LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Darius Baronas
Humanitarinių mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas
Gimė 1973-06-17 Vilniuje. LII dirba 1995-09-25. Iki 2011 m. pabaigos dirbo Archeografijos skyriuje, nuo 2012 m. sausio 2 d. dirba Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje.
2001-11-23 Vilniaus universitete apgynė hum. m. dr. disertaciją tema:
Trys Vilniaus kankiniai: istorija, hagiografija, kultas.
Patriotų premijos laureatas (2011)

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos Metrika. Šaltinotyros klausimai;
•    Krikščionybės Lietuvoje istorija XIII–XVIII a.;
•    Vilniaus miesto istorija XIV–XVIII a.;
•    LDK pranciškonų istorija;
•    LDK stačiatikių kultūra;
•    Europos viduramžių ir Rusijos istorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos nuo 1997 m.:
Monografijos:
1.    D. Baronas, Trys Vilniaus kankiniai: istorija ir gyvenimas (istorinė studija ir šaltiniai), Vilnius: Aidai, 2000, pp. 384.
2.    D. Baronas, Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a. (= Studia Franciscana Lithuanica, t. 4). Vilnius: Aidai, 2010, pp. 723. (Vertimas į italų k.: I Martiri Francescani di Vilnius e il loro culto nei secoli XIV–XX, tr. a cura di Guido Michelini, Vilnius: Accademia Cattolica Lituana della Scienca, 2017, pp. 612).
3.    D. Baronas, D. Mačiulis, Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, pp. 644.
4.    D. Baronas, A. Dubonis, R. Petrauskas, Lietuvos istorija, t. 3: XIII a. – 1385. Valstybės iškilimas Rytų ir Vakarų sandūroje, Vilnius: Baltos lankos, 2011, pp. 615.
5.    D. Baronas, S. C. Rowell, The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: Institute of Lithuanian Culture and Folklore, 2015, pp. 626.

Šaltinių rinkiniai:
1.    Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 37 (1552–1561). Užrašymų knyga 37, parengė D. Baronas, Vilnius: LII leidykla, 2011, pp. 632.
2.    Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566-1572), Viešųjų reikalų knyga 8, parengė D. Baronas ir L. Jovaiša, Vilnius: Žara, 1999, pp. 120.
3.    Bazilijonų redakcijos Trijų Vilniaus kankinių kankinystės aprašymas iš metropolito Leono Kiškos rankraščio, in: Bažnyčios istorijos studijos, 2016, t. 8, p. 193–205. ISSN 1392-0502
4. Politikos veidrodis: Kaip atpažinti gerą ir blogą politiką = Speculum politicum sive discrimen inter politicos bonos et malos, parengė D. Baronas, A. Jokubaitis, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016, pp. 232.

Straipsniai užsienio leidiniuose:
1.    Fortification innovations in the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Sigismundus Augustus (1548–1572), in: Zamek i dwór w Średniowieczu, red. J. Wiesiołowski, J. Kowalski, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001, p. 80–82.
2.    По поводу литературной истории Мучения трёх виленских мучеников, in: Krakowsko-Wileńskie studia sławistyczne, Kraków, 2001, t. 3, p. 73–98.
3.    The Three martyrs of Vilnius: a fourteenth-century martyrdom and its documentary sources,in: Analecta Bollandiana, 2004, t. 122/I, p. 83–134.
4.     Die Flucht des litauischen Fürsten Kęstutis (Kynstut) aus der Marienburg 1361 und die Frage, ob der Deutsche Or-den an seiner Gefangenschaft interessiert war, in: Annaberger Annalen über Litauen und Deutsch-Litauischen Beziehungen, 2004, Nr. 12, p. 9–27. PDF
5.    Byzantium and Lithuania: North and South look at each other, in: Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, ed. by M. Kaimakamova et al., (= Byzantina et Slavica Cracoviensia, t. 5), Cracow, 2007, p. 303–317.
6.    The year 1009: St Bruno of Querfurt between Poland and Rus’, in: Journal of Medieval History, 2008, 34/1, p. 1–22.
7.    Die Bekehrungsversuche und die Wahrnehmung Litauens im 14.–15. Jahrhundert = Mėginimai apkrikštyti Lietuvą ir Lietuvos įvaizdis XIV–XV a.,in: Jahrestagung 2009 = Suvažiavimo darbai 2009. Lietuvių kultūros institutas = Litauisches Kulturinstitut, p. 99–114 ir 115–128.
8.    По поводу литературной истории Мучения трёх виленских мучеников, in: Krakowsko-Wileńskie studia sławistyczne, Kraków, 2001, t. 3, p. 73–98.
9.    Fortification innovations in the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Sigismundus Augustus (1548–1572), in: Zamek i dwór w Średniowieczu, red. J. Wiesiołowski, J. Kowalski, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001, p. 80–82.
10.   Pilėnai – das litauische Masada. Auf den Spuren einer Legende, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2016, t. 65, nr. 3, p. 346–372. ISSN 0948-8294
11.    Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku, Rocznik lituanistyczny, 2015, t. 1, p. 7–17. ISSN 2450-8454

Straipsniai Lietuvos leidiniuose:
1.    Lietuvių karybos bruožai XIII a. pradžioje, in: Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius: LII leidykla, 1997, p. 487–505.
2.    Apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinį potencialą artilerijos požiūriu (XVI a. vidurys), Lietuvos istorijos metraštis 1997, p. 51–75.
3.    Hagiografija kaip istorijos šaltinis, Naujasis Židinys – Aidai, 1999, nr. 9/10, p. 454–460.  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės puškoriai Žygimanto Augusto laikais (1548–1572), Karo archyvas, t. 15, 1998, p. 24–50.
4.    Paskutinė šv. Brunono Kverfurtiečio misija geopolitikos kontekste, Lietuvos istorijos metraštis 2001–2, p. 5–34. santr. angl.
5.    Karyba, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai, sud. V Ališauskas ir kt., Vilnius, 2001, p. 225–240.
6.    Ligos ir epidemijos, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra…, p. 293–302.
7.    Stačiatikiai, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra…, p. 674–689.
8.    Lithuania’s entry into Christendom, in: Christianity in Lithuania, ed. D. Baronas, L. Jovaiša, M. Paknys, E. Raila, A. Streikus, Vilnius: Aidai, 2001, p. 11–49.
9.    Kęstučio pabėgimas iš Marienburgo, Lietuvos istorijos studijos, nr. 11, 2003, p. 23–33.
10.    Pranciškonų kankiniai Vilniuje: gyvoji atmintis ir kapų tyla, Vilniaus dailės akademijos darbai, 2003, t. 31, p. 47–59.
11.    Thirteenth-century Lithuania: high hopes on difficult terrain, Lithuanian historical studies, vol. 8, 2003, p. 146–152.
12.    Stačiatikiai kitatikių valdžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atvejis XIII–XV a., in:Lietuvos istorijos metraštis, 2004-1, p. 5–24. santr. angl.
13.    Aukštaitija kovų su Livonijos ordinu metu (XIII–XIV a.), in: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004, p. 36–55.
14.    Древнейшие следы пребывания русских в Вильнюсе, Slavistica Vilnensis (=Kalbotyra, 53 (2)), 2004, p. 161–166.
15.    Keturiolikos pranciškonų kankinių legendos potekstė, in: Literatūros tyrimų erdvės (=Senoji Lietuvos literatūra, kn. 19), Vilnius, 2005, p. 129–142.
16. Pal. Mykolo Giedraičio gyvenimas ir jo kultas Lietuvoje (XVI – XIX a. pr.), in: Šventieji vyrai, šventosios moterys: Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a., sud. M. Paknys, Vilnius: Aidai, 2005, p. 229–315.
17.    Vėluojantis Lietuvos krikštas – pritapimo prie Vidurio Europos problema“, Kultūros barai, 2005, nr. 11, p. 72–75.
18.    Nuo pirmųjų misijų iki Lietuvos krikšto (1009–1387), in: Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. V. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2006, p. 11–50.
19.   Raseinių žemė kovų su Vokiečiu ordinu metais (XIII–XIV a), Žemaičių Žemė, nr. 1-2, 2006, p. 10–13.
20.    Pranciškonų misionieriai ir kankiniai Lietuvoje XIII–XIV a.“, in: Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII–XVII a., (= Studia Franciscana Lithuanica, t. 1), sud. D. Baronas, Vilnius: Aidai, 2006, p. 9–31.Geografinės žinios apie baltų kraštus VIII–XII a.“, p. 306–311;
21.   „Normanai Rytų Europoje ir baltų kraštai IX–XII a.“ p. 312–317; „Pirmosios krikščionių misijos baltų kraštuose“, p. 401–412, in:  Lietuvos istorija, t. 2: Geležies amžius, atsakingasis tomo redaktorius G. Zabiela, Vilnius: Baltos lankos, 2007.
22.    Jan Długosz and the first seven parish churches in Lithuania“, Lithuanian historical studies, vol. 12, 2007, p. 1–18.
23.    Pirmosios septynios bažnyčios Lietuvoje ir keletas istorijos mokslo paradoksų, Kultūros barai, nr. 10, 2007, p. 85–90.
24.    The Encounter between Forest Lithuanians and Steppe Tatars during Mindaugas’ time,Lithuanian historical studies, 11, 2007, p. 1–16.
25.    Miškų lietuvių ir stepių totorių susidūrimas Mindaugo laikais“, LKMA Metraštis, t. 30, 2007, p. 27–42.
26.    Pilėnai ir Margiris: faktai ir fikcijos, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, 2008, p. 27–66.
Katalikiška ir stačiatikiška Lietuva XIII a., in: Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste, sud. R. Petrauskas, Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 244–259.
27.    Karalius krikščionis Mindaugas popiežių akimis, in: Mindaugas Karalius, sudarė V. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2008, p. 23–29.
28.    Mariano Zdziechowskio antisovietinis palikimas Vilniuje, LKMA Metraštis, t. 31, 2008, p. 155–167.
29.    Lietuvių ir vokiečių taikaus bendravimo bruožai XIV a. karo sūkuryje, Lituanistica, t. 56, nr. 1–4, 2010, p. 2–18.
30.    Žemaičių krikštas Jono Dlugošo kronikos šviesoje, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, 2011, p. 23–30.
31.    Stačiatikių Šv. Dvasios brolijos įsisteigimas Vilniuje 1584–1633 m.“, in: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė, sudarė L. Jovaiša (=Bažnyčios istorijos studijos, t. 5), Vilnius: LKMA, 2012, p. 47–97 (santrauka anglų k. 411–414).
32.    Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m., Bažnyčios istorijos studijos, 2014, t. t. 7, Vilnius, 2014, p. 9–31.
33.    Piligrimai iš Lietuvos – Romos Šv. Dvasios brolijos nariai 1492–1503 m., LKMA Metraštis, t. 38, 2014, p. 15–28.
34.    Christians in late pagan, and pagans in early Christian Lithuania: fourteenth–fifteenth centuries, Lithuanian Historical Studies, 2014, vol. 19, p. 51–81.
35.    Italų pėdsakai Lietuvoje XVI a. antroje pusėje: integracijos būdai ir eigai, in: Lietuva–Italija: Šimtmečių ryšiai, sudarytoja D. Mitrulevičiūtė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 274–288. ISBN 978-609-8061-46-8
36.    Katalikiškojo pamaldumo raiška Vilniuje XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje, Bažnyčios istorijos studijos, 2016, t. 8, p. 9–46. ISSN 1392-0502
37.   Durbės mūšio strategijos ir taktikos kontekstai, in: 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai, sud. Elvyra Spudytė, Telšiai, 2016, p. 25–36. ISBN 978-609-404-225-6
38. Stačiatikių sala tarp pagonių ir katalikų, Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Kolektyvinė monografija, Vilnius: VU leidykla, 2017, p. 27–36.
39. Pirmieji Vilniaus pranciškonų geradariai: 1522 m. Žygimanto Senojo privilegijos tyrimas, Istorijos šaltinių tyrimai, 2018, t. 6, p. 65–100. ISSN 2029-0705
40. Švč. Mergelė Marija – Konstantinopolio ir Lietuvos globėja, Acta Academiae Artium Vilnensis, 2018, t. 90, p. 15–47. ISSN 1392-0316
41. Vilniaus amatininkų katalikų religinis gyvenimas XVI a. antroje pusėje, Lietuvos istorijos metraštis 2017-2, Vilnius, 2018, p. 23–48.

Sudaryti mokslo leidiniai:
1.    Žemaičių krikštas: tyrimai ir refleksija, sudarė D. Baronas, Vilnius: LKMA, 2013, pp. 240.
2.    Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sudarė D. Antanavičius, D. Baronas, t. 1, 2008, pp. 356.
3.    Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII–XVII a., sudarė D. Baronas (= Studia franciscana lithuanica, t. 1), Vilnius: Aidai, 2006, pp. 148.

Recenzijos:
1.    G. Vaitkevičius, Vilniaus įkūrimas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. Žr. Knyga, kuri išliks: Gedimino Vaitkevičiaus „Vilniaus įkūrimas“, in: Knygų aidai, 2013, nr. 1, p. 22–25.
2.    M. Niendorff, Daß Großfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006. Žr. Forschungen zur Baltischen Geschichte, t. 3, 2008, p. 269–274.
3.    J. Tauber, R. Tuchtenhagen, Vilnius. Kleine Geschichte der Stadt, Köln u.a.: Böhlau Verlag, 2008, pp. 288. Žr. Forschungen zur Baltischen Geschichte, t. 4, 2009, p. 276–284.
4.    M. Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, pp. 318. ISBN 9955-624-71-X, in: Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sudarė D. Antanavičius ir D. Baronas, Vilnius, 2008, p. 346–348.

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:
1.    „Herder-Alumni-Tagung 2013: Kaleidoskop aktueller Studien und Projekte zur Ostmitteleuropaforschung“, Marburg, 11–13 April 2013. Pranešimas: Das Orthodoxe Vilnius: Die Entstehung und Etnwicklung der Heiliggeistbruderschaft, 1584–1633.
2.    XXI-oji Lituanistinės komisijos konferencija „Wojna i dyplomacja: Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej.“ Varšuva, 2012 m. rugsėjo 25–26 d. Pranešimas: „Działalność paramilitarnych grup tzw. łotrzyków na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV w.“ (2012-09-25).
3.    „Žalgiriui – 600. Istoriniai mūšiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje (VIII Jurgio Lebedžio skaitymai)“, Vilnius, 2010 lapkričio 25–26 d. Pranešimas: „Pilėnų gynybos įvaizdžio raida XV–XIX a.“
4.    „Žalgiris–Grunwald–Tannenberg 1410: karas ir taika vėlyvaisiais viduramžiais“, Vilnius, 2010 m. spalio 21–23 d. Pranešimas: Karybos naujovės LDK XIV a. antroje pusėje – XV a. pradžioje.
5.    „60 Jahre Herder-Institut. Festveranstaltung und -kolloquium vom 22.–23. April 2010, Marburg“. Pranešimas: „Pilėnai – das litauische Masada: auf den Spuren einer Legende“.
6.    „Konferenz zum tausendsten Todestag Bruns von Querfurt: Leben–Werk–Wirkungsstätten“, Querfurt/Leipzig 2009 m. kovo 13–14 d. Pranešimas: „Brun von Querfurt: von der ersten Erwähnung Litauens bis zum Kolumbus von Litauen“.
7.    „Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła“, Olštynas, 2009 m. gegužės 21–22 d. Pranešimas: „Święty Brunon w historiografii litewskiej i rosyjskiej“.
8.    Lietuvių kultūros instituto 2009 m. suvažiavimas „Litauen – 1000 Jahre“, Lampertheim-Hüttenfeld, 2009 m. spalio 2–4 d. Pranešimas: „Die Bekehrungsversuche und die Wahrnehmung Litauens im 14.–15. Jahrhundert“. 9.     „Žalgiris–Grunwald–Tannenberg 1410: karas ir taika vėlyvaisiais viduramžiais“, Vilnius, 2010 m. spalio 21–23 d. Pranešimas: Karybos naujovės LDK XIV a. antroje pusėje – XV a. pradžioje.
10.   „60 Jahre Herder-Institut. Festveranstaltung und -kolloquium vom 22.–23. April 2010, Marburg“. Pranešimas: „Pilėnai – das litauische Masada: auf den Spuren einer Legende“.
11.   Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva–Italija: šimtmečių ryšiai“ (Vilnius, 2014 m. gegužės 14–16 d.). Pranešimas: „Italų pėdsakai Lietuvoje XVI a. antroje pusėje: integracijos būdai, eiga ir galimas balansas“.
12.   „Microhistories: Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania (1387–1795)”, UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES), Londonas, 2015 m. kovo mėn. 20–21 d. Pranešimas: “Italians in Lithuania in the Second Half of the Sixteenth Century: Integration and Assimilation”.
13.   „Livonijas Baznīcas vēstures reminiscences”, Latvijos universiteto filosofijos ir sociologijos institutas, Ryga, 2015 m. lapkričio 24 d. Pranešimas: „Lietuvas konvertācija. Ko mēs šodien par to zinām“.
14.   2016 m. birželio 29 d. mokslinėje konferencijoje „1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai“ (Telšiai, Žemaičių muziejus „Alka“) perskaitė pranešimą „Durbės mūšio strategijos ir taktikos kontekstai“.
15.   2016 m. spalio 27–28 d. mokslinėje konferencijoje „Vilnius ir vilniečiai: naujausių tyrimų rezultatai ir perspektyvos“ (Vilnius, Lietuvos istorijos institutas) perskaitė pranešimą „Vilniaus katalikų pamaldumas XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“.
16.   IV-asis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai (Kaunas, 2017 m. rugsėjo 14–16 d., Vytauto Didžiojo universitetas). Pranešimas: „Daugiaveidis Gediminas“ (Sekcija: Nuo „didžiųjų žmonių“ istorijos prie istorinės antropologijos: kaip rašyti Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų biografijas“).
17.   Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarp vakarų ir Rytų Krikščionybių tradicijų: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas XIV–XIX a.“ (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, 2017 m. lapkričio 24 d.). Pranešimas: „Civitas Ruthenica in Vilnius: an Orthodox Island in the Ocean of Pagan and Roman Catholic Population“.
18.   Tarptautinė mokslinė konferencija „Lokalinės istorijos tyrimai: religinis gyvenimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a.“ (konferencijos organizatoriai: Baltarusijos MA Istorijos institutas drauge su partneriais Lenkijos MA Istorijos institutu ir Lietuvos istorijos institutu). Minskas, 2017 m. birželio 7–9 d. Pranešimas: „Vilniaus amatininkų religingumas XVI a. antroje pusėje“.
19.   Tarptautinė mokslinė konferencija „Kryžiaus žygiai ir kryžeivių judėjimas krikščioniškųjų Vakarų pakraščiuose 1100–1500 m. = Crusading and the crusader movement in the peripheries of the Christian West 1100–1500“ (konferencijos organizatoriai: Kylio Christiano Albrechto universitetas Herderio institutas, Ostravos universitetas). Marburgas, 2017 m. spalio 5–7 d. Pranešimas: „Lietuvių dalyvavimas kryžiaus žygių judėjime ilgajame XV a. = Lithuanian participation in the crusading movement in the long fifteenth century“.
20. Tarptautinė mokslinė konferencija „Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą. Sieć wodna Europy Środkowo-Wschodniej i jej znaczenie w wiekach średnich. W tysiąclecie zwycięstwa Chrobrego w bitwie nad Bugiem = Rivers connect, rivers divide. The river network of East Central Europe and its significance during the Middle Ages. On the 1000 yearsʼ anniversary of Bolesław the Braveʼs victorious battle on the river Bug = „Upės, kurios jungia, upės, kurios skiria. Vidurio ir Rytų Europos upių tinklas ir jo reikšmė viduramžiais. Minint Boleslovo Narsiojo pergalės ties Bugo upe tūkstantmetį“. 2018 m. birželio 27–29 d. Hrubieszów (Lenkija). Pranešimas “The Neman river during the wars between the Teutonic Order and Lithuanians: a border and a corridor” = „Nemunas Vokiečių ordinio ir lietuvių karo laikais: pasienis ir koridorius“.
21. Tarptautinė mokslinė konferencija „Invasion, migration, communication and trade“ = „Invazija, migracija, komunikacija ir prekyba“, 2018 m. liepos 20–21 d. Adelaide (Flinders University, South Australia.). Pranešimas: „The military confrontation between the Teutonic Order and Lithuania in the 13th–14th centuries as a vehicle of cultural transfer“.
22. Tarptautinė mokslinė konferencija „Русь конца XV – середины XVIII вв.: natio vs confessio“ = „Rusia XV a. pabaigoje – XVIII a. viduryje: natio vs confessio“, Varšuva (konferencijos organizatoriai Varšuvos universitetas ir Vokiečių istorijos institutas Maskvoje). 2018 m. rugsėjo 13–15 d. Pranešimas: „Католичество и православие в одном пространстве: казус Великого княжества Литовского, XV–XVI вв.“ = „Katalikybė ir stačiatikybė vienoje erdvėje: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atvejis, XV–XVI a.“
23. Mokslinė konferencija „Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: osiągnięcia i perspektywy badawcze“ = „Krikščionybės istorija Lenkijos žemėse: tyrimų pasiekimai ir perspektyvos“. 2018 m. lapkričio 16–17 d. Plenarinis pranešimas: „Religinis gyvenimas Vilniuje XV–XVI a.“

Mokslo populiarinimo straipsniai:
•    Mokslas ir mes, lietuviai, Naujasis Židinys – Aidai, nr. 8, 2011, p. 511–516. (prieiga internetu per: http://www.aidai.lt/?pid=49&cid=120)
•    Šv. Brunono pergalė prieš erškėtyno gyventojus“, Bernardinai.lt, 2009-03-09.
•    Šv. Brunonui skirta konferencija, Bernardinai.lt, 2009-03-17.
•    Europos gynėjas – Morkus d’Aviano, Bernardinai.lt, 2009-04-27.
•    Giedymin. Władca po ludzku łagodny i diabelnie przebiegły, in: Mówią wieki. Magazyn historyczny, 2016, Nr. 1 (Numer specjalny), p. 29–35 (ISSN 1897-8088) = D. Baronas, „Gediminas. Žmogiškai švelnus ir velniškai gudrus valdovas“, in: Ibid., p. 28–34.
•    knygos (Robert Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569, Oxford, 2015 ISBN 978-0-19-820869-3) recenzija, in: Tiltas=The Bridge: Journal of the British-Lithuanian Society, 2016, vol. 16, nr. 2, p. 24–26.
•    2016-07-06 interviu dienraščiui „Lietuvos žinios“ tema „Baltų Atlantidos paieškos: kodėl klesti pasakos“ http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/baltu-atlantidos-paieskos-kodel-klesti-pasakos/225711
•   Sena gera krikščionybė Reformacijos iššūkio akivaizdoje, Kultūros barai, 2017, nr. 9, p. 19–23.
•   2017 m. spalio 31 d. interviu dienraščiui „Lietuvos Žinios“: „Vos šimtmetis: kaip teko vytis krikščioniškąją civilizaciją“. http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/vos-simtmetis-kaip-teko-vytis-krikscioniskaja-civilizacija/253371
• „Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas“, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-05-16-traku-dievo-motinos-karunavimas-visos-lietuvos-triumfas/169932
• „Ar Lietuva – vis dar Marijos žemė“, in: Artuma, 2018, Nr. 7-8 (liepa-rugpjūtis), p. 20–22. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-07-23-ar-lietuva-vis-dar-marijos-zeme/170945
Šiuo metu vykdomi darbai:
Dalyvauja įgyvendinant ilgalaikę mokslinę programą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“ (2017–2021 m.).

Kontaktai
el. paštas – darius.baronas@istorija.lt
Telefonas – 8 5 261 72 73