Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Andra Simniškytė-Strimaitienė

Humanitarinių mokslų dakatrė, mokslo darbuotoja

1989 m. baigiau Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1994 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigtos bakalauro, 1996 m. – magistratūros studijos. 2004 m. tame pačiame fakultete apsigyniau daktaro disertaciją „Kultūrinė dinamika Sėlos regione (I-XIII a. po Kr.)”.

Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje dirbu nuo 1994 metų (1994-1997 m. laborantė, 1997-2006 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2007 – mokslo darbuotoja.

Nuo 2007 m. – mokslo žurnalo “Lietuvos archeologija” redkolegijos narė, 32-jo tomo sudarytoja, 2008-2010 m. mokslo žurnalo “Lietuvos archeologija” vyr. redaktorė ir sudarytoja (T. 33-36).

Nuo 1995 m. vykdau archeologinius tyrimus: Galinių (Užpalių) pilkapyne (Utenos r.), Vaineikių pilkapynas (Rokiškio r.), Juodonių ir Petrešiūnų piliakalnių papėdės gyvenvietės (Rokiškio r.), Jakšiškio pilkapynas (Anykščių r.), Turdvario, Indriūnų ir Kaniūkų kapinynai ir pilkapynai (Rokiškio r., Utenos r.), taip pat Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Biržų senamiesčiai.

 

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys

 • Geležies amžiaus archeologija
 • Kraštovaizdžio ir gyvenviečių archeologija
 • Socialinė archeologija

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Eikotiškio kapinynas Rytų Lietuvos pilkapių kultūros kontekste, Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 199nr.3p.14-24.
 • Geriamieji ragai, Lietuvos archeologija, 199t.1p.185-245.
 • Sėliai, Liaudies kultūra, 199nr. p. 26-36.
 • Populations of North-eastern Lithuania and the ethno-genesis of Selonians,Latvijas Zināntnu Akadēmijas Vēstis. A dala: Sociālās un humanitārās zinātnes, Riga, 200Sēj. 5nr. 5/p.72-82.
 • Roman Period metal half-moon shaped pendants with knobs in eastern Baltic region. Archaeologia Baltica, 20095-122
 • Juodonių piliakalnio papėdės gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai.Archaeologia Lituana. T.2002.P.137-156
 • Sėlos apgyvendinimo sklaida nuo Kristaus gimimo iki valstybės susikūrimo. Sėlių paveldas ir dabartis. Straipsnių rinkinys. Mokslinės konferencijos, vykusios 20m. rugpjūčio 10-d. Zarasuose, medžiaga. Zarasai, 200P.7-15
 • Viduklės apylinkės Lietuvos archeologiniame kontekste. Viduklė, 200Kaunas, 33-(0,6 a.l.)
 • Aleknų senkapis. Viduklė, 200Kaunas, 45-55
 • Continuity and discontinuity in the Juodonys archaeological complex. Muinasaja Teadus, Tallinn, 200267-286
 • Vegetation response to the climatic and human impact changes during the Late Glacial and Holocene: case study of the marginal area of Baltija Upland, NELithuania. Baltica, 20vol. nr.p.17-(kartu su bendraautorėmisM.Stančikaite, D.Kisieliene)
 • Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. Vilnius, 20p. 111-(kartu su bendraautoriais A.Girininku, L.Daugnora, M.Stančikaite, D.Kisieliene)
 • Sėlos kraštas VI-VII-XIII/XIV a.: teritorinė struktūra ir hierarchija. Lietuvos archeologija, 20t.p.27-48.
 • Sociocultural Dynamics in Selonia region (450-700AD). Transformations and traditions. Transformatio Mundi. Kaunas: Kaunas University of Technology, 20p. 151-159
 • Weapon burial rite in Selonia in the 2nd half of the 1 millenium (with reference to Boki barrow cemetery). Latvijas vēstures muzeja raksti. 20Riga, p. 65-77
 • Weapons in Iron Age women’s graves from Lithuania”. Archaeologia Baltica, 20Vol.p.283-292;
 • Rapid environmental changes and human reaction registered during the last two thousand years: an approach from Lithuania (kartu su M. Stancikaite, Dalia Kisieliene) // Quaternary International 167–(2007).
 • Daugaliai: žvilgsnis į krašto praeitį. Daugailių kraštas ir žmonės. 20Utenos Indra, p.32-53
 • Memory and Identity: genuine of fake? Once more on the question of the “Selonian” culture //Interarchaeologia, 20p.99-110
 • Lietuviai ir sėliai vėlyvojoje priešistorėje: genčių kontaktai //Lietuvos istorijos metraštis, 20p. 99-110
 • Sėlos krašto geležies amžiaus keramika ir jos puošyba/Sēlijas nuovada dzelzs laikmeta keramika un tās rotājumi //Koferencijos (2010.09.“Jungtis-sėliai”/ Saite-sēļi” medžiaga, 56-http://www.rokiskiovvg.lt/index.php/vvg-projektai
 • Užpalių kolekcijos pėdsakais //Archaeologia Lituana ISSN-1392-62011.
 • Užpalių valsčiaus pilkapynai: nauji atradimai //Lietuvos valsčiai. Užpaliai. Versmės. 2011
 • Ivano Abramovo archeologiniai kasinėjimai Lietuvoje //Archaeologia Lituana – ISSN-1392-672011
 • Panemunėlio krašto senovė // Panemunėlis. ISSN 1822-489X, Vilnius: Versmė, 2011
 • Turdvario radimvietė ir archeologiniai kasinėjimai joje // Panemunėlis. ISSN 1822-489X, Vilnius: Versmė, 2011
 • Ivano Abramovo archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje // Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. ISBN 978-9955-33-666-Vilnius, 2011
 • Užpalių kolekcijos pėdsakais. In: Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge ISBN 978-9955-33-666-Vilnius, 20p.41-66
 • Simniškytė, A., Selskienė A. Kraštovaizdžio tyrimai Jakšiškio mikroregione. Senovės gyvenviečių paieškos ir fosforo kokybinio testo. Lietuvos archeologija, 20T. 38
 • Simniškytė A. 2016. Burial Traditions in Northeast Lithuania. In: G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė (ed.), A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, p. 326-337

 

Pranešimai konferencijose (po disertacijos apsigynimo – nuo 2m.)

 • Ryga, 2m. gruodžio 13-d. Tarptautinė konferencija “The Selonian and Selonia”, pranešimas “Some aspects of social and military development in the second half of the 1stmill. as reflected in Selonia’s grave material”.
 • Klaipėda, 2m. spalio mėn. Konferencija: „Weapons, Weaponry and Man “, pranešimas “Weapons in the Iron Age women’s graves from Lithuania”.
 • Kuressaare (Estija), 2m. gegužės 23-d. tarptautinė konferencija “Rank, Gender and Society around the Baltic 400-1AD”, pranešimas “Women dressed in men’s wear”.
 • Ventspilis (Latvija), 2m. spalio 4-7 d. Konferencija Latvijoje, Ventspilyje “Memory, society and material culture”. Pranešimas “Reusing the barrows: between the necessity and strategy”.
 • Fedorovskoe, Rusija. 2m. liepos 24-d.. Tarptautinė konferencija “Man and environment in boreal forest zone: past, present and future”. Pranešimas “Man and environment throughout the last three thousand years in northeastern Lithuania (kartu su M.Stančikaite ir D.Kisieliene)”
 • Kaunas, 228-Tarptautinė mokslinė konferencija “Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje” Pranešimas “Jakšiškio pilkapynas”
 • Vilnius, 28-Tarptautinė konferencija “Baltic worldview: from mythology to folklore”, pranešimas Power of ancestors (barrows in the landscape of the Iron Age)/Protėvių galia (pilkapiai geležies amžiaus kraštovaizdyje).
 • Rokiškis, 2Tarptautinė konferencija “Jungtis – sėliai”, pranešimas “Sėlos krašto keramika ir jos puošyba
 • Vilnius, 2Konferencija “Archeokraštovaizdis”, pranešimas “Jakšiškio mikroregiono tyrimai”
 • Tarptautinė konferencija Vilniuje “In honor of Jonas Puzinas. The Roman Iron Age in the Baltic Region” 208-Pranešimas “Looking for the gender identity. An attempt based on data from Roman Iron Age”
 • Simniškytė, A. Žodinis pranešimas „An attempt to define ratio of barrow cemetery and settlement site in term of community size“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists“ (Vilnius, 2016 08 31-09 04)
 • Simniškytė, A., Žodinis pranešimas „Tracing archaeology through geochemistry (example from disturbed settlement site in SE Lithuania)“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists“ (Vilnius, 2016 08 31-09 04)
 • Simniškytė, A. Žodinis pranešimas „The use of magnetic susceptibility and soil phosphate analyses to delineate space of settlement site in a forested area, East Lithuania “ konferencijoje Metody geofizyczne w archeologii Polsiej, Wroclaw, 2016 11 23-25
 • Simniškytė, A. Stendinis pranešimas „The geoarcheological research at the disturbed hilltop settlement site (SE Lithuania) In: Antiquities of III–I Mill. B.C. of Belarus and adjacent territories: new views and interpretations (dedicated to 80TH anniversaryof the research of Kryvinia peat-bog settlements). Minsk, 2016 12 01-02

 

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose

 • Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje (LII, 2002-2006m.).
 • Ankstyvosios gyventojų ūkinės veiklos krizės: gamtinių sąlygų ar socialinių santykių kaitos pasekmė (2m., VMSF).
 • Trumpalaikiai ekosistemos pokyčiai ir jų įtaka žmogaus veiklos dinamikai vėlyvojoje priešistorėje“ (2m. VMSF)
 • “Staigių ir katastrofinių Holoceno aplinkos pokyčių vaidmuo gyventojų istorijoje” (2005-20VMSF)
 • “Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis” (LII, 2m. – 2m.)
 • “Archeolitas”, dalyvė (2020(VMSF, LMT).
 • “Archeokraštovaizdis”, 2008-2m. (VMSF, LMT)
 • Komunikacijos ir informacijos mokslų instituto projekto “CARARE” (Archeologijos ir architektūros ryšiai Europeanoje) (2010-2m.) dalyvė
 • “Ostbalticum” – III: Lietuvos – Lenkijos projektas “Inwentarz archeologiczny gubernii Kowienskiej” M.E. Brensztejna (2011-2013), dalyvė
 • „Geoarcheologiniai grunto tyrimai kaip priemonė senovės gyvenvietėms pažinti“ (LMT MIP-101/2015,2015-2017 m., LMT), projekto vadovė

 

Bibliografinis darbas

 • Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės. Iki 1metų, Vilnius: LII leidykla, 19p. (leidinio sudarytoja).

 

Pedagoginis darbas

 • Nuo 2m. – lektorė VU (skaitomas kursas “Kraštovaizdžio archeologija”)
 • 2m. L.Kurilos disertacijos „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)” gynimo tarybos narė.
 • 2m. R. Tučo daktaro disertacijos „Lietuvos teritorijos apgyvenimo raida I–XII a.“ (fiziniai mokslai, geografija (06P) tarybos narė

 

Kontaktai

el. paštas – andrasimnas@gmail.com

Telefonas – 35