Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


 

Vygandas

 

           

Vygandas Juodagalvis

Vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

 

Gimė1957 m. rugsėjo 5 d. Dūkšto miestelyje, Ignalinos raj., Lietuva.

Pareigos ir darbovietės

Nuo 1998 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas; 1986-1997 m. vyresnysis muziejininkas (vyresnysis archeologas) Lietuvos nacionaliniame muziejuje; 1983-1986 m. archeologas-inspektorius Vilniaus miesto Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje; 1982-1983 m. mokslinis bendradarbis Paminklų konservavimo instituto Archeologinių tyrimų skyriuje.

Mokslinių interesų kryptys

Lietuvos ir Baltijos regiono kultūrinė raida akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpyje, titnaginių dirbinių tipologija ir gamybos technika, Užnemunės priešistorė.

Išsilavinimas

1982 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto absolventas; 1989-1993 m. neakivaizdinė aspirantūra Lietuvos istorijos institute, 1993 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose ir programose

Lietuvos mokslo tarybos remiamos programos „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai, remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje“ 2012-2014 m. (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas) partneris koordinatorius.

Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Priešistorinės ekonomikos ir technologijų tyrimai” 2012-2016 m. vykdytojas. Individuali užduotis: Vėlyvojo ledynmečio – ankstyvojo holoceno (X-I tūkstantmečiai prieš Kristų) visuomenės socialinės struktūros ir ekonominės raidos vakarų ir pietvakarių Lietuvoje rekonstrukcija.

Lietuvos mokslo tarybos remiamos programos „Archeokraštovaizdis“ 2008-2010 m. (Lietuvos istorijos institutas) dalyvis , individuali tema „Užnemunė“

Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis” 2007-2011 m. vykdytojas.

Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Akmens ir Bronzos amžiai Lietuvoje (1999 – 2008 m.)” vadovas 2006-2008 m;

Grupės vadovas Šiaurės šalių Ministrų tarybos NorFA mokslo ir studijų programoje “Jautrių ir būdingų Baltijos jūros pakrantės teritorijų aplinkos modeliavimas ( Ūkinė veikla ir ekosistema poledynmetyje Šiaurės Vakarų Lietuvoje)(1998-2000);

Grupės vadovas Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamoje programoje “ Žmogaus ir gamtos santykiai Lietuvoje nuo seniausių laikų iki Kristaus”(1998-2000).

Programos  “The Bergen-Lithuanian Joint Project in Šventoji “ partneris koordinatorius (1997-1998)

Grupės vadovas Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamoje programoje “Akmens amžius Pietų Lietuvoje” (1994-1997).

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

MEMORY, SOCIETY AND MATERIAL CULTURE – 3rd Baltic Archaeological Seminar (BASE 3), October 4-7, 2007 Ventspils, Latvia. Pranešimas „Aspirations and possibilities. The role of archaeology in the reconstruction of the Oldest Prehistoric Societies of the eastern Baltic“.

Interaction between East and West in the Great European Plain during the Final Palaeolithic. Finds and Concepts. 2004 09 16-22.Vilnius, Lietuvos istorijos institutas. Pranešimas „Tanged Points Complex  From  The Site Glūkas 10. The Features Of Palaeolithic-Mesolithic Transition In South Lithuania“

Konferencija “Akmens ir žalvario amžiai Baltijos jūros regione” Vilniuje, 2000 m. Pranešimas “Šventoji Revisited – the Joint Lithuanian-Norwegian Project” .

Konferencija  “The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and Perspectives“. Vilnius, 1996. Pranešimas “The “Stone Age in South Lithuania” Project”.

Konferencija “Sūduvos proistorė”. Marijampolė, 1996. Pranešimas “Užnemunės akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai”.

Konferencija “Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus”. Palūšė, 1992. Pranešimas “Pietvakarių Lietuvos neolito ir ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietės”.

Konferencija “Keramika – etninis požymis. Vilnius, 1990. Pranešimas “Užnemunės neolito  keramika”.

Bibliografija

Monografijos ir studijos:

Juodagalvis V. Užnemunės priešistorė. Vilnius, : „Diemedžio“ leidykla, 2010. – 240 p.: iliustr. Santr. angl. ISBN 978-9986-23-163-9

Lietuvos istorija. T. 1. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis . Vilnius, 2005. – 357 p. ISBN 9955-584-90-4 (autoriai: Dž. Brazaitis, A. Girininkas, V. Juodagalvis (dalis “Mezolitas” p.49-101), T. Ostrauskas).

Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Vilnius, 2001.- 259 p. ISBN 9986-615-28-3 (autoriai: V. Baltrūnas (red.), V. Bardžiuvienė, N. Blažauskas, V. Dvareckas, A. Gaigalas, A. Grigienė, V. Juodagalvis, M. Kabailienė, B. Karmaza, D. Kiselienė, M. Melešytė, T. Ostrauskas, V. Pukelytė, R. Rimantienė, M. Stančikaitė, V. Šeirienė, P. Šinkūnas, D. Ūsaitytė). V. Juodagalvio dalis monografijoje: Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietė, p.182-187; Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkės, p.188-196; Dusios ežero apylinkės, 2001, p.196-204; Archeologinių paminklų kartografavimas ir jo ypatybės, p.205-209; Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinka, p.230-234; Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimas, p.225-229 (kartu su B.Karmaza ir T.Ostrausku).

Straipsniai

Juodagalvis V., 2016. The Neolithic-Early Bronze Age in the Trans-Nemunas Region (Užnemunė). A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius,  p.66-85.

Straipsniai „Lietuvos archeologijos“ tomuose (ISSN 0207-8694):

Juodagalvis V., Balakauskas L. Gamtos ir kultūros raidos bruožai Amalvo ir Žuvinto tarpežeryje . Lietuvos archeologija. T. 38.Vilnius, 2012, p. 53–106.

Juodagalvis V. Zapsės upės 1-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija. T.31. Vilnius, 2006, p.165-190.

Juodagalvis V. Mezolitinis būstas Gluobiuose . Lietuvos archeologija. T. 28. Vilnius, 2005, p. 69-80.

Juodagalvis V., Marcinkevičiūtė E. Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė. Lietuvos archeologija. T. 25. Vilnius, 2004, p.79-108.

Juodagalvis V. Glūkas 10 – epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upės. Lietuvos archeologija. T. 23. Vilnius, 2002, p.197-238.

Juodagalvis V. Rimutei Rimantienei – 80. Lietuvos archeologija. T. 19. Vilnius, 2000, p.7-12 (tas pat rusų ir anglų kalbomis).

Juodagalvis V., Simpson D.N. Šventoji Revisited – The Joint Lithuanian-Nowegian Project // Lietuvos archeologija. T. 19. Vilnius, 2000, p.139-152.

Juodagalvis V. Senovės gyvenvietė prie Dusios ežero. Lietuvos archeologija. T. 16. Vilnius, 1999, p.239-276.

Juodagalvis V. Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriuje. Lietuvos archeologija. T. 9. Vilnius, 1992, p.107-115.

Juodagalvis V. Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė. Lietuvos archeologija. T. 8. Vilnius, 1992, p.34-56.

 

Straipsniai „Archaeologia Baltica“ tomuose (ISSN 1392-5520):

Juodagalvis V. Stray ground stone axes from Užnemunė. Archaeologia Baltica. T. 5. Vilnius, 2002, p.41-50.

Juodagalvis V. The “Stone Age in South Lithuania” Project. Archaeologia Baltica. T. 3. Vilnius, 1998, p.55-66.

Straipsniai tęstiniuose leidiniuose:

Juodagalvis V. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas. Lietuvos valsčiai. Sintautai, I dalis. Vilnius: Versmės leidykla, 2013. ISBN 978-9955-589-74-7, p.195-205, 217-227.

Juodagalvis V. Šventosios archeologinis kompleksas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2005, p.9-12.

Juodagalvis V. Žvalgymai ir tyrinėjimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p.13-17.

Juodagalvis V. Šventosios archeologinis kompleksas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p.10-15.

Juodagalvis V. Šventosios archeologinio komplekso žvalgymai ir kasinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p.7-10.

Juodagalvis V. Varėnės 10-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p.16-20.

Juodagalvis V. Nauji akmens amžiaus paminklai Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p.238-244.

Juodagalvis V. Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p.12-14.

Brazaitis D., Girininkas A., Juodagalvis V., Ostrauskas T. Ežerėlio akmens amžiaus paminklai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p.8-10.

Juodagalvis V. Varėnės upės 10-oji gyvenvietė . Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p.32-34.

Juodagalvis V., Rimantienė R. Tarptautinė ekspedicija Šventojoje 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p.34-36.

Grižas G., Juodagalvis V. Zapsė upės 5-osios neolito gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p.14-17.

Juodagalvis V. Zapsės upės 1-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p.21-23.

Juodagalvis V. Glūko X akmens amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p.17-21

Juodagalvis V., Lødøen T.K. Tarptautinė kompleksinė ekspedicija Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p.23-25.

Juodagalvis V. Kultūrinių sluoksnių plovimo metodas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p.521-525.

Juodagalvis V. Rimutė Rimantienė. Lietuvos istorijos metraštis. 1995 . Vilnius, 1996.

Grižas G., Juodagalvis V. Akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai prie Zapsės upės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p.11-14.

Juodagalvis V. Dusios ežero gyvenvietė VIII. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p.14-16.

Grižas G., Juodagalvis V. Kapinynas ir gyvenvietė prie Zapsės upės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996, p.109-110.

Juodagalvis V. Kiaurasienės keramikos klausimu. Kultūros paminklai, l. Vilnius, 1994, p.4-9.

Juodagalvis V. Žalvario amžiaus gyvenvietė prie Dusios ežero. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p.14-16.

Juodagalvis V. Tyrinėjimai prie Veisiejo ežero ir Zapsės upės. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p.152-153.

Juodagalvis V. Nauji geležies amžiaus paminklai Užnemunėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p.16-20.

Juodagalvis V. Dusios ežero 8-oji žalvario amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, 1. Vilnius, 1992, p.20-23.

Juodagalvis V. Gluobių akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, 1. Vilnius, 1992, p.23-27.

Juodagalvis V. Dusios ežero pakrančių akmens amžiaus paminklai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990, p.15-17.

Juodagalvis V. Gedupio gyvenvietės tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990.

Juodagalvis V. Kubilėlių 1-osios neolito gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990, p.18-21.

Juodagalvis V. Akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai Šešupės baseline. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 1988, p.18-20.

Juodagalvis V. Kubilėlių 1-os gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 1988, p.16-18.

Juodagalvis V. Issledovanie kamennogo veka v Litovskom Zaniemanje . Drevnosti Litvy i Belorusii. Vilnius, 1988, p.29-36.

Juodagalvis V. Kubilėlių 1-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais. Vilnius, 1986, p.14-15.

Konferencijų straipsniai ir tezės:

Juodagalvis V. Sūduvos priešistorės tyrinėjimai. Marijampolės miesto kontekstai tūkstantmečio perspektyvoje. Marijampolė: leidykla „Piko valanda“, 2009, p.6-13.

Juodagalvis V. Seniausi statybos pėdsakai Užnemunėje. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 1994, p.34-45.

Juodagalvis V. Užnemunės neolito keramika. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 1994, p.148-152.

Juodagalvis V. Akmens amžiaus ginklai Lietuvoje. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Lietuvos karybos istorijos klausimai“ medžiaga. Kaunas, 1993, p.3.

Juodagalvis V. Akmens amžius Užnemunėje. Marijampolė: miestas ir žmonės Lietuvos istorijoje, 2. Marijampolė, 1993, p.16-19.

Juodagalvis V. Gluobių (Šakių raj.) akmens amžiaus paminklai. Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai. Vilnius, 1988, p.3-12.

 

Straipsniai muziejų parodų kataloguose ir vadovuose:

Juodagalvis V. Paleolitas. XI-IX tūkstantmetis pr. Kr. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p.20-23.

Juodagalvis V. Mezolitas. VIII-V tūkstantmetis pr. Kr. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p.24-29.

Juodagalvis V. Vidurinio neolito kultūros . Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p.30-33.

Juodagalvis V. Medžioklė. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p.34-35.

Juodagalvis V. Pamarių kultūra ir baltų formavimasis. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius, 2000, p.54-57. ISBN 9955-415-06-1.

Juodagalvis V. Epoka kamienia. Litwa od epoki kamienia do šrednioviecza. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 1994, p.18-23.

Juodagalvis V. Epoka kamienia . Katalog. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 1994, p.65-74.

Juodagalvis V. Obozowiska i osiedla epoki kamienia. Opis stanowisk archeologicznych. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 1994, p.117-120. ISBN 83-900586.

Juodagalvis V., Tromnau G. Steinzeitalter. Archaologische Schatze aus Litauen. Duisburg, 1992, p.11-20. ISBN: 3-923576-07-2.