Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Eugenijus Svetikas
Vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1957 m. rugsėjo 25 d. Alytuje. 1980 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1981 m. iki 1987 m. dirbo Alytaus kraštotyros muziejuje. Kasinėjo Bazorų, Leipalingio, Didžiasalio, Taikūnų, Alytaus, Vinkšninių ir kt. XIV a. pabaigos – XVII a. kapinynus, kuriuose iš viso buvo atidengta apie 1500 kapų. Be to, kasinėjo Alytaus ir Giluičių piliakalnių gyvenvietes, Kaziulių, Vinkšninių pilkapius ir kt. Iš šios veiklos išsiskiria 1984–1986 m. kasinėtas Alytaus kapinynas, kuriame buvo atidengti 1152 kapai ir surinkta keli tūkstančiai radinių. Tai iki šiol didžiausias to laikotarpio kapinynas Lietuvoje. Tuo pačiu metu dirbo ir mokslinį tiriamąjį darbą, parašė ir paskelbė keliasdešimt mokslinių, mokslinių informacinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.
Nuo 1987 m. rugsėjo 1 d. iki 1995 vasario 20 d. dirbo Alytaus 1-oje ir 2-oje vidurinėje mokykloje. 1988–1989 m. kasinėjo Dzirmiškių pilkapyne. 1993 m. birželio 30 d. Vilniaus universitete apgynė disertaciją ,,Žiedai ir monetos XIV–XVII a. kapuose. Tipologija ir chronologija“, už kurią buvo suteiktas humanitarinių mokslų daktaro mokslo laipsnis.
Nuo 1995 m. vasario 21 d. pradėjo dirbti LII Archeologijos skyriaus mokslo darbuotoju, nuo 2008 m. – vyresniuoju mokslo darbuotoju. 1999–2003 m. buvo Valstybinės paminklosaugos komisijos nariu.

 

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys:

 • ,,Christianizacijos reiškiniai Lietuvoje XIV a. pabaigoje – XVII a.: archeologijos duomenų klasifikavimas, analizė ir interpretacija“.
 • XIII–XIV a. radinių paieška Lietuvos archeologijos medžiagoje: duomenų analizė ir interpretacija (2013–2017).

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos

 • Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai: monografija, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003, 443, [1] p.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. – XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2009, 2 t.: iliustr. T. 1, 659, [1] p.: iliustr., žml. T. 2: Radinių lentelės, 255, [1] p.: iliustr., žml.
 • Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais. Diemedžio leidykla: Vilnius, 2011. 236 p.: iliustr., žml. ISBN 978-9986-23-165-3.
 • Bazorų kapinynas: christianizacijos šaltiniai. Cmentarzysko w Bazorai: świadectwa chrystianizacji. Bazorai cemetery: sources of christianisation. Diemedžio leidykla: Vilnius, 2012. 236 p.: iliustr., žml. ISBN 978-9986-23-169-1.

 

Straipsniai

 • Monetos XIV–XVII a. Lietuvos kapinynuose, Lietuvos archeologija, 1995, t. 11, p. 117–151.
 • Apkalai su širdies simboliu Lietuvoje kontrreformacijos laikotarpio pradžioje,Lituanistica, 1997, nr. 1 (29), p. 28–34.
 • Kapšelių apkalai su liūto simboliu Lietuvoje XV a. antrojoje pusėje, Lituanistica, 1997, nr. 2 (30), p. 20–29.
 • Tretininkai Lietuvos christianizacijos pradžioje: archeologijos duomenys apie jų atributiką,Lituanistica, 1997, nr. 4 (32), p. 13–38.
 • Sagtys XIV-XVII a.: tipai ir paskirtis (pagal vėlyvųjų viduramžių kapinynų medžiagą),Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 389–431.
 • Kauliniai stiliai – vėlyvųjų viduramžiu ir naujųjų amžių rašikliai Lietuvoje, Lituanistica, 1998, nr. 3 (35), p. 21-42.
 • Lietuvoje aptikti vaškuotų lentelių pėdsakai, Lituanistica, 1999, nr. 3 (39), p. 45–77.
 • Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtis, Iš baltų kultūros istorijos. Skiriama Adolfo Tautavičiaus 75-mečiui, Vilnius, 2000, p. 173-187.
 • Mirusiųjų pinigai Lietuvoje XIV a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje: krikšcioniškas laidojimo paprotys ir jo semantika, Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000, p. 26–48. [PDF]
 • Daugiakaroliai antsmilkiniai: etninis ar konfesinis požymis, Lietuvos istorijos metraštis. 2000 metai, Vilnius, 2001, p. 5–19.[PDF]
 • Vaškuotų lentelių vartojimas Europoje ir galimas jų panaudojimas LDK raštvedyboje XV-XVI a. pradžioje, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 2001, t. 3, p. 73–96.
 • Christianizacijos šaltinių paieška Lietuvos XIV a. pabaigos – XVIII a. pradžios kapinynų medžiagoje, Lituanistica, 2002, nr. 1 (49), p. 74–97. [PDF]
 • The Tertiaries in the Early Stages of Christianity in Lithuania: their Attributes in the Light of Archaeology, Preprinted Papers. Medieval Europe Basel 2002. 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology. Basel (Switzerland) 10.–15. September 2002, Hertingen, 2002, vol. 2: Sections 4 and 5, p. 411–414. [PDF]
 • Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolika, Lietuvos archeologija, 2002, t. 24, p. 237–260.[PDF]
 • Šešiakampės žvaigždinės segės LDK ir jų analogijos Šv. Romos imperijoje, Lituanistica, 2003, nr. 3, p. 23–41. [PDF]
 • Betliejaus žvaigždės segės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje: insignijos ar devocionalijos?, Lietuvos istorijos metraštis. 2003 metai, 1, Vilnius, 2004, p. 5-40: santr. angl. [PDF]
 • Livonijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacijai: kryželiai XIV a. II pusės–XV a. Lietuvos kapuose, Lituanistica, 2007, nr. 1 (69), p. 51–65. [PDF]
 • Senųjų Trakų benediktinų veiklos pėdsakai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacijoje XV–XVI a. pradžioje: šv. Kotrynos Aleksandrietės kulto atributas – segės su rato simboliu, Lituanistica, 2007, nr. 3 (71), p. 13–28. [PDF]
 • Burial and Sacrifice in Lithuania during the Late Fourteenth-Fifteenth Century: Religious Confrontation or a Unique Conversion Phenomenon – Baptism by Fire?, Lithuanian Historical Studies, 2007, vol. 11, p. 107–135. [PDF]
 •  XV a. antkaklės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2007, t. 30, p. 97–120.
 • XIV a. antrosios–XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefiniu paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2007, t. 32, p. 73–106.
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas, Lituanistica, 2008, nr. 2 (74), p. 14–29. [PDF]
 • XIV a. pabaigos – XV a. amuletai iš apkaustyto lokio nago Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir kaimyniniuose kraštuose, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2008, t. 34, p. 171–210. [PDF]
 • Ietigalių tipologija ir chronologija iš LDK Vilniaus ir Medininkų vyskupijos XIV a. pabaigos – XV a. kapų, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, t. 35, p. 199–240.
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas // Vytautas Didysis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys 2000–2010. Skiriama Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai. Trakų istorijos muziejus, 2010, p. 37–47. ISBN 978-9955-9767-9-0. Straipsnis perspausdintas iš – Lituanistica. 2008. Nr. 2 (74), p. 14–29. ISSN 0235–716X
 • Latin Christianisation in the Orthodox Christian Grand Duchy of Lithuania in late 14th and 15th centuries: A puzzle of historical facts and archaeological data // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. M. Salamon, M. Hardt, M.P. Kruk, A.E. Musin, P. Špehar, A. Sulikowska-Gąska, M. Wołoszyn (eds.). U źródeł Europy Środkowo-wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas, vol. I, Kraków-Leipzig-Rzeszów. 2011.  [PDF]

 

Redagavimas

 • Nuo 2006 m. leidinio ,,Lietuvos archeologija“ redaktorių kolegijos narys.
 • Leidinio ,,Senovės baltų simboliai“ redaktorių kolegijos narys.

 

Vadovavimas mokslinei veiklai

 • LMT „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos finansuojamas 2010–2011 m. projektas ,,Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai ir ginklai“.
 • LMT remiamo mokslinio projekto ,,Krikščioniškasis bestiariumas XIII-XV a. ,,pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje“ (2012 vasario 24 d., sutartis Nr. LIT-5-2) vadovas.

Konferencijos

 • The Tertiaries in the Early Stages of Chistianity in Lithuania: their Attributes in the Light of Archaeology // Centre . Region . Periphery. Medieval Europe Basel 2002. 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology. Basel (Switzerland) 10.–15. September 2002.
 • Pranešimas ,,Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas” 2009 08 25 seminare Lucke (Ukraina) įgyvendinant Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomos remiamą projektą ,,Vytauto Didžiojo kelias į Lucką“.
 • Pranešimas ,,Christianisation in the Grand Duchy of Lithuania and pilgrimage interplay with The Teutonic Order and Livonia“ konferencijoje ,,The Ecology of Crusading: The environmental impact of conquest, colonization and religious conversion in the medieval Baltic“. 2009 09 05, Malborkas (Lenkija).
 • Tarptautinėje konferencijoje Krokuvoje (Lenkija) ,,Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence“, įvykusioje 2010 09 21 – 2010 09 25, dalyvavo su pranešimu ,,Latin Christianisation in the Orthodox Christian Grand Duchy of Lithuania in late 14th and during the 15th century: A puzzle of historical facts and archaeological data“.

 

Kontaktai
el. paštas – geniussvetikas@gmail.com
Telefonas – 261 49 35