4 (114), p. 229-242.

 

Straipsniai, publikuoti užsienyje
1.    Принцып справедливости и судебная власть в историческом процессе (земские суды Великого Княжества Литовского конца XVI в. и их роль в разрешении общественных противоречий), Разнастайнасць моў i культур у кантэксце глабалiзацыi. Матерыялы Мiжнароднага сiмпозiума (у 2-х кнiгах), Мiнск, 9–10 лiпеня 2002 г., Кнiга 2, Мiнск: БелСаЭС …Чарнобыль, 2003, c. 137–142.
2.    Великое  Княжество Литовское: стереотипы исторической памяти в Литве, Ab Imperio, Казань, 2004, № 4/2004, c. 507–522.
3.    Начало работы земских судов ВКЛ – механизмы преемственности    (конец XVI – начало XVII века), Беларусіка = Albaruthenica, Мiнск: „Голас Радзiмы“, 2006, т. 28: Дыяспара. Культуралогiя, Гiсторыя. Матэрыялы IV мiжнароднага кангрэса беларусiстаў „Беларуская культура ў кантэксце культур Еўрапейскiх краiн. Мiнск, 6–9 чэрвеня 2005 г., c. 278–284.
4.    Элита и повседневеность земских судов Упитского повета в 1566–1588 гг., Соціум: альманах соціальної історії, Киïв, 2005, Вип. 5, c.41–50. [PDF]
5.    Земскiя ўраднiкi Полацкага ваяводства (с А.Радаманом и В.Галубовичем),Полацкiя Гiстарычныя Запiскi = Commentarii Polocenses Historici, Polociae Novae-Mensci, 2004, т. 1, c. 73–80.
6.    Актуальны ли сегодня идеи Э. Гедройца? Раздел культурного наследия ВКЛ в начале XXI века, Канцепцыя УЛБ (Украiна, Лiтва, Беларусь). Ад iдеi до реализацыi, Минск, 2006, c. 192–197.
7.    Основные достижения историографии Литвы последнего десятелетия в исследовании проблем Великого Княжества Литовского (XIII–XVIII в.) краткий обзор, Вялiкае Kняства Лiтоускае: гiсторыя вывучэння у 1991-2003 гг.; Матэрыялы мiжнароднага круглага стола (16-18 мая 2003 г., г. Гродна) – Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991-2003. Proceedings of the International Round Table [16–18 May 2003, Grodna, Belarus], Мiнск, 2006, c. 224–236 (bendraautorė – R. Šmigelskytė-Stukienė).
8.    Земскiя ураднiкi Вiцебского воеводства у другой палове XVI – першай палове XVII стст. / А. Радаман, Д.Вiлiмас, В.Галубовiч, Commentarii polocenses historici = Полацкія гістарычныя запіскі, Полацак, 2005, Том II, c. 51–61.
9.    Земскiя ураднiкi Гарадзенскага павета ВКЛ (другая палова XVI – першая палова XVII ст.) / А. Радаман, В. Галубовіч, Д. Вілімас, Герольд Litherland, Горадня, 2006, № 1 (17), Год V, c. 98–109.
10.    Врядники земских судов Великого Княжества Литовского – участники сеймов Речи Посполитой и Главных съездов ВКЛ (1569-1588 гг.), Парламенцкiя структуры ўлады ў сiстэме дзяржаўнага кiравання Вялiкага княства Лiтоўскага і Речы Паспалітaй у 15-18 стагоддзях. Матерыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi (Мiнск-Навагрудак, 23-24 лістапада 2007 г.), Мiнск, 2008, c.91-95.
11.    К вопросу о характеристике государственного строя Великого Княжества Литовского после Люблинской унии: демократия versusолигархия, // Праблемы iнтэграцыi i iнкарпарацыi (у развиццiЦентральнай i Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новаго часу). Мiнск, 2010. «БИП-СПЛЮС», c.149-154.
12.    Ошмянский земский суд в 1564–1588 гг. // Ашмяншчына: праблемы рэгiянальнай гiсторьii Беларусiч Мiнскч 2011, c. 128–135.
13.    Службоуцы павятовых земскiх судоу Вялiкага Князства Лiтоускага у 1566-1588 гг. (першае пакаленне павятовых шляхецкiх юрыстау), ARCHE Пачатак, № 2 (147), 2016. Гiсторыя старажытнага Наваградка, c. 209-240. ISSN 1392-9682. Vertimas iš: LDK pavietų žemės teismo pareigūnai 1566-1588 m. (Pirmoji pavietų bajoriškųjų juristų karta), Lituanistica, 2002, nr. 4 (52), p. 3–27.
14.    Тастамент новагородскага земскага суддзi Яраша Еулашеускага (1578-1619), ARCHE Пачатак. № 2 (147), 2016. Гiсторыя старажытнага Наваградка, c. 241-260. ISSN 1392- 9682). Vertimas iš: Naugarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio testamentas, Istorija, t. 71, Vilnius, 2008, p. 30-39.

Pranešimai konferencijose (nuo 2014 m.)
1.     Vilniuje 2014 10 8 – 9 d. konferencija „Socialinės grupės ir jų įtaka visuomenės vystymuisi XVI – XIX a.“, pranešimas „Bajorai ir prekyba: kelis epizodai iš XVI a. žemės teismo knygų“ (rusų kalba).
2.     Vilniuje 2015 09 17 d., konferencija „Mykolas Kleopas Oginskis. Asmenybė ir epocha”, pranešimas „Oginskiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a.“
3.     Varšuvoje 2015 06 09-10, konferencija „W kręgu lokalnych spraw i problemów. Zycie polityczne prowincji szlacheckiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w. – różnice i i podobieństwa”, pranešimas „Codzienność sądu ziemskiego kowieńskiego (ostatnia dekada XVI wieku)“.
4.     Krokuvoje 2015 10 23-24, konferencija „Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV-XVIII wiek)“ pranešimas „Klany rodzinne w sądach ziemskich WKL (koniec XVI- I. polowa XVII w.)“
5.     2016 m. birželio 9-10 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinės istorijos problemos: Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a.“ perskaitė pranešimą „Kauno žemės teismo kasdienybė Liublino unijos išvakarėse“.
6.   IV Lietuvos istorikų suvažiavime (2017 m. rugsėjo 14-16, Kaunas), perskaitė pranešimą „Konfliktuojanti ir konkuruojanti atmintis: LDK vaizdiniai baltarusių istorinėje kultūroje“.
7.   Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „ Lokalinės istorijos problemos: religinis gyvenimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a.“ (2017 m. birželio 8–9 d., Minskas) perskaitė pranešimą „Evangelikai-reformatai Kauno pavieto žemės teismo knygose XVI a. pabaigoje“.

 

Kontaktai
el. paštas – dariusvilimas@hotmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73